Hvad er dine opgaver?

Hvad er dine opgaver?

Det lokale uddannelsesudvalg har indflydelse på, hvordan skolen planlægger og gennemfører undervisningen og svendeprøven samt, hvad lærlinge i skoleoplæring skal lave. Det lokale uddannelsesudvalg skal i samarbejde med skolen og det faglige udvalg medvirke til at skaffe lærepladser.

Det lokale uddannelsesudvalg (LUU) udfører en række opgaver på vegne af det faglige udvalg, blandt andet godkender LUU oplæringsvirksomheder, behandler tvistigheder og overrækker svendebreve.

Hvilke andre opgaver, det lokale uddannelsesudvalg har, kan variere fra uddannelse til uddannelse, så tjek under menupunktet LUU for den uddannelse, du arbejder med her.

LUU samarbejder med skolen, som varetager sekretariatsfunktionen for LUU fx ifm. LUU-møderne. Fra skolen deltager uddannelseslederen, lærerne og lærlingene, de er tilforordnede LUU. Det betyder, at skolen ikke er en formel del af LUU, men deltager på møderne for, at samarbejdet fungerer.

 

Godkendelse af lærepladser

Det er formelt uddannelsens faglige udvalg, der godkender virksomheder til at have lærlinge. Da det lokale uddannelsesudvalg i højere grad har kendskab til virksomhederne i deres område, har de faglige udvalg lagt opgaven med at godkende virksomheder ud til de lokale uddannelsesudvalg.

I denne vejledning finder du en beskrivelse af arbejdet med virksomhedsgodkendelser og information om, hvornår organisationerne skal inddrages for at løse spørgsmål om f.eks. løn og arbejdsforhold.

Vejledning om virksomhedsgodkendelser til LUU

Du kan læse meget mere om godkendelse af lærepladser her

 

 

Flere lærepladser

Det lokale uddannelsesudvalg har ansvaret for – sammen med det faglige udvalg – at arbejde for at skabe lærepladser. Målgruppen er først og fremmest elever på grundforløb 2 (Gf2). Skolen har ansvaret for at 80 % af Gf2 eleverne får en læreplads.  De sidste 20 % er en opgave for LUU, der kan søge midler hos Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) til opgaven. Byggeriets Uddannelser har ansat en konsulent, der hjælper de lokale uddannelsesudvalg med at søge midlerne og gennemføre projekterne, så der er elever nok til de ledige lærepladser og lærepladser nok til de lærepladssøgende elever. Du finder kontaktinformation på den ansvarlige konsulent her. Vi har lavet en vejledning til det lærepladsopsøgende arbejde, som du finder her.

Tvistigheder

Hvis en lærling og en virksomhed bliver uenige, kan de, eller den ene af parterne, indbringe sagen for det faglige udvalg. Uenigheden kan fx dreje sig om fraværsproblemer, mangelfuld oplæring, uenighed om løn/pension og mange andre ting. Ifølge loven skal det faglige udvalg forsøge at forlige parterne. De faglige udvalg har besluttet, at det første forsøg på at opnå forlig skal ske lokalt. Det er derfor en af de arbejdsopgaver, der er overgivet til de lokale uddannelsesudvalg. Læs mere om tvistighedsbehandling i denne folder hér til LUU. 

For mere generel information klik her

Skoleoplæring

Skoleoplæring er et tilbud om oplæring for elever, der har bestået grundforløb 2, og som ikke har fået en uddannelsesaftale i en virksomhed.

Byggeriets Uddannelser har lavet en vejledning om LUU’s rolle i forhold til skoleoplæring og skoleoplæringscentrene. Du kan finde vejledningen her.

Læs mere om skoleoplæring og skoleoplæringscentre her.

Logbog

Forud for at en lærling skal på hovedforløbet, udfylder lærestedet sammen med lærlingen en ”erklæring om oplæring”. I Byggeriets Uddannelser er erklæringerne samlet i en logbog. Logbogen er elektronisk, du kan læse mere her

Logbogen skal dokumentere, at lærlingen når de oplæringsmål, der er fastlagt for uddannelsen i oplæringsvirksomheden. Logbogen med erklæringerne om oplæring afleveres til skolen efter afslutningen af hvert oplæringsophold.

Det lokale uddannelsesudvalg og skolen aftaler, hvordan logbogen kontrolleres i forbindelse med skoleophold. Logbogen skal bruges, uanset om lærlingen har en uddannelsesaftale eller er i skoleoplæring.

Svendeprøver

Svendeprøverne er en vigtig arbejdsopgave for de lokale uddannelsesudvalg. Der er stor forskel på, hvordan opgaven er organiseret på de forskellige uddannelser. Via dette link kan du klikke ind på din uddannelse og vælge menupunktet ”Svendeprøve” under de enkelte uddannelser.

I forbindelse med festligholdelse for de nyudlærte svende deltager repræsentanter for LUU som regel for at overrække svendebreve og evt. gaver.

De lokale uddannelsesudvalg har helt særlige opgaver, når en lærling dumper eller bliver syg til en svendeprøve. For mere information om de opgaver skal du se under ”Svendeprøve” for din uddannelse.

Efteruddannelse

BAI, som er Efteruddannelsesudvalget for Bygge/anlæg og industri, administrerer en række arbejdsmarkedsuddannelser for voksne, også kaldet AMU-kurser. AMU-kurser er korte, jobrettede kursusforløb for ufaglærte og faglærte, som man kan tage enkeltvis eller sætte sammen efter behov. På den måde kan de passes ind i et arbejdsforløb.

Du kan læse mere om Voksen- og efteruddannelse her: https://www.bygud.dk/voksen-efteruddannelser/