Svendeprøve

Se følgende
afsnit

Til den afsluttende prøve på det sidste skoleperiode udarbejder skolerne i samarbejde med det faglige udvalg en sammenhængende teoretisk og praktisk projektopgave. Opgaven udgør en svendeprøve.

For at eleven kan gå til svendeprøve, skal virksomheden have indbetalt svendeprøvegebyr og afleveret elevens udfyldte logbog til det lokale uddannelsesudvalg på skolen med bekræftelse af, at eleven har gennemført praktiktiden og den fornødne oplæring. Endvidere skal eleven have bestået alle fag i hovedforløbet.

Den teoretiske del af prøven består af en mundtlig prøve, der varer 20 minutter og tager udgangspunkt i elevens arbejde med en case, der indgår i undervisningen på sidste skolepriode.
Opgaven (projektoplægget) består af et sæt tegninger, en basisbeskrivelse og et antal cases, der relaterer til hvert enkelt af uddannelsens fagområder. Projektoplægget er udarbejdet som en digital interaktiv projektmappe til download. Eleven downloader projektoplægget ved undervisningens begyndelse (DAG 1) og vælger den case, der bedst svarer til elevens sammensætning af valgfri uddannelsesspecifikke fag. Elevens arbejde med casen skal dokumenteres med tegninger, beregninger mv. Omfanget er beskrevet i den valgte case. Det udarbejdede materiale afleveres til den svendeprøveansvarlige underviser 15 dage efter skoleperiodens begyndelse. (DAG 15)
Arbejdet med casen afslutter uddannelsens skoleundervisning.

Den praktiske del af prøven består af en fremstillingsopgave med følgende procentvise sammensætning:
1. 50% af opgaven er en bunden opgave udført på baggrund af projektetoplæggets basisbeskrivelse.
2. 50% af opgaven udføres på grundlag af elevens arbejde med casen, der hører til det/de valgfri specialefag.

Hvis elev og virksomhed ønsker det, kan det uddannelsesspecifikke fags case - efter ansøgning - erstattes af en problemformulering, fx med baggrund i et af virksomhedens aktuelle projekter. Ansøgning og beskrivelse af projektet fremsendes til skolen og Det Lokale Uddannelsesudvalg senest 4 uger før 5. hovedforløbs begyndelse. Efter behandling af ansøgningen fremsender skolen skriftligt svar til elev/virksomhed. Godkendes ansøgningen, vil svaret tillige indeholde skolens og udvalgets krav til omfanget af elevens dokumentation.
Den praktiske prøve løses inden for en varighed af 50 timer. Klargøring og forberedende arbejder, som fx fremstilling af skabeloner, må udføres inden prøvens start. Den praktiske prøve afsluttes (DAG 22).

Svendeprøven bedømmes af en faglærer, der er eksaminator, og to skuemestre, der er udpeget som censorer af Det faglige udvalg.

Den mundtlige prøve afholdes i praktikhallen, så eleven får mulighed for at præsentere sammenhængen mellem sit teoretiske og praktiske arbejde. Eleven kan under den mundtlige prøve også anvende modeller og demonstrere teknikker, værktøjer mv. Der gives en karakter for den teoretiske prøve. Der gives en karakter for den praktiske prøve. Det forudsættes, at lærer og censorer på forhånd har gennemgået det udførte praktiske og teoretiske arbejde. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter i alle uddannelsesspecifikke fag inkl. de valgfrie, samt den teoretiske afsluttende prøve og praktiske afsluttende prøve. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis (svendebrev) til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. På svendebrevet anføres hver enkelt prøvekarakter og det samlede resultat af svendeprøven, som er et vægtet gennemsnit af de to prøver. I det vægtede gennemsnit indgår den mundtlige prøve med 1/3 og den praktiske prøve med 2/3.

Det faglige udvalg kan påtegne svendebrevet om udmærkelse for veludført svendeprøve med betegnelserne: antaget med ros, bronze og sølv.

Se beregning af gennemsnit og antagelsesbetegnelser

Hvis en elev ikke har bestået, er det skolens opgave straks at underrette virksomhed og det lokale uddannelsesudvalg og give en kort beskrivelse af årsagen til, at eleven ikke har bestået.

Inden uddannelsesaftalens udløb indkalder det lokale uddannelsesudvalg elev, virksomhed og skole til et møde med 2 repræsentanter fra udvalget. Her afklares årsagerne til, at eleven ikke bestod, og hvad der videre skal ske i uddannelsesforholdet.

Der tages stilling til forlængelse af elevtiden.

Det lokale uddannelsesudvalg har på Det faglige Udvalgs vegne ret til at pålægge virksomheden en forlængelse af uddannelsen. Inden uddannelsestidens udløb laves der et Tillæg til uddannelsesaftalen.

Uddannelsesudvalget udfærdiger et referat, som underskrives af elev, virksomhed og de to medlemmer af uddannelsesudvalget. Referatet sendes til sekretariatet for Det faglige Udvalg.

Det lokale uddannelsesudvalgs repræsentanters udgifter i forbindelse med mødet afholdes af organisationerne.

Eleven har normalt to forsøg til at bestå svendeprøven.
I særlige tilfælde kan der efter ansøgning til skolen gives tilladelse til et tredje forsøg. Ansøgningen skal indeholde en forklaring på de særlige omstændigheder, som skal begrunde et tredje forsøg, en beskrivelse af hvad der gik galt ved de to tidligere forsøg og en plan for forberedelsen af det tredje forsøg. Skolen træffer afgørelse efter samråd med Det faglige Udvalg.

Består den enkelte elev ikke begge prøver, kan eleven vælge at få et skolebevis med den del af de afsluttende prøver, der er bestået.

I tilfælde af sygdom før eller under svendeprøven orienterer skolen straks det lokale uddannelsesudvalg. Skolen tilrettelægger skolen en sygeprøve efter samråd med det faglige udvalg. Skal prøven afvikles så snart raskmelding foreligger, forudsætter det, at eleven har fuldført sidste skoleophold, og at der er udstedt et afsluttende skolebevis.

Kan sygeprøven først afholdes efter udløbet af den oprindelige uddannelsestid skal uddannelsesaftalen forlænges. Dette skal ske inden udløb af den igangværende uddannelsesaftale. Se ovenfor.

Hvis eleven vil klage over prøverne, skal eleven sende en skriftlig klage til skolen senest to uger efter at bedømmelsen er meddelt. Vedrører klagen prøvegrundlaget eller bedømmelsen, afgøres klagen efter samråd med Det faglige udvalg.

Se i øvrigt afsnit 6 og 7 i Råd og vink til erhvervsrettet eksamensbekendtgørelse.

For honorarskema, vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøver, bekendtgørelse om prøver og eksamen og karakterskala, se bibliotek.

Læs mere her.

Linket til projektsvendeprøver finder du her: http://bygud.praxis.dk/