Løn

Glarmester

Oplysninger om lønforhold, ferie, pension m.v. findes i overenskomsten mellem Glarmesterlauget i Danmark og Fagligt Fælles Forbund – 3F

Oplysninger om refusion og tilskudsordninger – se afsnittet på hjemmesiden

Lærlinge på Glarmesteruddannelsen aflønnes som minimum efter de satser for lærlinge, der aftales i Glasoverenskomsten 2023

Der ydes løn for 37 timer pr. uge inkl. søgnehelligdage.

Lønperioden bestemmes altid bagud fra lærlingens slutdato for svendeprøve i hele år (52 uger). Den 1. lønperiode er således af variabel varighed.

Den minimale løn for lærlinge i Glarmesterfaget afregnes som timeløn, og mindstelønnen udgør fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts 2022 indgår følgende:

 

Kr. pr. time fra begyndelsen af den lønningsuge hvori den 1. marts 2022 indgår

Kr. pr. time fra begyndelsen af den lønningsuge hvori den 1. marts 2023 indgår Kr. pr. time fra begyndelsen af den lønningsuge hvori den 1. marts 2024 indgår

Lønperiode 1, 26 uger

69,34 kr.

72,46 kr. 75,00 kr.

Lønperiode 2, 52 uger

83,17 kr.

86,91 kr. 89,95 kr.

Lønperiode 3, 52 uger

97,92 kr.

102,33 kr. 105,91 kr.

Lønperiode 4, 52 uger - 78 uger
(52-86 uger i 2022)

117,81 kr.

123,11 kr. 127,42 kr.

Satserne forhøjes fra begyndelsen af den lønningsuge hvori ovennævnte datoer indgår.

For lærlinge der er fyldt 25 år, og har indgået voksenuddannelsesaftale

Hvis arbejdsgiveren i hele uddannelsesperioden udbetaler løn, der som minimum svarer til mindste betalingssats i overenskomsten mellem Glarmesterlauget og 3F, kan der opnås særlig, højere lønrefusion i forbindelse med skoleophold, se nærmere på link https://www.bygud.dk/erhvervsuddannelser/generel-information/tilskudsordninger/

For voksenlærlinge i Glarmesterfaget gælder følgende mindstebetalingssats:

Fra 1. marts 2022 kr. 133,40 pr. time
Fra 1. marts 2023 kr. 137,90 pr. time
Fra 1. marts 2024 kr. 142,40 pr. time 

Satserne forhøjes fra begyndelsen af den lønningsuge hvori ovennævnte datoer indgår.

Særlig opsparing

For lærlinge, der er ansat i henhold til overenskomsten, oprettes en særlig opsparingsordning, hvortil arbejdsgiveren af den ferieberettigede løn betaler følgende beløb, fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori:

1. marts 2022 indgår ............................................... 3%
1. marts 2023 indgår ............................................... 3%
1. marts 2024 indgår ............................................... 5%

Feriepenge indgår i beløbet.

Beløbet udbetales til medarbejderne sammen med lønnen for december måned. Efter aftale kan beløbet i stedet indbetales på elevens pensionskonto i det omfang, der er etableret en sådan efter overenskomstens bestemmelser. Ved fratræden udbetales saldoen sammen med den sidste løn.

Pension

Lærlinge er omfattet af pensionsordningen, når de er fyldt 18 år og har haft 6 måneders erhvervsarbejde.

Lærlinge over 18 år, som efter læretiden fortsætter i samme virksomhed, får medregnet læretiden i den anciennitetsgivende beskæftigelse.

Pensionsbidragets størrelse udgør fra 1. juli 2008 – Virksomhed 8% - Medarbejder 4% - i alt 12% som virksomheden indbetaler til Pension Danmark i forbindelse med lønudbetaling.

Pension til lærlinge EFTER 1. september 2020 – i lærlingens 18. og 19. år udgør bidragssatserne dog henholdsvis 4% for virksomhed og 2 % for lærlingen i alt 6%. Denne sats forhøjes til satserne for voksne medarbejdere såfremt pensionsindbetalingen for de 18. og 19. årige refunderes til virksomheden gennem AUB. Forsikringsordningen i Pension Danmark bortfalder samtidig.

Forsikringsydelser

Lærlinge, der ikke allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, har for lærepladsaftaler, der indgås efter 1. marts 2011 krav på følgende forsikringsydelser:

  • Løbende årlig pension ved førtidspension 33.000 kr.
  • Engangsbeløb ved dødsfald 100.000 kr.
  • Engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme 100.000 kr.
  • Pension Danmark Sundhedsforsikring med hurtig diagnose

 Virksomheden afholder alle udgifter ved ordningen.