Svendeprøve

Skriftlig og praktisk prøve

Som afslutning på uddannelsen afholder skolen som en del af sidste skoleperiode en afsluttende prøve bestående af en skriftlig prøve og en praktisk prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Svendeprøven skal afdække lærlingens opnåede kompetencer inden for uddannelsen. Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

Skriftlig prøve

Den skriftlige prøve er en teoretisk prøve, som skal løses inden for en varighed af 8 klokketimer.

Praktisk prøve

Den praktiske prøve er en fremstillingsopgave, der skal løses inden for en varighed af 24 timer fordelt på minimum 3 dage. Censorerne er til stede ved bedømmelsen af fremstillingsopgaven.

Bedømmelse

Der gives én karakter for den skriftlige prøve og én karakter for den praktiske prøve.

Skolebevis

For at der kan udstedes skolebevis, skal alle fag i hovedforløbet være bestået, og hver af delprøverne i den afsluttende svendeprøve skal være bestået. Lærlinge i eux-forløb er fritaget for det nævnte beståkrav i grundfag, der afløses af gymnasiale fag.

Svendebrev

Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et svendebrev til lærlingen som dokumentation for, at lærlingen har opnået kompetence inden for uddannelsen. På svendebrevet anføres hver enkelt prøvekarakter. Det samlede resultat af svendeprøven er et vægtet gennemsnit af prøvekaraktererne. I det vægtede gennemsnit indgår den skriftlige prøve med 1/3 og den praktiske fremstillingsopgave med 2/3.

Det faglige udvalg kan påtegne svendebrevet udmærkelse for veludført svendeprøve med betegnelserne ”antaget med ros”, ”antaget med bronze” eller ”antaget med sølv”.

Hvis en lærling ikke består

Hvis en lærling ikke er bestået, er det skolens opgave straks at underrette virksomhed og det lokale uddannelsesudvalg og give en kort beskrivelse af årsagen til, at lærlingen ikke har bestået.

Inden uddannelsesaftalens udløb indkalder det lokale uddannelsesudvalg lærling, virksomhed og skole til et møde med 2 repræsentanter fra udvalget. Her afklares årsagerne til, at lærlingen ikke bestod, og hvad der videre skal ske i uddannelsesforholdet.

Der tages stilling til forlængelse af læretiden.

Det lokale uddannelsesudvalg har på Det faglige Udvalgs vegne ret til at pålægge virksomheden en forlængelse af uddannelsen. Inden uddannelsestidens udløb laves der et Tillæg til uddannelsesaftalen.

Uddannelsesudvalget udfærdiger et referat, som underskrives af lærling, virksomhed og de to medlemmer af uddannelsesudvalget. Referatet sendes til sekretariatet for Det faglige Udvalg.

Det lokale uddannelsesudvalgs repræsentanters udgifter i forbindelse med mødet afholdes af organisationerne.

Lærlingen har normalt to forsøg til at bestå svendeprøven.
I særlige tilfælde kan der efter ansøgning til skolen gives tilladelse til et tredje forsøg. Ansøgningen skal indeholde en forklaring på de særlige omstændigheder, som skal begrunde et tredje forsøg, en beskrivelse af hvad der gik galt ved de to tidligere forsøg og en plan for forberedelsen af det tredje forsøg. Skolen træffer afgørelse efter samråd med Det faglige Udvalg.

Består den enkelte lærling ikke begge prøver, kan lærlingen vælge at få et skolebevis med den del af de afsluttende prøver, der er bestået.

Sygeeksamen

I tilfælde af sygdom før eller under svendeprøven orienterer skolen straks det lokale uddannelsesudvalg. Skolen tilrettelægger skolen en sygeprøve efter samråd med det faglige udvalg. Skal prøven afvikles så snart raskmelding foreligger, forudsætter det, at lærlingen har fuldført sidste skoleophold, og at der er udstedt et afsluttende skolebevis.

Kan sygeprøven først afholdes efter udløbet af den oprindelige uddannelsestid skal uddannelsesaftalen forlænges. Dette skal ske inden udløb af den igangværende uddannelsesaftale. Se ovenfor.