Forpraktik

Forpraktik Træfagenes Byggeuddannelse

En forpraktik er en ansættelse i en virksomhed, som ligger forud for et egentlig uddannelsesforhold. Aftalen om forpraktik er indgået mellem organisationerne på området.

Der er nu mulighed for at virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri eller Dansk Håndværk, kan indgå en aftale med en ung om forpraktik på Træfagenes Byggeuddannelses faglige område og gælder for alle virksomheder, der er godkendt til et af de efterfølgende specialer:

·     Tømrer, gulvlægger og tækkemand 

Formål
Forpraktikken skal fremme:

 • At virksomheden og den unge får mulighed for at opbygge et samarbejde, som efterfølgende vil kunne resultere i en egentlig uddannelsesaftale.
 • At virksomheden får mulighed for at danne sig et indtryk af den unges personlige, almene og faglige kvalifikationer og se om disse passer ind i faget og virksomhedens organisation.
 • At den unge ved relevant arbejde får afprøvet evner og interesse for det valgte fag.
 • At mindske frafaldet blandt elever undervejs i selve uddannelsen.
 • At skabe flere potentielle praktikpladser i virksomhederne.

Bestemmelser
Forpraktikaftaler kan kun være gældende for unge, der er fyldt 15 år, og indtil de fylder 18 år.

Virksomheden skal være godkendt som praktikvirksomhed til at uddanne elever inden for det fag eller speciale, som forpraktikanten efterfølgende ønsker at uddanne sig til, idet aftalen indgås med den hensigt, at der indgås en ordinær uddannelsesaftale efter forpraktikforløbet.

Forpraktikaftalen har en længde på maks. 6 måneder, men kan være kortere efter aftale mellem virksomheden og forpraktikanten.

Ved indgåelse af aftale om forpraktik mellem en virksomhed og en ung anvendes denne ansættelsesaftale.

Kopi af den underskrevne ansættelsesaftale sendes til Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse, som registrerer aftalen og sender en bekræftelse til virksomheden og forpraktikanten, hvorefter forpraktikforløbet kan begyndes.

Hele forpraktikken er omfattet af den til enhver tid gældende overenskomst på uddannelsesområdet mellem Dansk Byggeri eller Dansk Håndværk og Fagligt Fælles Forbund.

Ved aftalens start udleverer virksomheden mindst et sæt arbejdstøj og sikkerhedssko til forpraktikanten.

Aftalen kan til enhver tid opsiges skriftligt af begge parter med 5 arbejdsdages varsel.

Opsiger virksomheden forpraktikaftalen inden den aftalte afslutningsdato, skal virksomheden skriftligt begrunde, hvorfor forpraktikanten ikke kan fuldføre forpraktikaftalen.
Kopi af opsigelsen skal sendes til Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse.

Forpraktikaftalen bortfalder automatisk ved aftalens afslutningsdato og ved indgåelse af en ordinær uddannelsesaftale.

Der kan individuelt aftales kortere arbejdstid i de tilfælde, hvor forpraktikanten har behov for sproglig og boglig opkvalificering.

Virksomheden er forpligtiget til
 • At sikre at forpraktikanten under hele uddannelsesperioden er knyttet til èn voksen uddannelsesansvarlig kontaktperson.
  Den uddannnelsesansvarlige kontaktperson skal fra aftalens start sikre, at forpraktikanten modtager en grundig arbejdsmiljømæssig instruktion vedrørende fagets arbejdsopgaver.
 • At give løbende instruktion og føre tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
 • At give forpraktikanten en begyndende indsigt i fagets arbejdsopgaver og tilrettelægger forpraktikantens deltagelse i arbejdsopgaver med sigte på at vedkommende - på "begynderstadiet" - tilegner sig det anvendte fagsprog og bliver motiveret til en erhvervsuddannelse.
 • At tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der er dækkende under hele aftaleperioden.
Forpraktikanten er forpligtiget til 
 • At deltage i den nødvendige sikkerhedsinstruktion i virksomheden ved aftalens start.
 • At følge de instrukser som virksomheden - og de øvrige ansatte - giver med hensyn til sikkerhedsforanstaltninger og opgaver.
 • At følge virksomhedens almindelige personaleadministrative bestemmelser, som er fastlagt og udleveret af virksomheden for underretning af sygdom eller andet fravær, samt underretning om bopæl.

Sikkerhedsbestemmelser
Forpraktikanter under 18 år er generelt omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 med bilag, hvor der er fastsat bestemmelser for, hvordan, hvornår og med hvad unge må beskæftiges.
Dog er der gjort brug af de særlige bestemmelser i kapitel 8, vedrørende bemyndigelser og dispensationer m.v., hvorefter der for forpraktikanter på Træfagenes Byggeuddannelses område er muligt at arbejde med,

 • Langhulsboremaskine med emner fastspændt under behandling
 • Søjleboremaskiner med emner fastspændt under behandling
 • Båndpudser
 • Kantpudser
 • Bredbåndspudser
 • Afkorter
 • Boremaskine med patron op til 13 mm.
 • Slagboremaskine/borehammer med patron op til 13 mm. i indtil 30 minutter om dagen
 • Skruemaskine med et vibratorniveau op til 3m/s2.
 • Rystepudser op til 30 minutter om dagen
 • Trykluftdrevet hæfteklammepistol med hæfteklammemasse på maks. 0,3 gram.
 • Geringssav
 • Kapsav
 • Båndsav med klingen afskærmet så meget, som emnet tillader
Forpraktikanten må ikke arbejde med,
 • Vinkelsliber, uanset skivestørrelsen
 • Fugefræser
 • Rundsav

Løn
Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund er enige om, at bygningsoverenskomsten generelt er gældende.

For ungarbejdere og forpraktikanter under 18 år er der aftalt følgende timeløn,

 

Fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. januar 2024 indgår, udgør timelønnen:

15 år, men ikke fyldt 16 år    56,95 kr.
16 år, men ikke fyldt 17 år 71,20 kr.
17 år, men ikke fyldt 18 år 99,70 kr.