Svendeprøve

Skolen afholder på sidste skoleperiode en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Den afsluttende prøve består af en teoretisk og praktisk opgave, som stilles af skolen i samråd med Glarmesterfagets faglige udvalg.

Svendeprøven afvikles forår og efterår og består af mål der indgår i virksomhedspraktikken og de uddannelsesspecifikke fag i uddannelsen.

Den teoretiske prøve har en varighed på 5 dage.

Prøven består af en mundtlig prøve der tager udgangspunkt i en skriftlig opgave, som beskriver den teoretiske del i en udført alubygger opgave. Den mundtlige prøve tager 30 minutter inklusiv votering.

Den praktiske opgave har en varighed på 5 dage.

Prøven består af en færdighedsopgave, som udleveres af skolen og tildeles ved lodtrækning.

Karakter og bedømmelse

Eksamensbekendtgørelsen og 7-skalaen anvendes.

Der gives en karakter for henholdsvis projektopgave og færdighedsopgave. Begge opgaver skal være bestået med mindst 02 for at bestå svendeprøven.

Det faglige udvalg udpeger skuemestre til at bedømme den teoretiske og praktiske prøve.

Afsluttende skolebevis

For at der kan udstedes skolebevis, skal lærlingen have opnået mindst 02, som gennemsnit af karaktererne for alle grund- og uddannelsesspecifikke fag i hovedforløbet.

Derudover skal lærlingen opnå mindst karakteren 02 eller ”bestået” i hvert enkelt specialefag.

Svendebrev

Svendebrevet udstedes i henhold til bekendtgørelse om erhvervsuddannelser og udstedes når skolebevis og afsluttende praktikerklæring er udstedt og svendeprøven er bestået.

De to karakterer fra den teoretiske og praktiske prøve lægges sammen til én karakter med en decimal, som angives på svendebrevet.

På svendebrevet tilføjes kvalifikationsramme og ECTS-skala og der påtegnes følgende antagelser: Karaktergennemsnit:

Karaktergennemsnit

Antagelsesbetegnelse

02 – 8,4

Antaget

8,5 – 10,4

Antaget med ros

10,5 – 11,4

Antaget med bronze

11,5 – 12

Antaget med sølv

 Lærlinge, der ikke består den afsluttende prøve, har ret til én ny prøve.

Hvis lærlingen er forhindret i at deltage i eller fuldføre den afsluttende prøven på grund af sygdom, har lærlingen ret til en prøve på et senere aftalt tidspunkt.