Svendeprøve

Se følgende
afsnit

Den afsluttende eksamen, der samtidig er en svendeprøve, finder sted i sidste skoleperiode på hovedforløbet og afsluttes i uge 13 eller uge 39.  Hvis ugen indeholder en helligdag, kan Det faglige Fællesudvalg forskyde svendeprøven en uge. Det er Fællesudvalgets ønske, at afslutningen med svendeprøven samtidig markerer uddannelsens afslutning, således at der kan overrækkes svendebrev og skolebeviser mv. denne dag.

For at eleven kan gå til svendeprøve, skal virksomheden have indbetalt svendeprøvegebyr og afleveret elevens udfyldte logbog til det lokale uddannelsesudvalg på skolen med bekræftelse af, at eleven har gennemført praktiktiden og den fornødne oplæring. Endvidere skal eleven have bestået alle fag i hovedforløbet.

Eksamen består af en projektfremlæggelse, en praktisk kloakprøve på 8 timer og en praktisk prøve i anlægsteknik på 24 timer. Den praktiske kloakprøve følger retningslinjerne til aflæggelse af den praktiske prøve for kloakmestre. I opgavebeskrivelsen vil der være anført, hvilke hjælpemidler og værktøjer, der må anvendes i forbindelse med svendeprøven.

Opgaverne til den teoretiske- og den praktiske prøve stilles af skolen i samråd med Det faglige Fællesudvalg. Elever, der ønsker det, kan få opgaverne læst op.

Bedømmelsen af opgaverne følger de retningslinjer, der er angivet i fagets skuemestervejledning. Bedømmelsen foretages i fællesskab af faglæreren og af 2 skuemestre, der fungerer som censorer. Skuemestrene er udpeget af Det faglige Fællesudvalg.

Der gives en karakter for hver prøve. Svendeprøven er bestået, hvis eksamenskaraktererne er mindst 02.

Det faglige Fællesudvalg har i samarbejde med faglærere i lærebogsudvalget udarbejdet en kvalitetsstandard for svendeprøver. Denne kvalitetsstandard er ikke autoritativ, (dvs. omfattet af love og regler/ retskrav), men alene tænkt som en anvisning på, hvorledes faget og skolerne i enighed forsøger at kvalitetssikre og fremtidssikre svendeprøverne.

Særlig regel

Inden for 3 år efter svendebrevets udstedelse kan anlægsstruktøren erhverve "Kloakmesterbeviset", såfremt han aflægger og består den teoretiske del af kloakmestereksamen.

Hvis en elev ikke har bestået, er det skolens opgave straks at underrette virksomhed og det lokale uddannelsesudvalg og give en kort beskrivelse af årsagen til, at eleven ikke har bestået.

Inden uddannelsesaftalens udløb indkalder det lokale uddannelsesudvalg elev, virksomhed og skole til et møde med 2 repræsentanter fra udvalget. Her afklares årsagerne til, at eleven ikke bestod, og hvad der videre skal ske i uddannelsesforholdet.

Der tages stilling til forlængelse af elevtiden.

Det lokale uddannelsesudvalg har på Det faglige Udvalgs vegne ret til at pålægge virksomheden en forlængelse af uddannelsen. Inden uddannelsestidens udløb laves der et Tillæg til uddannelsesaftalen.

Uddannelsesudvalget udfærdiger et referat, som underskrives af elev, virksomhed og de to medlemmer af uddannelsesudvalget. Referatet sendes til sekretariatet for Det faglige Udvalg.

Det lokale uddannelsesudvalgs repræsentanters udgifter i forbindelse med mødet afholdes af organisationerne.

Eleven har normalt to forsøg til at bestå svendeprøven.
I særlige tilfælde kan der efter ansøgning til skolen gives tilladelse til et tredje forsøg. Ansøgningen skal indeholde en forklaring på de særlige omstændigheder, som skal begrunde et tredje forsøg, en beskrivelse af hvad der gik galt ved de to tidligere forsøg og en plan for forberedelsen af det tredje forsøg. Skolen træffer afgørelse efter samråd med Det faglige Udvalg.

Består den enkelte elev ikke begge prøver, kan eleven vælge at få et skolebevis med den del af de afsluttende prøver, der er bestået.

 

I tilfælde af sygdom før eller under svendeprøven orienterer skolen straks det lokale uddannelsesudvalg. Skolen tilrettelægger skolen en sygeprøve efter samråd med det faglige udvalg. Skal prøven afvikles så snart raskmelding foreligger, forudsætter det, at eleven har fuldført sidste skoleophold, og at der er udstedt et afsluttende skolebevis.

Kan sygeprøven først afholdes efter udløbet af den oprindelige uddannelsestid skal uddannelsesaftalen forlænges. Dette skal ske inden udløb af den igangværende uddannelsesaftale. Se ovenfor.

Hvis eleven vil klage over prøverne, skal eleven sende en skriftlig klage til skolen senest to uger efter at bedømmelsen er meddelt. Vedrører klagen prøvegrundlaget eller bedømmelsen, afgøres klagen efter samråd med Det Faglige Fællesudvalg.

Læs mere her.