Svendeprøve

Se følgende
afsnit

Den afsluttende eksamen, der samtidig er en svendeprøve, finder sted i sidste skoleperiode på hovedforløbet. Det er Fællesudvalgets ønske, at afslutningen med svendeprøven samtidig markerer uddannelsens afslutning, således at der kan overrækkes svendebrev og skolebeviser mv. denne dag.

For at lærlingen kan gå til svendeprøve, skal virksomheden have indbetalt svendeprøvegebyr og afleveret lærlingens udfyldte logbog til det lokale uddannelsesudvalg på skolen med bekræftelse af, at lærlingen har gennemført praktiktiden og den fornødne oplæring. Endvidere skal lærlingen have bestået alle fag i hovedforløbet.

Som afslutning på uddannelsen afholder skolen en prøve i sidste skoleperiode. Prøven omfatter en teoretisk og en praktisk del. Prøven udgør en svendeprøve. Svendeprøven skal afdække lærlingens opnåede kompetencer inden for uddannelsen. Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

Den teoretiske prøve

Den teoretiske del af den afsluttende prøve består af en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i et projekt. Prøven varer op til 30 minutter inklusive votering. Projektarbejdet består af en case, der indgår i undervisningen på sidste skoleperiode. Arbejdet med casen har en varighed på indtil 1 uge. Ved prøven fremlægger lærlingen sit arbejde med casen. Lærlingen kan under den mundtlige prøve anvende skitser eller modeller og demonstrere teknikker, værktøjer m.v. Der gives én karakter for den teoretiske del.

Den praktiske prøve

Den praktiske prøve i specialet anlægsstruktør består af to prøver. Den ene prøve er den praktiske del af kloakmesterprøven, som gennemføres efter retningslinjerne i uddannelsesordningen. Prøven varer 8 timer inkl. 30 min. frokostpause. Den anden prøve består af en fremstillingsopgave i anlæg af vej, der løses inden for en varighed af 24 timer fordelt på minimum tre dage.

Bedømmelse

I specialet anlægsstruktør gives to karakterer for henholdsvis den praktiske del af kloakmesterprøven og for den praktiske fremstillingsopgave. Censorerne er til stede under den mundtlige prøve og ved bedømmelsen af fremstillingsopgaven. Bedømmelsen af opgaverne følger de retningslinjer, der er angivet i fagets skuemestervejledning. Bedømmelsen foretages i fællesskab af faglæreren og af 2 skuemestre, der fungerer som censorer. Skuemestrene er udpeget af Det faglige Fællesudvalg.

Det faglige Fællesudvalg har i samarbejde med faglærere i lærebogsudvalget udarbejdet en kvalitetsstandard for svendeprøver. Denne kvalitetsstandard er ikke autoritativ, (dvs. omfattet af love og regler/ retskrav), men alene tænkt som en anvisning på, hvorledes faget og skolerne i enighed forsøger at kvalitetssikre og fremtidssikre svendeprøverne.

Særlig regel

Inden for 3 år efter svendebrevets udstedelse kan anlægsstruktøren erhverve "Kloakmesterbeviset", såfremt han aflægger og består den teoretiske del af kloakmestereksamen.

Skolebevis

For at der kan udstedes skolebevis, skal alle fag i hovedforløbet være bestået og hver af delprøverne i den afsluttende svendeprøve skal være bestået. Lærlinge i eux-forløb er fritaget for det nævnte beståkrav i grundfag, der afløses af gymnasiale fag.

Svendebrev

Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et svendebrev (uddannelsesbevis) til lærlingen som dokumentation for, at lærlingen har opnået kompetence inden for uddannelsen. På svendebrevet anføres hver enkelt prøvekarakter og det samlede resultat af svendeprøven, som er et vægtet gennemsnit af prøvekaraktererne. I det vægtede gennemsnit for specialet anlægsstruktør indgår den mundtlige prøve med 1/3, den praktiske del af kloakmesterprøven med 1/3 og den praktiske fremstillingsopgave med 1/3.

Det faglige udvalg kan påtegne svendebrevet for specialerne udmærkelse for veludført svendeprøve med betegnelserne ”ros”, ”bronzemedalje” eller ”sølvmedalje”.

Hvis en lærling ikke har bestået, er det skolens opgave straks at underrette virksomhed og det lokale uddannelsesudvalg og give en kort beskrivelse af årsagen til, at lærlingen ikke har bestået.

Inden uddannelsesaftalens udløb indkalder det lokale uddannelsesudvalg lærling, virksomhed og skole til et møde med 2 repræsentanter fra udvalget. Her afklares årsagerne til, at lærlingen ikke bestod, og hvad der videre skal ske i uddannelsesforholdet.

Der tages stilling til forlængelse af læretiden.

Det lokale uddannelsesudvalg har på Det faglige Udvalgs vegne ret til at pålægge virksomheden en forlængelse af uddannelsen. Inden uddannelsestidens udløb laves der et Tillæg til uddannelsesaftalen.

Uddannelsesudvalget udfærdiger et referat, som underskrives af lærling, virksomhed og de to medlemmer af uddannelsesudvalget. Referatet sendes til sekretariatet for Det faglige Udvalg.

Det lokale uddannelsesudvalgs repræsentanters udgifter i forbindelse med mødet afholdes af organisationerne.

Lærlingen har normalt to forsøg til at bestå svendeprøven.
I særlige tilfælde kan der efter ansøgning til skolen gives tilladelse til et tredje forsøg. Ansøgningen skal indeholde en forklaring på de særlige omstændigheder, som skal begrunde et tredje forsøg, en beskrivelse af hvad der gik galt ved de to tidligere forsøg og en plan for forberedelsen af det tredje forsøg. Skolen træffer afgørelse efter samråd med Det faglige Udvalg.

Består den enkelte lærling ikke begge prøver, kan lærlingen vælge at få et skolebevis med den del af de afsluttende prøver, der er bestået.

 

I tilfælde af sygdom før eller under svendeprøven orienterer skolen straks det lokale uddannelsesudvalg. Skolen tilrettelægger skolen en sygeprøve efter samråd med det faglige udvalg. Skal prøven afvikles så snart raskmelding foreligger, forudsætter det, at lærlingen har fuldført sidste skoleophold, og at der er udstedt et afsluttende skolebevis.

Kan sygeprøven først afholdes efter udløbet af den oprindelige uddannelsestid skal uddannelsesaftalen forlænges. Dette skal ske inden udløb af den igangværende uddannelsesaftale. Se ovenfor.

Hvis lærlingen vil klage over prøverne, skal lærlingen sende en skriftlig klage til skolen senest to uger efter at bedømmelsen er meddelt. Vedrører klagen prøvegrundlaget eller bedømmelsen, afgøres klagen efter samråd med Det Faglige Fællesudvalg.

Se i øvrigt afsnit 6 og 7 i Råd og vink til erhvervsrettet eksamensbekendtgørelse.

Læs mere her.