EUX - Erhvervsuddannelse og gymnasial eksamen

EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med et gymnasialt forløb. På den måde bliver man både udlært i en erhvervsuddannelse og får generel studiekompetence på niveau med en to-årig gymnasial uddannelse (HF), som giver adgang til videregående uddannelsesmuligheder.

Følgende uddannelser eller specialer i Byggeriets Uddannelser kan gennemføres som EUX-forløb:

- Tømrer
- Gulvlægger
- Anlægsstruktør
- Bygningsstruktør
- Brolægger
- Murer
- Stenhugger
- Teknisk isolatør

For disse gælder det, at de er opbygget så ens som muligt - så det kun er det rent fagfaglige indhold i de enkelte erhvervsuddannelser, der er forskelligt. Dette skulle give de bedste muligheder for skolerne for at kunne samlæse og gennemføre EUX-forløb i alle uddannelserne selv om, der kun skulle være få elever i nogle af dem.

Indhold
EUX er en erhvervsuddannelse, hvor der er normal praktikoplæring i en virksomhed og den samme faglige skoleundervisning som normalt i den valgte erhvervsuddannelse.
Det sikrer, at den erhvervsfaglige kompetence i EUX-forløb er på samme niveau som i den ordinære erhvervsuddannelse. 

Uddannelsen afsluttes med samme svendeprøve som for almindelige EUD-elever, hvortil der udstedes et svendebrev.

Dertil er der i et EUX-forløb en række gymnasiale fag samt grundfag, der gennemføres på et højere niveau end i den ordinære erhvervsuddannelse. Disse fag er ens for EUX på de nævnte uddannelser.

På grundforløbet er der i EUX indlagt 6 grundfag på C-niveau – Dansk, Engelsk, Samfundsfag på første del af grundforløbet og - Teknologi, Matematik og Fysik på anden del af grundforløbet. Der afholdes prøve i et af de nævnte fag på henholdsvis første og anden del af grundforløbet.

Disse fag skal være opnået forud for optagelse til skoleundervisningen på hovedforløbet.

Elever, der ikke har adgang til grundforløbets første del, og som ikke har haft Dansk, Engelsk og Samfundsfag på C-niveau, skal opkvalificere sig forud for eller mens de er på grundforløbets anden del. Skolerne vil være behjælpelige med at henvise til muligheder for dette evt. som fjernundervisning. Evt. deltagerbetaling refunderes.

På hovedforløbet er der gymnasiale fag på forskellige niveauer - Dansk A, Engelsk B, Matematik B, Fysik B, Kemi C, Teknologi B, Teknikfag B samt et erhvervsområdeprojekt og valgfag.

Det anbefales at holde adskilte prøver for hhv. Teknikfaget (med eller uden udtræk som eksamensfag), elevens erhvervsområdeprojekt og den teoretiske del af svendeprøverne.
Dette på en måde, så det er tydeligt for eleverne – og andre – hvad der er forskellen på de tre prøver med vægt på, at Teknikfaget giver mulighed for at afvikle en gruppeeksamen evt. med elever fra flere erhvervsuddannelser om et tværgående emne – eks. radon, energi eller hushjørne.

Erhvervsområdeprojektet er individuelt og har baggrund i fag fra elevens erhvervsuddannelse og de projektbaserede arbejdsmetoder i Teknikfaget.

De gymnasiale fag afsluttes med en eksamen efter de bestemmelser og eksamensterminer, der er for sådanne. Det er gennemsnitskarakteren her, der bestemmer resultatet. Der udstedes et selvstændigt EUX-bevis for den gymnasiale del under forudsætning af, at der også er udstedt et svendebrev.

Varighed og forløb
Elever gennemfører hovedforløbet med halvårlige moduler og et afsluttende kort skoleophold med svendeprøve.

Eleven begynder på grundforløb og hovedforløb med start først i august eller januar. Herved afsluttes uddannelsen med den ordinære svendeprøve for erhvervsuddannelsen sidst i marts eller september.

Grundforløbene i erhvervsuddannelserne kan have forskellig varighed på op til et år bestemt af elevens alder og eventuel merit for tidligere uddannelse eller erhvervserfaring.
For igangværende elever varer uddannelsens hovedforløb i EUX-forløb mellem 3 år og 2 måneder (start begyndelsen af august) og 3 år og 3 måneder (start begyndelsen af januar).

For elever, der påbegynder uddannelsen fra august 2018, varer uddannelsens hovedforløb i EUX-forløb mellem 3 år og 3 år - 6 måneder afhængig af svendeprøvetidspunktet.

For de enkelte uddannelser og skolernes tilrettelægning vil der være mindre forskelle på afviklingen, men følgende grundmodel anbefales:

De tre skoleforløb på hovedforløbet af minimum 19 uger indeholder både faglige og gymnasiale fag.
Dertil det afsluttende korte skoleforløb på minimum 3 - 7 uger afhængig af skoleuger og tid til svendeprøven i de enkelte uddannelser. (Se nærmere i uddannelsesordningen i afsnittet Love og regler under de enkelte erhvervsuddannelser).

De resterende undervisningsuger på EUX på hovedforløbet for tømrer, gulvlægger, brolægger og stenhugger, hvor der er fastsat 63 uger eller for anlægs- og bygningsstruktør og murer på 68 uger, udgøres af valgfri specialefag, som den enkelte skole placerer og aftaler i den lokale undervisningsplan sammen med eller uafhængigt af skoleperioderne.

Hvis en elev ikke følger de ovennævnte start- og sluttidspunkter eller har afbrudt sit forløb, kan der tages stilling til en afkortning eller forlængelse af uddannelsesforløbet. Dette sker ved ansøgning til det faglige udvalg.

Erhvervsuddannelsen er omdrejningspunkt for EUX-forløbet
Det betyder, at alle de bestemmelser og beskrivelser om erhvervsuddannelserne der omhandler forholdet mellem elev, virksomhed og skoler som udgangspunkt også gælder for EUX. For eksempel grundforløb, prøvetid, fagretninger, talentspor og højniveaufag, uddannelsesplan, grundforløbsprøve, uddannelsesaftaler, logbøger og adgang til skolepraktik.

EUX-elever er under de lokale uddannelsesudvalgs ansvar på samme måde som de ordinære EUD-elever er.

Løn
Ved tvivlsspørgsmål om fastsættelse af løn henvises til de respektive organisationer bag overenskomsterne, da eleven følger det pågældende fags overenskomster.

Se også nærmere under hjemmesidens afsnit om de enkelte uddannelser.