EUX - Erhvervsuddannelse og gymnasial eksamen

EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med et gymnasialt forløb. På den måde bliver man både udlært i en erhvervsuddannelse og får generel studiekompetence på niveau med en to-årig gymnasial uddannelse (HF), som giver adgang til videregående uddannelsesmuligheder.

Følgende uddannelser eller specialer i Byggeriets Uddannelser kan gennemføres som EUX-forløb:

- Tømrer Faktafolder - Værd at vide om EUX-tømrerlærlinge; Brochure - Gode erfaringer med EUX-tømrerlærlinge
- Gulvlægger
- Anlægsstruktør
- Bygningsstruktør
- Brolægger
- Murer
- Stenhugger
- Teknisk isolatør

For disse gælder det, at de er opbygget så ens som muligt - så det kun er det rent fagfaglige indhold i de enkelte erhvervsuddannelser, der er forskelligt. Dette skulle give de bedste muligheder for, at skolerne kan samlæse og gennemføre EUX-forløb i alle uddannelserne, selv om der kun er få lærlinge i nogle af dem.

Indhold
EUX er en erhvervsuddannelse, hvor der er normal oplæring i en virksomhed og den samme faglige skoleundervisning som normalt i den valgte erhvervsuddannelse.
Det sikrer, at den erhvervsfaglige kompetence i EUX-forløb er på samme niveau som i den ordinære erhvervsuddannelse. 

Uddannelsen afsluttes med samme svendeprøve som for almindelige EUD-lærlinge, og der udstedes et svendebrev.

Dertil er der i et EUX-forløb en række gymnasiale fag, der er ens for EUX på de nævnte uddannelser.

På grundforløbet er der i EUX indlagt 6 fag på C-niveau – Dansk, Engelsk, Samfundsfag på GF (grundforløb) 1 og - Teknologi, Matematik og Fysik på GF (grundforløb) 2. Der afholdes prøve i et af de nævnte fag på henholdsvis GF 1 og GF 2.
Disse fag skal være gennemført forud for optagelse til skoleundervisningen på hovedforløbet.

Lærlinge, der ikke har adgang til GF 1, og som ikke har haft på C-niveau, skal opkvalificere sig forud for, eller mens de er på GF 2. Skolerne vil være behjælpelige med at henvise til muligheder for dette evt. som fjernundervisning. Evt. deltagerbetaling refunderes.

På hovedforløbet er der gymnasiale fag på forskellige niveauer - Dansk A, Engelsk B, Matematik B, Fysik B, Kemi C, Teknologi B, Teknikfag B samt et erhvervsområdeprojekt og valgfag.

Det anbefales at holde adskilte prøver for hhv. Teknikfaget (med eller uden udtræk som eksamensfag), lærlingens erhvervsområdeprojekt og den teoretiske del af svendeprøverne.
Dette på en måde, så det er tydeligt for lærlingene  – og andre – hvad der er forskellen på de tre prøver med vægt på, at Teknikfaget giver mulighed for at afvikle en gruppeeksamen evt. med lærlinge fra flere erhvervsuddannelser om et tværgående emne – eks. radon, energi eller hushjørne.

Erhvervsområdeprojektet er individuelt og har baggrund i fag fra lærlingens erhvervsuddannelse og de projektbaserede arbejdsmetoder i Teknikfaget.

De gymnasiale fag afsluttes med en eksamen efter de bestemmelser og eksamensterminer, der er for sådanne. Det er gennemsnitskarakteren her, der bestemmer resultatet. Der udstedes et selvstændigt EUX-bevis for den gymnasiale del under forudsætning af, at der også er udstedt et svendebrev.

Varighed og forløb
På hovedforløbet er lærlingene på skole i halvårlige moduler og et afsluttende kort skoleophold med svendeprøve.

Lærlingen begynder på grundforløb og hovedforløb med start først i august eller januar. Herved afsluttes uddannelsen med den ordinære svendeprøve for erhvervsuddannelsen sidst i marts eller september.

Grundforløbene i erhvervsuddannelserne kan have forskellig varighed på op til et år bestemt af lærlingens alder og eventuel merit for tidligere uddannelse eller erhvervserfaring.

Hovedforløbet i EUX varer mellem 3 år og 6 måneder og 4 år afhængig af uddannelsesaftalens startdato. For de enkelte uddannelser og skolernes tilrettelægning vil der være mindre forskelle på afviklingen, men følgende grundmodel anbefales:

For fastsættelse af start og slutdatoer henvises til det relevante afsnit under de enkelte uddannelser.

De tre skoleforløb på hovedforløbet af minimum 19 uger indeholder både faglige og gymnasiale fag.
Dertil det afsluttende korte skoleforløb på minimum 3 - 7 uger afhængig af skoleuger og tid til svendeprøven i de enkelte uddannelser. (Se nærmere i uddannelsesordningen i afsnittet Love og regler under de enkelte erhvervsuddannelser).

De resterende undervisningsuger udgøres af valgfri specialefag, som den enkelte skole placerer og aftaler i den lokale undervisningsplan sammen med eller uafhængigt af skoleperioderne.

Se de faglige udvalgs anbefaling af fordeling af fag og uger i uddannelserne i forlængelse af bekendtgørelsernes bestemmelser om afkortning af de gymnasiale fag og godskrivning for fag på EUD her.

Hvis en lærling ikke følger de ovennævnte start- og sluttidspunkter eller har afbrudt sit forløb, kan der tages stilling til en afkortning eller forlængelse af uddannelsesforløbet. Dette sker ved ansøgning til det faglige udvalg.

Erhvervsuddannelsen er omdrejningspunkt for EUX-forløbet
Det betyder, at alle de bestemmelser og beskrivelser om erhvervsuddannelserne, der omhandler forholdet mellem lærling, virksomhed og skoler som udgangspunkt, også gælder for EUX. For eksempel grundforløb, prøvetid, fagretninger, højniveaufag, uddannelsesplan, grundforløbsprøve, uddannelsesaftaler, logbøger og adgang til skoleoplæring.

EUX-lærlinge er under de lokale uddannelsesudvalgs ansvar på samme måde, som de ordinære EUD-lærlinge er.

Løn
Ved tvivlsspørgsmål om fastsættelse af løn henvises til de respektive organisationer bag overenskomsterne, da lærlingen følger det pågældende fags overenskomster.

Se også nærmere under hjemmesidens afsnit om de enkelte uddannelser.