Løn

Lønforhold

Oplysninger om lønforhold, ferie, pension m.v. uddybes i den folder, der sendes til virksomhederne i forbindelse med godkendelse som praktiksted. I øvrigt henvises til overenskomsten.

Oplysninger om refusion og tilskudsordninger, (se afsnittet på hjemmesiden www.bygud.dk)

Elever i Anlægsstruktør-, Bygningsstruktør- og Brolæggeruddannelsen i specialerne bygningsstruktør, anlægsstruktør og brolægger aflønnes som minimum efter de satser for elever, der aftales i Bygge- og Anlægsoverenskomsten 2017 mellem Forbundet 3F i Danmark og Dansk Byggeri.

Der ydes løn for 37 timer pr. uge inkl. søgnehelligdage.
Lønperioderne bestemmes altid bagud fra elevens slutdato for svendeprøve i hele år (52 uger). Den 1. lønperiode er således af variabel varighed.
For trinnet Kloakrørlægger bruges 3. periode (1 år) til fastsættelsen af perioderne og løn.

Lønnen afregnes som timeløn og minimallønnen udgør følgende:

 

Kr. pr. time fra begyndelsen af den lønningsuge, 
hvori 1.3.2017 indgår

Kr. pr. time fra begyndelsen af den lønningsuge,
hvori 1.3.2018 indgår

Kr. pr. time fra begyndelsen af den lønningsuge, 
hvori 1.3.2019 indgår

1.periode (variabel varighed)

67,75 68,90 70,05
2. periode
(1 år)
80,10 81,45 82,85
3. periode
(1 år)
96,60 98,25 99,95
4. periode
(1 år)
112,05 114,00 115,90

EUX-elever

EUX-elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1. august 2015 eller er overført til bestemmelserne herfra med halvårlige moduler, afslutter uddannelsen med svendeprøven. Læs mere i Bygge- og Anlægsoverenskomsten. Satserne reguleres på denne måde:

 

Lønnen reguleres bagud.
Reguleringen sker fra 1. februar for elever, der har svendeprøveafslutning sidst i marts og fra 1. august for elever, der afslutter sidst i september.
Reguleringen sker med 52 uger for henholdsvis 4., 3. og 2. løntrin.
Reguleringen først i uddannelsesforløbet sker med satsen for 1. løntrin og er tidsmæssig variabel.
Uddannelsestiden efter 1. februar henholdsvis 1. august i afslutningsåret aflønnes med overenskomstens mindstebetalingssats/minimaltimeløn til svende/ungarbejdere.

EUX-elever, der er påbegyndt uddannelsen før 1. august 2015 og ikke er overført til bestemmelserne gældende herfra, afslutter ikke uddannelsen med svendeprøven, men med uddannelsesaftalens slutdato.
Derefter reguleres satserne bagud på samme måde fra afslutningstidspunktet for sidste skoleperiode (indeholdende svendeprøven) eller senest uge 25 i afslutningsåret.
Den sidste periode med mindstebetalingssats/minimaltimeløn løber frem til uddannelsesaftalens slutdato.

 

For elever, der er fyldt 25 år og har indgået voksenuddannelsesaftale
Hvis arbejdsgiveren i hele uddannelsesperioden udbetaler løn, der som minimum svarer til mindste betalingssats i overenskomsten mellem Dansk Byggeri og 3F, kan der opnås særlig, højere lønrefusion i forbindelse med skoleophold, se nærmere på www.bygud.dk om tilskudsordninger.

Fagets mindstebetalingssats
fra 1.3.2017 kr. 122,15 pr. time
fra 1.3.2018 kr. 124,15 pr. time
fra 1.3.2019 kr. 126,15 pr. time

Pension
Elever er omfattet af svendenes regler for pension.

Elever bliver omfattet af pensionsordningen, når de er fyldt 20 år og har haft 6 måneders erhvervsarbejde.

Forsikringsydelser
Elever, der ikke allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, har for elevforhold, der indgås efter 1. marts 2011 krav på følgende forsikringsydelser:

  • Løbende pension ved førtidspension (årligt) 33.000 kr.
  • Engangsbeløb ved kritiske sygdomme (100.000 kr.)
  • Engangsbeløb ved dødsfald 100.000 kr.

Såfremt eleven overgår til at være omfattet af Pension Danmarks sundhedsordning ophører arbejdsgiverens forpligtelse efter denne bestemmelse.

Alle elever, der efter endt uddannelsestid fortsætter som svende i praktikvirksomheden får medregnet uddannelsestiden i den anciennitetsgivende beskæftigelse.