EUV - Erhvervsuddannelse for voksne

Alle, der er over 25 år, og som starter på en erhvervsuddannelse, betegnes som voksne og dermed EUV-lærling. EUV står for erhvervsuddannelse for voksne. 

Adgangskrav for en erhvervsuddannelse
Den voksne skal have bestået folkeskolens afgangseksamen med mindst 02 i matematik og dansk. Hvis dette ikke er opfyldt, kan den voksne blive optaget på anden vis:

  • Skolens helhedsvurdering
  • Almen voksenuddannelse (AVU) bestået på G-niveau
  • Forberedende voksenundervisning (FVU) trin IV–læsning og II-matematik.

Adgangskravet gælder dog ikke for EUV1-lærlinge, eller hvis den voksne har en uddannelsesaftale.

Kompetenceafklaring og vurdering

Alle over 25 år har mulighed for at få en realkompetencevurdering (RKV). Det kan ske før eller når man er tilmeldt en erhvervsuddannelse, eller når lærlingen har en uddannelsesaftale. Den obligatoriske realkompetenceafklaring kan foregå som et selvstændigt udbudt enkeltfag eller vil ske, når lærlingen optages på uddannelse. Via en RKV bliver elevens erfaringer, baggrund og muligheder afklaret, så det enkelte uddannelsesforløb kan planlægges bedst muligt.

Sker RKV i forbindelse med enkeltfag vil der være mulighed for VEU-godtgørelse og poseopfyld fra Bygge- og Anlægsbranchens Uddannelsesfond.

Hvad betyder det at være EUV1-, EUV2- eller EUV3-lærling?
Der er tre modeller inden for erhvervsuddannelse for voksne – EUV1, EUV2 og EUV3. Hvilken model den voksne hører under bestemmes ud fra skolens kompetenceafklaring.

Erhvervserfaring Vurdering af kompetencer Grundforløb Hovedforløb - skole Praktik
EUV1: Mindst to års relevant erhvervserfaring. (Se godskrivning under de enkelte uddannelser) ½ - 5 dage  0 uger Dog evt. suppleringskursus på op til 9 uger for ledige Standardiseret EUV-hovedforløb med reduceret skoleundervisning. Nej *
EUV2: Mindre end to års relevant erhvervserfaring eller anden afsluttet uddannelse herunder ungdomsuddannelse. ½ - 5 dage  Op til 20 uger Standardiseret EUV-hovedforløb med reduceret skoleundervisning. Praktik ca. en måned kortere end almindelig EUD
EUV3: Ingen relevant erhvervserfaring eller anden uddannelse. ½ - 5 dage  Op til 20 uger Hovedforløb som erhvervsuddannelse for unge (EUD) Praktik som almindelig EUD

* Det er dog muligt at indgå en uddannelsesaftale som EUV1, hvis man ønsker det. Aftalen gælder dog kun for skoledelen.

Valg af EUX, påbygning og højniveaufag som EUV1-, 2- eller 3-lærling
EUV-lærlinge, der gennemfører en erhvervsuddannelse, har de samme muligheder for at vælge EUX, påbygning og højniveaufag i deres uddannelsesforløb, som unge. Det gælder uanset, om den voksne er EUV1 -, EUV2 - eller EUV3-elev. Det vil være en fordel for alle parter at få afklaret, om der er ønsker af den art, hurtigst muligt fx i forbindelse med den indledende kompetenceafklaring.

Valg af enkelte højniveaufag ændrer ikke på antallet af skoleuger. Det er alene et spørgsmål om fagenes sværhedsgrad og indhold.

Supplerende undervisning i form af studierettet eller erhvervsrettet påbygning følger de generelle gældende bestemmelser og aftaler mellem virksomhed og lærling. Hvis den supplerende undervisning finder sted i lærlingens arbejdstid, aftaler virksomhed og lærling i forbindelse med valg af undervisningen, om der udbetales løn under den supplerende skoleundervisning, og om uddannelsestiden skal forlænges.

Ved valg af EUX som voksen skal seks grundfag på C-niveau – dansk, engelsk, samfundsfag, matematik, fysik og teknologi – være opnået forud for hovedforløbet.
Der er mulighed for at få eventuel deltagerbetaling til disse fag refunderet, hvis de erhverves på andre uddannelsesinstitutioner.
For lærlinge, der følger EUV2 eller EUV3, kan de tre sidstnævnte fag erhverves på grundforløbets 2. del.

Voksne, der gennemfører EUX som del af deres uddannelse, vil ikke få reduceret deres skoleundervisning på hovedforløbet, men følger alle de fag, der er gældende i uddannelsen med EUX.

Læs mere generelt om EUV her.

Mere specifikt om hhv. EUV1, EUV2 og EUV3:

EUV1:

Skoleforløb
EUV1-lærlinge har et standardiseret hovedforløb, der som udgangspunkt er afkortet med mindst 10 % i forhold til et ordinært skoleforløb for unge. Se hvor mange ugers afkortning der gives under EUV-afsnittet på de uddannelsesspecifikke sider.

Derudover skal skolen give yderligere afkortning (godskrivning) af skoleundervisningen ud fra det faglige udvalgs bestemmelser.

Endvidere kan lærlingen få yderligere afkortning på baggrund af øvrige individuelle erfaringer og uddannelse. Ønsker lærlingen ikke afkortning, skal skolen tilbyde undervisning i samme fag på højere niveau eller anden relevant undervisning.

Læretid
For EUV1 er der ingen læretid.

Uddannelsesforløb, oplæring og løn
Den voksne skal ikke aflægge grundforløbsprøve eller opfylde overgangsbestemmelser mellem grundforløb og hovedforløb.

Den voksne skal dog have de påkrævede certifikater. Certifikatkurser kan erhverves samtidig med, at man som EUV-lærling er på hovedforløbet.

Da der ikke er praktiktid, er en uddannelsesaftale mulig, men ikke nødvendig. Skoleforløbet kan gennemføres med SU.

Er der en uddannelsesaftale, betaler virksomheden løn og kan få refusion for skoleugerne efter de gældende bestemmelser. Dog tidligst fra den voksne har været ansat i virksomheden svarende til fuld tid i mindst tre måneder.
Der er ikke prøvetid, og virksomheden skal ikke være godkendt som oplæringsvirksomhed.

Ledige, hvor uddannelsen er en del af en aktiv beskæftigelsesindsats, vil kunne modtage forsørgelse efter gældende regler på beskæftigelsesområdet, se www.star.dk.

EUV2:

EUV2-lærlinge har et standardiseret hovedforløb, der som udgangspunkt er afkortet med mindst 10 % i forhold til et ordinært skoleforløb for unge. Se hvor mange ugers afkortning, der gives, under EUV-afsnittet på de uddannelsesspecifikke sider.

Derudover skal skolen give yderligere afkortning (godskrivning) af skoleundervisningen ud fra det faglige udvalgs bestemmelser.

Endvidere kan lærlingen få yderligere afkortning på baggrund af øvrige individuelle erfaringer og uddannelse. Ønsker lærlingen ikke afkortning, skal skolen tilbyde undervisning i samme fag på højere niveau eller anden relevant undervisning.

Læretid
For EUV2 er læretiden ca. en måned kortere end den er for unge.

Se start- og slutdatoer i EUV-afsnittet på den pågældende uddannelsesspecifikke side.

Har lærlingen relevant erhvervserfaring, kan vedkommende søge det faglige udvalg om nedsættelse af læretiden. Læs, hvad ansøgningen skal indeholde under EUV på de uddannelsesspecifikke sider.

Uddannelsesforløb, oplæring og løn
Den voksne kan modtage undervisning i de dele af grundforløbets 2. del, som kompetenceafklaringen på skolen finder nødvendige. 

Hvis dele af det uddannelsesspecifikke fag er indeholdt i uddannelsesforløbet, skal den voksne både bestå faget og aflægge grundforløbsprøve. Lærlingen skal ikke aflægge grundforløbsprøve, hvis vedkommende kun mangler et eller flere grundfag.

Den voksne skal dog have de påkrævede certifikater. Certifikatkurser kan erhverves samtidig med, at man som EUV-lærling er på hovedforløbet.

Grundforløbet kan påbegyndes uden uddannelsesaftale og gennemføres med SU.

Er der en uddannelsesaftale gælder de almindelige bestemmelser for prøvetid, virksomhedsgodkendelse, løn og refusion.

Der er mulighed for at gennemføre hovedforløbets oplæringsdel i skoleoplæring.

Hvis man er i skoleoplæring, udbetales der skoleoplæringsydelse. Er man i delaftale under skoleoplæringen, får man almindelig lærlingeløn fra arbejdsgiveren.

Ledige, hvor uddannelsen er en del af en aktiv beskæftigelsesindsats, vil kunne modtage forsørgelse efter gældende regler på beskæftigelsesområdet, se www.star.dk.

EUV3:

Praktiktid
For EUV3 gælder den almindelige læretid.

Uddannelsesforløb, oplæring og løn for EUV3
Voksne uden relevant erhvervserfaring eller anden uddannelse følger et forløb svarende til erhvervsuddannelsen for unge.

Grundforløbet kan påbegyndes uden uddannelsesaftale og gennemføres med SU.

Er der en uddannelsesaftale, betaler virksomheden løn og kan få lønrefusion for skoleugerne efter de gældende bestemmelser.

Der er mulighed for at gennemføre hovedforløbets oplæringsdel i skoleoplæring.

Hvis man er i skoleoplæring, udbetales der skoleoplæringsydelse. Er man i delaftale under skoleoplæringen, får man almindelig lærlingeløn fra arbejdsgiveren.

Ledige, hvor uddannelsen er en del af en aktiv beskæftigelsesindsats, vil kunne modtage forsørgelse efter gældende regler på beskæftigelsesområdet, se www.star.dk.

Du kan læse mere om økonomi som EUV-lærling på UddannelsesGuiden.