Svendeprøve

Se følgende
afsnit

Svendeprøven afvikles, som beskrevet her i samarbejde mellem skolerne, de lokale uddannelsesudvalg og Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse.

For at lærlingen kan gå til svendeprøve, skal virksomheden have indbetalt svendeprøvegebyr og afleveret lærlingens udfyldte logbog til det lokale uddannelsesudvalg på skolen med bekræftelse af, at eleven har gennemført læretiden og den fornødne oplæring. Endvidere skal lærlingen have bestået alle fag i hovedforløbet.

Uddannelsen til tømrer afsluttes med en svendeprøve bestående af to dele - et fagteoretisk arbejde med en mundtlig eksamination samt en praktisk prøve. Prøverne afvikles på det afsluttende skoleophold, 5. Hovedforløb.

Begge prøver afspejler lærlingens opnåede kvalifikationer og kompetencer i uddannelsesforløbet med hovedvægten lagt på uddannelsesspecifikke fag.
Den praktiske prøve skal derudover vise lærlingens faglige, praktiske færdigheder.

Prøverne bedømmes af en eksaminerende faglærer fra skolen og 2 fagkyndige censorer (skuemestre) udpeget af det faglige udvalg.

Censorer repræsenterer DI Byggeri og Fagligt Fælles Forbund. De aflønnes af Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse.

Lærlingen har bestået, når den endelige karakter for hver af de to prøver er mindst 02.
 
Lærlingen er udlært og modtager sit svendebrev efter, at svendeprøven er bestået. Svendebrevene udleveres ved en sammenkomst den sidste fredag i marts eller september. Hvis den sidste fredag i marts er en helligdag, kan Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse forskyde afslutningen med en uge.

Prøverne tager udgangspunkt i en case med en faglig problemstilling, som lærlingen skal løse.
Det fagteoretiske arbejde med casen, den mundtlige eksamen og den praktiske prøve planlægges og afvikles af skolerne. Retningslinjer herfor skal fremgå i den lokale undervisningsplan.
 
Casene udvikles i samarbejde mellem skolerne og Det faglige Udvalg. Se samarbejdsaftale her.

Når lærlinge, der er startet på uddannelsen i august 2018 eller senere, skal til svendeprøve, indgår der også trækning af et spørgsmål i den mundtlige eksamen. Lærlingen får 30 minutter til at forberede sin besvarelse af spørgsmålet. For praktikvejslærlinge er start på uddannelsen, uddannelsesaftalens startdato. For skolevejslærlinge er det start på GF2.

Spørgsmålene udarbejdes af den eksaminerende lærer/skolen ud fra det pensum Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse og skolerne gennem samarbejdsudvalget har fastlagt.

Se Vejledning til udarbejdelse af teorispørgsmål
 
Det fagteoretiske arbejde med casen har en varighed på ind til to uger inklusiv eksamen. Eksamen varer maksimalt 30 minutter inklusiv votering.

Den praktiske prøve varer 37 timer.

Se vejledende eksempel på plan for 5. hovedforløb.

Bedømmelsesplanen fastlægges som en del af den lokale undervisningsplan. Afvikling af eksamen vil endvidere være beskrevet i skolens eksamensreglement.
Det påhviler skolen at orientere censorerne om såvel bedømmelsesplan som eksamensreglement.
 
Til støtte for censorernes bedømmelse har Det faglige Udvalg udarbejdet en censorvejledning.

På baggrund af bedømmelsesplanen og censorvejledningen drøfter censorer og eksaminator lærlingens præstation og fastsætter karakter for prøven.

Ved den praktiske prøve er bedømmerne, lærer og censorer, kun tilstede ved bedømmelsen af den færdige opgave. 

Eksaminatorens og censorernes dømmekraft og faglige viden er stadig de vigtigste elementer i bedømmelsen.
Grundet eksamensformen kan der ikke foreligge facitlister til prøvernes udførelse. Censorerne skal foretage et skøn i forhold til lærlingens valg af løsninger, som også er udgangspunktet ved den mundtlige eksamination. Det er vigtigt, at eksaminator og censorerne kan acceptere, at lærlingen kan have foretaget et korrekt valg, selv om valget er ukendt af eksaminator og censorer, når bare valget er inden for gældende bestemmelser, og lærlingen kan argumentere for valget.

Under eksaminationen er det ikke tilladt at meddele lærlingen fejl og mangler ved materialet. Dette må først meddeles lærlingen, når denne har fået resultatet af eksaminationen.

Hvis censorer og eksaminator ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter.
I sådanne tilfælde skal censorerne først enes om én karakter.

Den endelige karakter for prøven er gennemsnittet af censorernes ene, fælles karakter og eksaminators karakter afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Censorernes karakter er bestemmende for, om der rundes op eller ned.
Den endelige karakter overføres til skolens karakterliste.

Bedømmelsen af de to prøver er uafhængige af hinanden. Det er således ikke en forudsætning for bedømmelsen af praktikopgaven, at den mundtlige eksamen er afviklet eller bestået og omvendt.

Såfremt en lærling ikke består en prøve, er det kunne denne prøve, der efterfølgende skal tages om.

Lærlingen har bestået svendeprøven, når den endelige karakter for hver af de to prøver, den mundtlige eksamen og den praktiske prøve, er mindst 02.

Det lokale uddannelsesudvalg (LUU) udfylder karakterskema til indberetning af svendeprøveresultatet.

Skemaet skal udfyldes med:

  1. Lærlingens prøvekarakterer for den mundtlige eksamen og den praktiske prøve med tilhørende ECTS-betegnelse overført fra skolens karakterlister.
  2. Lærlingens samlede resultat af svendeprøven med førstedecimal. Det samlede resultat er gennemsnittet af den mundtlige eksamen og den praktiske prøve.
  3. Angivelse af svendeprøvens antagelsesbenævnelse med forkortelsen A, R, B eller S.
Den samlede resultat af svendeprøven med en decimal omskrives til følgende verbale udtryk på svendebrevet.

2,0 – 9,4

Antaget

A

9,5 -10,9, dog mindst 10 i den praktiske prøve

Antaget med ros

R

11,0 – 11,5, dog mindst 12 i den praktiske prøve

Antaget med bronze

B

11,6 – 12,0

Antaget med sølv

S

Både karakter for den mundtlige eksamen og den praktiske prøve samt den samlede karakter fremgår af svendebrevet.

LUU sørger for korrekt udfyldelse af svendebrevet på baggrund af karakterskemaet til indberetning af svendeprøveresultat.

Efter bedømmelsen indsendes karakterskemaet til Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse.

Hvis en lærling ikke har bestået, er det skolens opgave straks at underrette virksomhed og det lokale uddannelsesudvalg og give en kort beskrivelse af årsagen til, at lærlingen ikke har bestået.

Inden uddannelsesaftalens udløb indkalder det lokale uddannelsesudvalg lærling, virksomhed og skole til et møde med 2 repræsentanter fra udvalget. Her afklares årsagerne til, at lærlingen ikke bestod, og hvad der videre skal ske i uddannelsesforholdet.

Der tages stilling til forlængelse af læretiden.

Det lokale uddannelsesudvalg har på Det faglige Udvalgs vegne ret til at pålægge virksomheden en forlængelse af uddannelsen. Inden uddannelsestidens udløb laves der et Tillæg til uddannelsesaftalen.

Uddannelsesudvalget udfærdiger et referat, som underskrives af lærling, virksomhed og de to medlemmer af uddannelsesudvalget. Referatet sendes til sekretariatet for Det faglige Udvalg.

Det lokale uddannelsesudvalgs repræsentanters udgifter i forbindelse med mødet afholdes af organisationerne.

Lærlingen har normalt to forsøg til at bestå svendeprøven.
I særlige tilfælde kan der efter ansøgning til skolen gives tilladelse til et tredje forsøg. Ansøgningen skal indeholde en forklaring på de særlige omstændigheder, som skal begrunde et tredje forsøg, en beskrivelse af hvad der gik galt ved de to tidligere forsøg og en plan for forberedelsen af det tredje forsøg. Skolen træffer afgørelse efter samråd med Det faglige Udvalg.

Består den enkelte lærling ikke begge prøver, kan lærlingen vælge at få et skolebevis med den del af de afsluttende prøver, der er bestået.

I tilfælde af sygdom før eller under svendeprøven orienterer skolen straks det lokale uddannelsesudvalg. Skolen tilrettelægger en sygeprøve efter samråd med det faglige udvalg. Skal prøven afvikles så snart raskmelding foreligger, forudsætter det, at lærlingen har gennemført og afsluttet undervisningen på sidste skoleophold, så der kan udstedes afsluttende skolebevis når prøven er bestået.

Har lærlingen ikke gennemført og afsluttet undervisningen på skoleopholdet, skal lærlingen indkaldes til et nyt skoleophold og uddannelsestiden og uddannelsesaftalen forlænges ved det faglige udvalg.

Kan sygeprøven først afholdes efter udløbet af den oprindelige uddannelsestid skal uddannelsesaftalen forlænges. Dette skal ske inden udløb af den igangværende uddannelsesaftale. Se ovenfor.

Lærlingen kan skriftligt klage over bedømmelsen eller afviklingen af svendeprøven. Klagen rettes til skolen. Klagen sendes senest 2 uger efter, at bedømmelsen er blevet bekendtgjort.

Vedrører klagen prøvegrundlaget eller bedømmelsen, afgør skolen klagen efter samråd med Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse  

I forbindelse med en klagesag skal eksaminator og censorer jvnf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (Eksamensbekendtgørelsen), hver afgive en udtalelse om de faglige spørgsmål i klagen.

Se i øvrigt afsnit 6 og 7 i Råd og vink til erhvervsrettet eksamensbekendtgørelse.

Forud for en svendeprøve skal den virksomhed, som lærlingen har uddannelsesaftale med ved uddannelsens afslutning, betale et svendeprøvegebyr.