Tvistigheder

Som hovedregel kan tvistigheder opdeles i følgende:

  1. Tvistigheder vedrørende løn, feriepenge og lignende overenskomstmæssige problemer . Sådanne tvister er overenskomstanliggender. Hvis virksomheden er medlem af en overenskomstbærende organisation, løses de derfor af de relevante organisationer i det fagretslige system. Er virksomheden ikke medlem af en overenskomstbærende organisation, behandler disse tvister også efter punkt 2.
  2. Tvistigheder vedrørende uddannelsen og uddannelsesaftalen - ophævelse af uddannelsesaftalen, mangelfuld oplæring, fraværsproblemer, psykisk arbejdsmiljø, ikke bestået svendeprøve mm indbringes for det faglige udvalg ved en skriftlig henvendelse.

Disse uoverensstemmelser skal behandles efter retningslinjerne i erhvervsuddannelseslovens § 63-65.

De faglige udvalg har fundet, at forligsbestræbelser bedst foretages i det lokale område. Det er derfor en af ​​de arbejdsopgaver, der er overgivet til de lokale uddannelsesudvalg eller brancheudvalgene.

Det er vigtigt at pointere, at der er tale om forligsbestræbelser. Det lokale uddannelsesudvalg skal forsøge at mægle mellem parterne og se, om de kan tale sig frem til en løsning. Der er ikke tale om en retslig instans, hvor udvalget kan pålægge parterne en bestemt løsning.

Opnås der forlig lokalt, sendes et referat af det lokale forligsmøde med partnernes underskrift som accept til det faglige udvalg.

Opnås der ikke forlig lokalt, indsendes et kort referat af forligsbehandlingen straks til det faglige udvalg. Referatet skal indeholde en beskrivelse af uoverensstemmelsen, parternes påstand og årsagen til, at forlig ikke kunne indgås. Der vedlægges relevante bilag som f.eks. uddannelsesaftaler, ophævelser, skolepapirer, erklæringer om oplæring mv

Det faglige udvalg vurderer herefter, om man vil forsøge endnu et forligsmøde centralt fra.

Hvis det faglige udvalg vurderer, at der ikke er grundlag for et yderligere forligsforsøg, eller hvis der fortsat ikke kan opnås ved et sådant, har en eller begge parter mulighed for at indbringe sagen for Tvistighedsnævnet.

Såfremt sagen ikke forliges ved mødet i Tvistighedsnævnet, træffer nævnet afgørelse i sagen ved kendelse. Ved kendelsen kan en uddannelsesaftale ophæves, ligesom der kan tilkendes den skadelidte erstatning.

Er en af ​​parterne utilfreds med kendelsen, kan den ankes til 1. retsinstans, Byret eller Sø- og Handelsret senest 8 uger efter nævnets afgørelse.

 

Uenighed opstår mellem virksomhed og lærling

 

 

 

 

Parterne indbringer sagen for det faglige udvalg.

Dette kan evt. ske via en af ​​partnernes organisationer.

Det faglige udvalgs sekretariat sender straks sagen til det lokale uddannelsesudvalg eller brancheudvalg, der anmodes om at indkalde til et forligsmøde, til afholdelse inden 20 arbejdsdage.

 

 

 

 

 

 

 

Det lokale
uddannelsesudvalg
indkalder til
forligsmøde.

 

Forlig opnås ikke.

Sagen med referat sendes til det faglige udvalgs sekretariat inden 5 arbejdsdage.

 

 

 

 

 

Forlig lykkes.

Sagen afsluttes.

Referat sendes til
sekretariatet inden 5
arbejdsdage.

 

 

Sagen vurderes i det faglige udvalg.

Der indkaldes evt. til et nyt forligsmøde.

 

Forlig lykkes.

Sagen afsluttes.

 

 

 

 

 

 

Forlig opnås ikke.

Sagen afsluttes i det faglige udvalg med brev til parter om, at sagen kan indbringes for Tvistighedsnævnet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvistighedsnævnet søger at forlige partnere. Hvis dette ikke er muligt, afsiger nævnet en kendelse i sagen.