Vådrumscertifikater

Se følgende
afsnit

Certifikatet til vådrumsarbejde udstedes af Byggeriets Uddannelser på baggrund af krav og specifikationer opstillet af Gulvbranchens Vådrumskontrol (GVK).

Der er erfaring for, at medarbejdere med vådrumscertifikat er værdsatte. Mange virksomheder stiller i dag krav om vådrumscertifikat for at ansætte en ny medarbejder.

Vådrumscertifikatet er et af flere væsentlige elementer i Gulvbranchens bestræbelser på at sikre gode og fagligt korrekt udførte vådrumsarbejder. Det er et krav for virksomheder, der er tilsluttet GVK, at alt vådrumsarbejde skal udføres af montører med gyldigt vådrums-certifikat. Læs mere om GVK’s regler på www.gulvbranchen.dk.

Vådrumscertifikatet kan erhverves på to måder –
Enten når en gulvlæggerelev som en del af sin uddannelse har gennemført og bestået fagene Vådrumsopbygning og Vådrum, samt har gennemført de valgfri specialefag vedr. GVK og bestået den tilhørende prøve.

Eller når tillærte, gulvfolk, tømrere og andre med tilsvarende ønsker, viden og kvalifikationer, der ønsker beskæftigelse med vådrum inden for gulvlæggerbranchen har gennemført og bestået følgende arbejdsmarkedskurser:

48918

Grundlæggende GVK-godkendt Vinylbelægning

7,0 dage

48917

Kvalitetssikring af GVK-godkendt vinylbelægning

2,0 dage

48916

GVK-godkendt vinylsvejsning

1,0 dage


Når fagene i erhvervsuddannelsen eller kurserne er gennemført og bestået, udsteder Byggeriets Uddannelser et vådrumscertifikat til de pågældende.

 

Kurserne gennemføres på:

Byggetek i Viborg, tlf. 8950 3300, mail: mercantec@mercantec.dk

Oplysninger om planlagte kurser kan findes på www.efteruddannelse.dk.

Tilmelding skal ske via ovenstående hjemmesider med brug af digital signatur eller NEMid ved tilmelding.

Varighed i alt 10 dage.

I særlige tilfælde kan der gives dispensation for de 10 dages kursus pga. tidligere arbejdserfaring. Ansøgningen om dispensation sendes til Gulvbranchens Vådrumskontrol, der behandler den og meddeler deres vurdering til Byggeriets uddannelser, skolen og ansøgeren

Byggetek i Viborg, tlf. 8950 3300, mail: byggetek@mercantec.dk

Oplysninger om planlagte kurser kan findes på www.efteruddannelse.dk og www.byggetek.dk.

Tilmelding skal ske via ovenstående hjemmesider og der skal bruges digital signatur ved tilmelding.

Når fagene i erhvervsuddannelsen eller kurserne er gennemført og bestået, udsteder Byggeriets Uddannelser et vådrumscertifikat til de pågældende.

Vådrumscertifikatet er gældende i 3 år, hvorefter det skal fornyes.

Certifikatindehaveren skal selv holde øje med udløbsdatoen og tilmelde sig opfølgningskurset på erhvervsskolen inden udløbsdatoen.

Byggeriets Uddannelser vil dog, når vådrumscertifikatet er ved at udløbe, sende en opfordring til certifikatindehaveren om at tilmelde sig til opfølgningskurset. Dette i det omfang den anførte adresse stadig er gældende eller Byggeriets Uddannelser er bekendt med mellemliggende adresseskift.

Vådrumscertifikatet fornys løbende ved at deltage og gennemføre opfølgningsforløb inden certifikatets udløbsdato med følgende arbejdsmarkedskurser på tilsammen 1 dag.

 48916 - GVK-godkendt vinylsvejsning

 1,0 dage

 

Her indgår, at der kan udføres svejsninger med.

  • vandtæthed af svejsning i vinyl efter Dansk Standard
  • trækstyrke for fuger i vinyl efter Dansk Standards bestemmelser
  • godkendt vakuumprøve med vakuum måleudstyr
  • fuger efter en given leverandørs anvisninger, samt glat med overflade, uden brændemærker og med ensartede linier og kanter. Uden brug af trekantskraber

Det er et krav at kursisten selv medbringer personlige værnemidler.

Kursisten bedes medbringe sit vådrumscertifikat. Gulvskolen vil sørge for nyt foto som benyttes ved udarbejdelse af nyt certifikat.

Evt. personligt håndværktøj og svejseværktøj, medbringes hvis det er muligt.

Det er et krav, at kursisten medbringer en maske med filterkombination A2/P3 til opfølgningskurset.

Efter deltagelse i og bestået kursus fremsender Byggeriets Uddannelser et nyt vådrumscertifikat direkte til certifikatindehaverens adresse.

Udvidet opfølgningsforløb.

Hvis ovennævnte kursus ikke bestås eller udløbsdatoen for certifikatet overskrides, henvises til deltagelse og gennemførelse af det udvidede opfølgningsforløb med følgende arbejdsmarkedskurser: 

48917 - Kvalitetssikring af GVK-godkendt vinylbelægning

2,0 dage

48916 - GVK-godkendt vinylsvejsning

1,0 dage

Varighed i alt 3 dage.  

Evt. overenskomstmæssige bestemmelser vedrørende betaling af rejse- og kursusudgifter og løn kan findes på https://www.danskindustri.dk/soeg/?SearchQuery=gulvoverenskomsten

Bestemmelser i øvrigt omkring godtgørelser, ophold og kørsel kan fås ved henvendelse til skolerne eller læses i afsnittet for Voksen og Efteruddannelser på http://www.bygud.dk/voksen-efteruddannelser/

Registrering af vådrumscertifikat.

Alle vådrumscertifikater bliver registreret hos Byggeriets Uddannelser.

Hvert certifikat har sit eget identifikationsnummer som bl.a. benyttes ved registrering af udførte vådrumsarbejder til GVK.

Gebyr for udstedelse af nyt certifikat.

Inden fremsendelse af nyt vådrumscertifikat vil der blive opkrævet et administrations- og forsendelsesgebyr på kr. 200,00 for personer, der er beskæftiget hos arbejdsgivere, der er medlem af Gulvsektionen i DI-Dansk Byggeri. For øvrige personer er beløbet kr. 300,00.

Hvad har certifikatindehaveren ansvar for i en GVK-virksomhed?

Indehaveren af et vådrumscertifikat har alene ansvaret for, at vinylbeklædningen er korrekt monteret, at svejsninger er korrekt udført og tætte, samt at klemmeringe i gulvafløb er fastgjort.

Alle montører, der forestår vådrumsarbejder skal have et vakuum måleudstyr stillet til rådighed. Kun derved er det muligt at slutkontrollere vådrumsarbejdet i henhold til GVK’s regler.

Det er den vådrumsansvarlige overfor GVK – i form af en ledelsesrepræsentant eller svend, der har deltaget i og bestået det særlige uddannelsesforløb for vådrumsansvarlige – der har det overordnede ansvar for et udført vådrumsarbejde.

Korrekt placering af rør og afløb er den vådrumsansvarliges ansvar og kan aldrig lægges certifikatindehaveren til last. Det må dog stærkt tilrådes, at certifikatindehaveren registrerer en afvigelse, hvis der er rør eller afløb, som ikke overholder gældende standarder.

Ansøgning om vådrumscertifikat
Inden kursusstart skal kursisten udfylde en vådrumsblanket, som skolen skal bruge på 1. undervisningsdag.

Der er to muligheder for at udfylde og aflevere vådrumsblanketten.

A Den elektroniske formular - kursisten, skolen og Byggeriets Uddannelser modtager en kopi af de indtastede oplysninger pr. mail.
B Formularen i papirform - kursisten medbringer og afleverer vådrumsblanketten i udfyldt stand på skolen.
A
Elektronisk formular
B
Formular i papirform
Vådrumsformular 1- og 3 dagskursus

Vådrumsformular 10 dagskursus og 4. hovedforløb

Vådrumsformular 1-, 3 og 10 dagskursus og 4 hovedforløb

 

 
Yderligere information

Er der på baggrund af dette ting, der ønskes uddybet, kan følgende kontaktes:

Gulvbranchens Vådrumskontrol
Nørre Voldgade 106, Postboks 2125
1358  København K.
Tlf. 7216 0000
E-mail: info@gulvbranchen.dk

Byggeriets Uddannelser
Bygmestervej 5, 2. Sal
2400  København NV
Tlf. 3587 8730
E-mail: bygud@bygud.dk