Svendeprøve

Se følgende
afsnit

Svendeprøven afvikles som her beskrevet i et samarbejde mellem skolerne, de lokale uddannelsesudvalg og gulvlæggerspecialets brancheudvalg under Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse.

Uddannelsen til gulvlægger afsluttes med en svendeprøve på sidste skoleophold i form af et fagteoretisk arbejde ud fra en case med en mundtlig eksamination og en praktisk opgave med udførsel af et mindre udsnit af casen.

Casen tager udgangspunkt i en byggeentreprise i en større byggesag, hvor der skal tages selvstændig stilling til en række relevante problemstillinger og arbejdsprocesser.

Den fagteoretiske del afspejler lærlingens opnåede kvalifikationer og kompetencer i uddannelsesforløbet med hovedvægten lagt på uddannelsesspecifikke fag.

Den praktiske opgave skal vise lærlingens håndværksmæssige færdigheder.

Opgaven bedømmes og vurderes af en eksaminerende faglærer fra skolen og 2 fagkyndige censorer udpeget af Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse henholdsvis fra DI Byggeri og 3F - Fagligt Fælles Forbund.

Lærlingen har bestået den teoretiske og den praktiske del af svendeprøven, når den endelige karakter for både teori- og praktikdelen er mindst 02.

Uddannelsen afsluttes med en sammenkomst sidste fredag i marts eller september. Hvis den sidste fredag i marts er en helligdag, kan Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse forskyde afslutningen med en uge.

Lærlingen modtager her resultatet af svendeprøven samt sit svendebrev og er derefter udlært.

Forud for svendeprøven sender skolen det fornødne materiale til virksomheder, der har lærlinge der skal aflægge svendeprøve.

Byggeriets Uddannelser sender en opkrævning af det fastsatte svendeprøvegebyr til virksomheden.

Lærlingen er tilmeldt svendeprøven, når virksomheden afleverer lærlingens udfyldte logbog til det lokale uddannelsesudvalg på skolen i forbindelse med sidste skoleophold med bekræftelse af, at lærlingen har gennemført praktiktiden og den fornødne oplæring, samt har indbetalt svendeprøvegebyret.

Oplægget til casen stilles af skolen efter samråd med brancheudvalget for gulvlæggerspecialet under Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse.
 
Oplægget består af en beskrivelse af byggeentreprisen samt tegnings- og opmålingsmaterialer med en række udleverede teorispørgsmål.
 
Den praktiske del består af en udførelse af et mindre udsnit af byggeentreprisen f.eks. gulvbelægning i et gangareal, på en trappe eller vådrum.

Lærlingene arbejder med deres cases inden for en række discipliner, der modsvarer de emner, der vil blive eksamineret i ved den mundtlige eksamination, se censorvejledningen.

 1. Redegøre for byggeentreprisen med relevante arbejdstegninger og detailtegninger
 2. Redegøre for opmåling af materialer med skærelister og indtegning af f.eks. banevarer.
 3. Redegøre for valg af materialer til byggeentreprisen og til den praktiske opgave
 4. Forberede svar på en række tekniske og praktiske spørgsmål til byggeentreprisen, sat i relation til både den teoretiske og den praktiske opgave.
 5. Forholde sig til og redegøre for de sikkerheds -og arbejdsmæssige forhold vedrørende både byggeentreprisen som til den praktiske opgave.
 6. Redegøre for kvalitetssikring og kontrolplan vedrørende både byggeentreprisen og den praktiske opgave
 7. Forholde sig til og redegøre for de specialværktøjer, der skal bruges ved udførelsen af den praktiske opgave.
 8. Redegøre for arbejds- og tidsplan for den praktiske opgave 

Til arbejdet med casen må der benyttes elektroniske og skriftlige opslagsværker, herunder lærlingens egne notater, tegninger samt regnemaskine.

Der afholdes mundtlig eksamen på max. 30 minutter pr. lærling. Eksaminationen finder sted, mens lærlingene udfører den praktiske opgave.

Lærlingene vil af skolen få tildelt arbejdsrum. Svendeprøven er en del af undervisningsforløbet, så lærlingene skal befinde sig på skolen i den fastsatte tid og være indskrevet i protokollen.

Sker det alligevel kan det medføre bortvisning fra eksamen.

Skolen sender indkaldelse til de 2 censorer senest 1 måned før påbegyndelsen af sidste skoleperiode. Censorerne skal sende en skriftlig bekræftelse på mødedatoer til skolen.

Skolen skal indkalde censorerne således, at der er rimelig tid til, at censorerne og eksaminator kan:

 1. Forberede sig til afholdelse af mundtlig eksamen ved en kort gennemgang af casen
 2. Afholde mundtlig eksamen, 30 minutter pr. lærling. Eksaminationen finder sted i perioden, hvor lærlingene udfører den praktiske eksamen.
 3. Bedømme de praktiske eksamensopgaver i så god tid, at alle lærlingene kan få deres svendebreve med karakterangivelse ved afslutningsfesten den sidste fredag formiddag af skoleperioden. Samt at lærlinge, der ikke består eksamensprojektet kan blive orienteret om situationen tillige med praktikvirksomheden senest torsdag aften i skoleperioden.

Det faglige udvalg har lavet en censorvejledning til bedømmelse af svendeprøven.

Skema 1 er det faglige udvalgs notatpapir til bedømmelse af elevens fagteoretiske arbejde og den mundtlige eksamination.

Eksaminatorens og censorernes dømmekraft er stadig det vigtigste element i bedømmelsen. 

Grundet eksamensformen kan der ikke foreligge facitlister til projektbesvarelserne. Censorerne skal foretage et skøn i forhold til lærlingens valg af løsninger, som også er udgangspunktet ved den mundtlige eksamination. Det er vigtigt, at eksaminator og censorerne kan acceptere, at lærlingen kan have foretaget et korrekt valg, selv om valget er ukendt af eksaminator og censorerne, når bare valget er inden for lovens krav og lærlingen kan argumentere for valget.

Det er eksaminator, der stiller de forberedte spørgsmål under eksaminationen, og i mindre grad censorerne.

Under eksaminationen er det ikke tilladt at meddele lærlingen fejl og mangler under fremlæggelsen. Dette må først meddeles lærlingen, når denne har fået resultatet af eksaminationen.

Skema 2 er det faglige udvalgs notatpapir til bedømmelse af den praktiske opgave.

Bedømmelsen af den praktiske opgave sker med udgangspunkt i det materiale, lærlingen som dokumentation har udarbejdet og afleveret, inden prøven påbegyndes.

Det vil sige, arbejdstegninger med alle nødvendige mål. Lærlingen skal udføre den praktiske opgave, således som vedkommende har tegnet den. Lærlingen skal demonstrere, at vedkommende kan udføre en opgave efter en arbejdstegning og følge de mål og konstruktionsløsninger, der er vist. Selve arbejdstegningen skal ikke bedømmes her (det er sket i den teoretiske bedømmelse)

Den praktiske del af projektet skal bedømmes med vejledende delvurderinger med mindst 6 af følgende bedømmelseskriterier, dog anvendes helhedsindtryk og målnøjagtighed altid. De øvrige kriterier angives i bedømmelsesskemaet til den givne opgave efter en vurdering heraf fra censorerne og eksaminator

 1. Målnøjagtighed
 2. Helhedsindtryk
 3. Svejsninger
 4. Samlinger
 5. Tilskæringer
 6. Klæbning
 7. Underlag
 8. Hulkel og ombuk
 9. Afløb og fald
 10. Profiler

Bedømmelsesskemaet er censors personlige arbejdspapir, men i forbindelse med en eventuel klagesag kan klager bede om at få det udleveret jf. forvaltningslovens regler om aktindsigt. Der er dog ingen krav om, at notaterne skal være forståelige for andre end censor selv.

Notaterne skal opbevares i et år.

Ved bedømmelsen af den mundtlige eksamen og den praktiske opgave drøfter censorer og eksaminator lærlingens præstation og fastsætter karakteren.
Hvis censorer og eksaminator ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter. I sådanne tilfælde skal censorerne enes om én karakter.
Den endelige karakter for prøven er gennemsnittet af censorernes ene karakter og eksaminators karakter afrundet til en karakter i karakterskalaen. Censorernes karakter er bestemmende for, om der rundes op eller ned.

Bedømmelsen af de to prøver er uafhængige af hinanden. Det er således ikke en forudsætning for bedømmelsen af praktikopgaven, at den mundtlige eksamen er afviklet eller bestået og omvendt.

Såfremt en lærling ikke består en prøve, er det kunne denne prøve, der efterfølgende skal tages om.

Censorerne udfylder sammen selve karakterskemaet, Skema 3 for hver enkelt lærling og afleverer det til uddannelsesudvalgets formand. Skemaet skal udfyldes med:

 1. Lærlingens endelige prøvekarakterer for teori og praktik med tilhørende ECTS-betegnelse fra skolens karakterlister.
 2. Lærlingens samlede resultat af svendeprøven, som gennemsnit af de to prøvekarakterer med førstedecimal.
 3. Afkrydsning af feltet med elevens antagelse af svendeprøven ud fra gennemsnitskarakteren

Sammen med karakterskemaet afleverer censorerne deres honorarskemaer til uddannelsesudvalget, der attesterer og indsender til Byggeriets Uddannelser, der sørger for betalingen for den udførte bedømmelse.

Til at fastsætte karakter i disciplinerne og opgaverne anvendes 7-trinsskalaen.
7-trinsskalaen
Betegnelse
Beskrivelse
ECTS-skala
12
 
Den fremragende præstation
Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler
A
10
Den fortrinlige præstation
Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler
B
7
Den gode præstation
Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler
C
4
Den jævne præstation
Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler
D
02
Den tilstrækkelige præstation
Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål
E
00
Den utilstrækkelige præstation
Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål
F+
-3
Den ringe præstation
Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation
F

 

Senest fredag morgen den sidste fredag i marts eller september møder uddannelsesudvalgets formand på skolen og modtager skema 3 med resultaterne af bedømmelserne af den mundtlige eksamen og den praktiske prøve.
Herefter udfyldes og underskrives de forberedte svendebreve, som er sendt til uddannelsesudvalget af Byggeriets Uddannelser.
Angivelsen af ECST-betegnelsen følger karakterskemaet ovenfor.
Det afsluttende projekt er en helhed, og udtrykkes i en samlet betegnelse på lærlingens svendebrev, som bliver udstedt af Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse. Det samlede resultat af svendeprøven med en decimal omskrives til følgende verbale udtryk på svendebrevet.

2,0 – 9,4

Antaget

A

9,5 -10,9, dog mindst 10 i den praktiske prøve

Antaget med ros

R

11,0 – 11,5, dog mindst 12 i den praktiske prøve

Antaget med bronze

B

11,6 – 12,0

Antaget med sølv

S

Fredag i sidste uge af den afsluttende skoleperiode markeres afslutningen af uddannelsesforløbet og svendeprøven ved en mindre festlighed for de nye svende, nærmeste pårørende og læremester på skolen.
Festligheden starter kl. 9.00, hvor pårørende, firmarepræsentanter og andre kan besigtige den praktiske opgave. 
Kl. 10.00 er der formiddagskaffe/brunch i skolens lokaler, hvorunder repræsentanter fra skolen og uddannelsesudvalget udleverer svendebreve til de nyudlærte svende.
 
Uddannelsesudvalget arrangerer svendeprøveafslutningen i samarbejde med skolen.
 
Lærlingen og firmaet kan hver invitere 2 personer. Ønsker flere at deltage i festlighederne afregnes det direkte med skolen.

Uddannelsesudvalget underskriver og indsender skema 3 samt cenorernes honorarskemaer til Byggeriets Uddannelser.

For lærlinge der i deres uddannelsesforløb har modtaget specialpædagogisk støtte i en eller anden form, er der mulighed for at gå til prøve under særlige vilkår. Afhængig af hvilken form for støtte de har modtaget kan der f.eks. være tale om brug af elektroniske hjælpemidler eller uvildig hjælp i forbindelse med oplæsning og besvarelse af fagteorien. Det faglige udvalg forventer at denne opgave løses lokalt ved hjælp af de i forvejen implicerede i prøvens afholdelse. I tvivlstilfælde bedes sekretariatet kontaktet.

Hvis en lærling ikke har bestået, er det skolens opgave straks at underrette virksomhed og det lokale uddannelsesudvalg og give en kort beskrivelse af årsagen til, at lærlingen ikke har bestået.

Inden uddannelsesaftalens udløb indkalder det lokale uddannelsesudvalg lærling, virksomhed og skole til et møde med 2 repræsentanter fra udvalget. Her afklares årsagerne til, at lærlingen ikke bestod, og hvad der videre skal ske i uddannelsesforholdet.

Der tages stilling til forlængelse af læretiden.

Det lokale uddannelsesudvalg har på Det faglige Udvalgs vegne ret til at pålægge virksomheden en forlængelse af uddannelsen. Inden uddannelsestidens udløb laves der et Tillæg til uddannelsesaftalen.

Uddannelsesudvalget udfærdiger et referat, som underskrives af lærling, virksomhed og de to medlemmer af uddannelsesudvalget. Referatet sendes til sekretariatet for Det faglige Udvalg.

Det lokale uddannelsesudvalgs repræsentanters udgifter i forbindelse med mødet afholdes af organisationerne.

Lærlingen har normalt to forsøg til at bestå svendeprøven.
I særlige tilfælde kan der efter ansøgning til skolen gives tilladelse til et tredje forsøg. Ansøgningen skal indeholde en forklaring på de særlige omstændigheder, som skal begrunde et tredje forsøg, en beskrivelse af hvad der gik galt ved de to tidligere forsøg og en plan for forberedelsen af det tredje forsøg. Skolen træffer afgørelse efter samråd med Det faglige Udvalg.

Består den enkelte lærling ikke begge prøver, kan lærlingen vælge at få et skolebevis med den del af de afsluttende prøver, der er bestået.

I tilfælde af sygdom før eller under svendeprøven orienterer skolen straks det lokale uddannelsesudvalg. Skolen tilrettelægger skolen en sygeprøve efter samråd med det faglige udvalg. Skal prøven afvikles så snart raskmelding foreligger, forudsætter det, at lærlingen har fuldført sidste skoleophold, og at der er udstedt et afsluttende skolebevis.

Kan sygeprøven først afholdes efter udløbet af den oprindelige uddannelsestid skal uddannelsesaftalen forlænges. Dette skal ske inden udløb af den igangværende uddannelsesaftale. Se ovenfor.

Hvis lærlingen vil klage over prøverne, skal lærlingen sende en skriftlig klage til skolen senest to uger efter at bedømmelsen er meddelt. Vedrører klagen prøvegrundlaget eller bedømmelsen afgøres klagen efter samråd med det faglige udvalg.

Se i øvrigt afsnit 6 og 7 i Råd og vink til erhvervsrettet eksamensbekendtgørelse.

Læs mere her