Løn

Oplysninger om lønforhold, ferie, pension m.v. uddybes i den folder, der sendes til virksomhederne i forbindelse med godkendelse som praktiksted. I øvrigt henvises til overenskomsten.

Oplysninger om refusion og tilskudsordninger, (se afsnittet på hjemmesiden www.bygud.dk)

Lærlinge i Tagdækkeruddannelsen i specialet tagdækker aflønnes som minimum efter de satser for lærlinge, der aftales i Bygge- og Anlægsoverenskomsten 2023 mellem Forbundet 3F i Danmark og Dansk Byggeri.

Der ydes løn for 37 timer pr. uge inkl. søgnehelligdage.
Lønperioderne bestemmes altid bagud fra lærlingens slutdato for svendeprøve i hele år (52 uger). Den 1. lønperiode er således af variabel varighed.
For trinnet Kloakrørlægger bruges 3. periode (1 år) til fastsættelsen af perioderne og løn.

Lønnen afregnes som timeløn og minimallønnen udgør følgende:

 

Kr. pr. time fra begyndelsen af den lønningsuge, 
hvori 1.3.2022 indgår

Kr. pr. time fra begyndelsen af den lønningsuge,
hvori 1.5.2023 indgår

Kr. pr. time fra begyndelsen af den lønningsuge, 
hvori 1.1.2024 indgår

1.periode (variabel varighed)

73,70 kr. 77,00 kr. 79,70 kr.
2. periode
(1 år)
87,15 kr. 91,05 kr. 94,25 kr.
3. periode
(1 år)
105,15 kr. 109,90 kr. 113,75 kr.
4. periode
(1 år)
121,90 kr. 127,40 kr. 131,85 kr.

 

For lærlinge, der er fyldt 25 år og har indgået voksenuddannelsesaftale
Hvis arbejdsgiveren i hele uddannelsesperioden udbetaler løn, der som minimum svarer til mindste betalingssats i overenskomsten mellem Dansk Byggeri og 3F, kan der opnås særlig, højere lønrefusion i forbindelse med skoleophold, se nærmere på www.bygud.dk om tilskudsordninger.

Fagets mindstebetalingssats:
fra 1.3.2022 kr. 133,65 pr. time
fra 1.5.2023 kr. 138,15 pr. time
fra 1.1.2024 kr. 142,65 pr. time

Særlig opsparing

For lærlinge, der er ansat i henhold til overenskomsten, oprettes en særlig opsparingsordning, hvortil arbejdsgiveren af den ferieberettigede løn betaler følgende beløb, fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori:

1. marts 2022 indgår: 3%
1. marts 2023 indgår: 3%
1. marts 2024 indgår: 5%

Feriepenge indgår i beløbet.

Beløbet udbetales til medarbejderne sammen med lønnen for december måned. Efter aftale kan beløbet i stedet indbetales på lærlingens pensionskonto i det omfang, der er etableret en sådan efter overenskomstens bestemmelser. Ved fratræden udbetales saldoen sammen med den sidste løn.

Pension

Lærlinge bliver omfattet af pensionsordningen, når de er fyldt 20 år og har haft 6 måneders erhvervsarbejde. Pr. 1. september 2020 er lærlinge omfattet af pensionsordningen når de er fyldt 18 år og har haft 6 måneders erhvervsarbejde.

Forsikringsydelser
Lærlinge, der ikke allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, har for læreforhold, der indgås efter 1. marts 2011 krav på følgende forsikringsydelser:

  • Løbende pension ved førtidspension (årligt) 33.000 kr.
  • Engangsbeløb ved kritiske sygdomme (100.000 kr.)
  • Engangsbeløb ved dødsfald 100.000 kr.

Såfremt lærlingen overgår til at være omfattet af Pension Danmarks sundhedsordning ophører arbejdsgiverens forpligtelse efter denne bestemmelse.

Alle lærlinge, der efter endt uddannelsestid fortsætter som svende i praktikvirksomheden får medregnet uddannelsestiden i den anciennitetsgivende beskæftigelse.