Tilskudsordninger

Se følgende
afsnit

Løntilskud for elever i resten af 2020

Fra 1. maj til 31. december 2020 får private arbejdsgivere automatisk et midlertidigt løntilskud for deres elever - ud over lønrefusionen fra AUB og praktikbonus fra Praktikplads-AUB. Det betyder, at virksomheder kan få dækket det meste af lønudgifterne i resten af 2020. Ordningen gælder også for voksenelever.

Ministeriet har udgivet en flyer, der orienterer om de overordnede elementer i løntilskudsordningen.

AUB udbetaler lønrefusion og transportudgifter til virksomhedens bankkonto ca. 10 dage efter modtagelse af oplysninger om elevens skoleophold.
AUB får som hovedregel besked om elevens skoleophold direkte fra skolen. Herefter bliver virksomheden bedt om at underskrive en bekræftelse på skoleopholdet og eventuelle transportudgifter. Virksomheden kan bruge selvbetjeningen på hjemmesiden www.virk.dk til at bekræfte oplysningerne.

Vedr. tilskudsordninger til praktik i udlandet, læs mere under 'Praktik i udlandet (PIU)'

Virksomheden kan få refusion for den udbetalte løn fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), når eleven er på skole som led i sin erhvervsuddannelse.
Det er en betingelse, at virksomheden og eleven har en godkendt uddannelsesaftale, at eleven ikke arbejder samtidig med sit skoleophold, og at virksomheden udbetaler overenskomstmæssig løn.
Virksomheden kan også få refunderet løn for elever, der deltager i frivillig, supplerende undervisning ud over det bundne indhold i uddannelsen, såfremt dette er aftalt som en del af uddannelsesplanen.

Satser for lønrefusion i 2020 - kr. pr. skoleuge:
 
1. års elever    2.800 kr.     
2. års elever    3.090 kr.
3. års elever    3.530 kr.
4. års elever    4.110 kr.    
Voksen            5.240 kr.

Læs mere på www.virk.dk

Virksomheden kan få dækket op til 80 procent af elevens transportudgifter til og fra skoleopholdet:
·    Når eleven benytter det billigste offentlige transportmiddel.
·    Når det arbejdsgiveren har udbetalt under skoleopholdet, mindst udgør den i henhold til kollektiv overenskomst inden for området aftalte sats.
·    Elevens samlede skolevej er 20 km eller derover.

For at få befordringstilskuddet udbetalt skal oplysningerne godkendes af virksomheden på AUB's selvbetjening.

Læs mere på  www.virk.dk

Arbejdsgivere har ret til refusion af udgifter i forbindelse med erhvervsskoleelevers ophold på kostafdelinger. AUB udbetaler refusionen automatisk på baggrund af skolernes oplysning om elevernes kostophold.

Retten til refusion gælder for kostophold, der er:

 • nødvendige, dvs. at transporttiden mellem elevens hjem og nærmeste skole er mindst fem kvarter.
 • aftalt mellem eleven og arbejdsgiver, og skolen ikke er nærmeste skole.

Læs mere her

Indgår en virksomhed ekstra praktikaftaler, får virksomheden udbetalt en praktikbonus på op til 25.000 kr. pr. helårselev. Bonussen vil blive beregner og udbetalt automatisk. Det er desuden muligt at få udbetalt en fordelsbonus på op til 5.000 kr. pr. helårselev, hvis virksomheden indgår uddannelsesaftaler med elever på en uddannelse, der godkendes som fordelsuddannelse.

Læs mere her

Hvis virksomheden har en elev, der tidligere uforskyldt har mistet sin praktikplads, kan virksomheden få løntilskud, når eleven er i praktik. Tilskuddet kan først opnås 360 dage efter, at uddannelsesaftalen er indgået. Virksomheden skal ansøge Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) på hjemmesiden www.virk.dk om tilskuddet.

1. års elev pr. uge 1.570 kr.

2. års elev pr. uge 1.730 kr.

3. års elev pr. uge 1.980 kr.

4. års elev pr. uge 2.300 kr.

Voksenelever pr. uge 2.930 kr.

Læs mere om løntilskud for EUD-elever

Virksomheden kan få højere lønrefusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) under skoleophold for voksenelever.
For at kunne betegnes voksenelev skal eleven være fyldt 25 år, når eleven begynder sin uddannelse, og eleven skal have løn svarende til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget i hele uddannelsestiden.

I 2020 er satsen 5.240 kr. pr. uge, pr. voksenelev.

AUB sender et orienteringsbrev til virksomheden, når der er modtaget indberetning fra skolen om, at eleven har været i skole. Herefter bliver lønrefusionen automatisk udbetalt efter 10 dage. Skolen skal indberette skoleophold til AUB, når eleven er færdig med skoleopholdet eller efter 10 uger, hvis skoleopholdet er mere end 10 uger.

Hovedreglen er, at virksomheder, der ansætter ufaglærte ledige og ledige med en forældet uddannelse med 2 måneders ledighed – og faglærte ledige med mindst 12 måneders forudgående ledighed – kan få forhøjet tilskud på 40 kr. i timen i hele uddannelsesperioden.

Ufaglærte ledige med mindre end 2 måneders ledighed og ufaglærte beskæftigede er også omfattet af ordningen, men tilskuddet til virksomheden er på 30 kr. i timen.

Beskæftigede med en uddannelse kan ikke længere udløse voksenlærlingetilskud.

Læs mere hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Følgende gælder overordnet:

 • Uddannelsen skal stå på voksenlærlingelisten. Eventuelle specialer for erhvervsuddannelserne er nævnt under den pågældende uddannelse. Der kan kun gives tilskud til voksenlærlinge inden for de specialer, der er nævnt på listen.  Find listen hér.
 • Ansøgningen skal vedlægges en kopi af uddannelsesaftalen. Der kan også søges om tilskud til voksenlærlinge, der endnu ikke er startet. Uddannelsesaftalen skal dog være underskrevet, når der søges.
 • Det lokale Jobcenter skal have skemaet retur, inden en måned efter at voksenlærlingen har indgået sin uddannelsesaftale. Virksomheden kan få tilskud til ikke-faglærte og personer med forældet uddannelse. Forældet uddannelse vil sige uddannelse, som personen ikke har brugt inden for de sidste fem år.
 • Der gælder dog særlige regler for ledige med lang sammenhængende ledighedsperiode. I de tilfælde kan virksomheden få tilskud til at ansætte en voksenelev uanset den pågældendes tidligere uddannelse. De nærmere omstændigheder kan læses i den tilhørende vejledning. Du kan læse mere om reglerne her.

Der skal ansøges om godkendelse hos Det lokale Jobcenter for at få tilskuddet til praktiktiden. Ansøgningsskemaet indsendes til Det lokale Jobcenter, se www.jobcenter.dk. Ansøgningsskemaet AB 501 – Ansøgning om tilskud til voksenlærling finder du også her.

Ledig ufaglært – under 2 mdr. ledighed

 • 30 kr. i tilskud pr. time
 • Tilskuddet fås i op til 2 år fra uddannelsesstarten
 • Tilskuddet gives kun til uddannelser på den regionale voksenlærlingeliste

Ledig ufaglært – minimum 2 mdr. ledighed

 • 40 kr. i tilskud pr. time
 • Hele uddannelsesperioden
 • Alle erhvervsuddannelser

Ledig faglært med forældet uddannelse* – minimum 2 mdr. ledighed

 • 40 kr. i tilskud pr. time
 • Hele uddannelsesperioden
 • Alle erhvervsuddannelser

*Uddannelsen er færdiggjort for mere end fem år siden og er ikke brugt de seneste fem år.

Ledig faglært – minimum 12 mdr. ledighed

 • 40 kr. i tilskud pr. time
 • Hele uddannelsesperioden
 • Alle erhvervsuddannelser

Beskæftiget ufaglært

 • 30 kr. i tilskud pr. time
 • Tilskuddet fås i op til 2 år fra uddannelsesstarten
 • Tilskuddet gives kun til uddannelser på den regionale voksenlærlingeliste

Med trepartsforhandlingerne i 2016 blev der afsat midler til en pulje til uddannelsesløft. Det betyder, at ledige over 30 år, som enten er ufaglærte eller har en erhvervsuddannelse, der er mere end 5 år gammel, kan gå i gang med en erhvervsuddannelse på dagpenge.

For de fleste uddannelsers vedkommende kan den ledige få 80 % af dagpengesatsen, mens man på uddannelser på en særlig positivliste kan få den fulde dagpengesats. Reglerne er komplicerede, og vi anbefaler kontakt til jobcenter eller a-kasse for en afklaring af muligheder for den enkelte. 

Den obligatoriske kompetenceafklaring bliver udbudt som et selvstændigt enkeltfag. Voksne, der vil starte på en erhvervsuddannelse (EUV), få en realkompetencevurdering (RKV) uden at være optaget på uddannelsen eller have en uddannelsesaftale. Der vil være mulighed for VEU-godtgørelse og poseopfyld fra Bygge- og Anlægsbranchens Uddannelsesfond.