Tilskudsordninger

Se følgende
afsnit

AUB udbetaler lønrefusion og transportudgifter til virksomhedens bankkonto ca. 10 dage efter modtagelse af oplysninger om elevens skoleophold.
AUB får som hovedregel besked om elevens skoleophold direkte fra skolen. Herefter bliver virksomheden bedt om at underskrive en bekræftelse på skoleopholdet og eventuelle transportudgifter. Virksomheden kan bruge selvbetjeningen på hjemmesiden www.virk.dk til at bekræfte oplysningerne.

Vedr. tilskudsordninger til praktik i udlandet, læs mere under 'Praktik i udlandet (PIU)'

Virksomheden kan få refusion for den udbetalte løn fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), når eleven er på skole som led i sin erhvervsuddannelse.
Det er en betingelse, at virksomheden og eleven har en godkendt uddannelsesaftale, at eleven ikke arbejder samtidig med sit skoleophold, og at virksomheden udbetaler overenskomstmæssig løn.
Virksomheden kan også få refunderet løn for elever, der deltager i frivillig, supplerende undervisning ud over det bundne indhold i uddannelsen, såfremt dette er aftalt som en del af uddannelsesplanen.

Satser for lønrefusion i 2021 - kr. pr. skoleuge:
 
1. års elever    2.890 kr.     
2. års elever    3.010 kr.
3. års elever    3.580 kr.
4. års elever    4.140 kr.    
Voksen             5.300 kr.

Læs mere på www.virk.dk

Forhøjet lønrefusion

I 2021 kan virksomheden få forhøjet lønrefusion på skoleophold for deres elever på ordinære (fulde) uddannelsesaftaler og restaftaler. Satsen svarer til den normale sats plus 7 pct. (afrundet):

1. års elever    3.092 kr.      
2. års elever    3.221 kr.
3. års elever    3.831 kr.
4. års elever    4.430 kr.     
Voksen             5.671 kr.

Læs mere om forhøjet lønrefusion her

Virksomheden kan få dækket op til 80 procent af elevens transportudgifter til og fra skoleopholdet:
·    Når eleven benytter det billigste offentlige transportmiddel.
·    Når det arbejdsgiveren har udbetalt under skoleopholdet, mindst udgør den i henhold til kollektiv overenskomst inden for området aftalte sats.
·    Elevens samlede skolevej er 20 km eller derover.

For at få befordringstilskuddet udbetalt skal oplysningerne godkendes af virksomheden på AUB's selvbetjening.

Læs mere på  www.virk.dk

Arbejdsgivere har ret til refusion af udgifter i forbindelse med erhvervsskoleelevers ophold på kostafdelinger. AUB udbetaler refusionen automatisk på baggrund af skolernes oplysning om elevernes kostophold.

Retten til refusion gælder for kostophold, der er:

  • nødvendige, dvs. at transporttiden mellem elevens hjem og nærmeste skole er mindst fem kvarter.
  • aftalt mellem eleven og arbejdsgiver, og skolen ikke er nærmeste skole.

Læs mere her

Indgår en virksomhed ekstra praktikaftaler, får virksomheden udbetalt en praktikbonus på op til 25.000 kr. pr. helårselev. Bonussen vil blive beregnet og udbetalt automatisk. Det er desuden muligt at få udbetalt en fordelsbonus på op til 5.000 kr. pr. helårselev, hvis virksomheden indgår uddannelsesaftaler med elever på en uddannelse, der godkendes som fordelsuddannelse.

Læs mere her

Hvis virksomheden har en elev, der tidligere uforskyldt har mistet sin praktikplads, kan virksomheden få løntilskud, når eleven er i praktik. Tilskuddet kan først opnås 360 dage efter, at uddannelsesaftalen er indgået. Virksomheden skal ansøge Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) på hjemmesiden www.virk.dk om tilskuddet.

1. års elev pr. uge 1.620 kr.
2. års elev pr. uge 1.690 kr.
3. års elev pr. uge 2.000 kr.
4. års elev pr. uge 2.320 kr.

Voksenelever pr. uge 2.970 kr.

Læs mere om løntilskud for EUD-elever

Virksomheden kan få højere lønrefusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) under skoleophold for voksenelever.
For at kunne betegnes voksenelev skal eleven være fyldt 25 år, når eleven begynder sin uddannelse, og eleven skal have løn svarende til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget i hele uddannelsestiden.

I 2021 er satsen 5.300 kr. pr. uge, pr. voksenelev.

AUB sender et orienteringsbrev til virksomheden, når der er modtaget indberetning fra skolen om, at eleven har været i skole. Herefter bliver lønrefusionen automatisk udbetalt efter 10 dage. Skolen skal indberette skoleophold til AUB, når eleven er færdig med skoleopholdet eller efter 10 uger, hvis skoleopholdet er mere end 10 uger.

Der er særlige regler og forskellige tilskudsordninger for voksenelever i praktiktiden.


Information til virksomheder

Virksomheder kan læse mere om de forskellige ordninger for voksenelever og ledige på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og på virk.dk


Information til voksenelever og ledige

Som ledig eller kommende voksenelev kan forudgående beskæftigelse og uddannelsesbaggrund være meget forskellige. 

Find mere information om hvilke tilskudsmuligheder, der er egnet for dig ved at kontakte dit lokale jobcenter eller din fagforening.

Eller læs mere om tilskud til faglærte og ufaglærte her.