Godkendelse af lærepladser

Se følgende
afsnit

Det faglige indhold i specialerne er forskelligt. De nærmere bestemmelser og krav til uddannelsesstedet fremgår af ansøgningsskemaet.

Udfyld og indsend elektronisk ansøgningsskema (klik på det ønskede speciale):

Alubygger - Udfyld og indsend elektronisk

Anlægsstruktør - Udfyld og indsend elektronisk

Brolægger - Udfyld og indsend elektronisk

Bygningsstruktør - Udfyld og indsend elektronisk

Glarmester - Udfyld og indsend elektronisk

Gulvlægger - Udfyld og indsend elektronisk

Murer - Udfyld og indsend elektronisk

Stenhugger - Udfyld og indsend elektronisk

Stentekniker - Udfyld og indsend elektronisk

Stukkatør - Udfyld og indsend elektronisk

Tagdækker - Udfyld og indsend elektronisk

Teknisk Isolatør - Udfyld og indsend elektronisk

Tækkemand - Udfyld og indsend elektronisk

Tømrer - Udfyld og indsend elektronisk

For at en virksomhed kan ansætte lærlinge, skal virksomheden være godkendt af den pågældende uddannelses faglige udvalg.

Følgende vejledning og procedure for godkendelse af læresteder gælder for:

  • Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget
  • Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Tagdækker- og Brolæggerfaget
  • Træfagenes Byggeuddannelse
  • Det Faglige Udvalg for Isoleringsfaget

Når en virksomhed vil ansøge om at blive godkendt til at have lærlinge, skal virksomheden udfylde et ansøgningsskema. Hele ansøgningsprocessen vil være gennemført i løbet af et par uger.

 

Ansøgningsskema skal indsendes hvis:

  • virksomheden ikke tidligere er blevet godkendt til at uddanne lærlinge
  • det er mere end 5 år siden, at den sidste lærling blev udlært
  • virksomheden tidligere har fået en begrænset godkendelse. I så fald skal ansøges om en ny vurdering for at få ophævet forbeholdet.
  • hvis virksomheden har ændret CVR-nr. I så fald skal der indsendes et nyt ansøgningsskema - dog er det sjældent nødvendigt med en ny vurdering.

Ansøgningsskemaerne findes i toppen af denne side og skal indsendes til Byggeriets Uddannelser.

På baggrund af ansøgningen udarbejder Byggeriets Uddannelser et udkast til godkendelsen og eventuelle begrænsninger. Dette udkast samt ansøgningsskemaet sendes til vurdering i det lokale uddannelsesudvalg.

Efter lov om erhvervsuddannelser er det formelt uddannelsens faglige udvalg, der godkender virksomheder til at have lærlinge. I praksis er godkendelsen lagt ud til de lokale uddannelsesudvalg, da det skønnes, at det lokale uddannelsesudvalg i højere grad har lokal viden og fagligt kendskab til virksomheden.

For at kunne blive godkendt som oplæringsvirksomhed skal virksomheden kunne varetage en oplæring i overensstemmelse med uddannelsens regler om oplæring og skal kunne give lærlinge tilfredsstillende oplæringsforhold.

I forbindelse med vurderingen kan det lokale uddannelsesudvalg vælge at kontakte virksomheden vedr. eksempelvis uddannelsesmuligheder eller beskæftigelsesforventninger. Hvis det lokale uddannelsesudvalg vurderer, at det er nødvendigt at besøge virksomheden, skal den uddannelsesansvarlige være til stede.

Hvis virksomheden godkendes, vil det lokale uddannelsesudvalg efterfølgende følge op på godkendelsen i form af et informationsmøde på den lokale erhvervsskole, hvor uddannelsesforløb, krav til dokumentation, vejledning om svendeprøver, skoleforløb m.v. vil blive præsenteret.

Når det lokale uddannelsesudvalg har foretaget sin vurdering af virksomheden, sendes denne til Byggeriets Uddannelser. Hvis virksomheden opnår en godkendelse, vil denne herefter blive sendt til virksomheden sammen med information om uddannelsesforhold, løn, ferie, tilskud og pjecen den gode praktikplads.

I tilfælde af, at det lokale uddannelsesudvalg ikke har vurderet ansøgningen inden for ti arbejdsdage, vil der blive sendt en administrativ afgørelse.

En godkendelse offentliggøres på lærepladsen.dk.

Vi anbefaler, at virksomheden deltager på følgende to AMU-kurser for at få et kompetenceløft til at understøtte lærlingens uddannelse. Læs mere i pjecerne her:

Alt efter relevante arbejdsopgaver, størrelse og mandskab gives enten en ubegrænset godkendelse, en delvis godkendelse eller i sjældne tilfælde et afslag på ansøgningen om at blive godkendt som oplæringsvirksomhed.

En ubegrænset godkendelse gives, hvis virksomheden har tilstrækkeligt med faglært personale ansat samt udfører alle praktikmål. Det henstilles til, at antallet af igangværende lærlinge tager udgangspunkt i normen 2 lærlinge pr. faglært indehaver og 1 lærling pr. faglært inden for uddannelsen.

Er medarbejderstaben på under 6 fagkyndige ansatte vil godkendelsen dog blive begrænset til et givent antal lærlinge, der passer til antallet af faglærte medarbejdere inden for uddannelsen.

En delvis godkendelse gives hvis virksomheden eksempelvis mangler centrale faglige opgaver i forhold til lærlingens uddannelse. Her er det muligt at indgå en kombinationsaftale i samarbejde med en anden helt eller delvist godkendt virksomheden. I forbindelse med en kombinationsaftale skal der udfærdiges 2 eller flere uddannelsesaftaler, hvor det angives i hvilken periode, hver virksomhed har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar. Virksomhederne skal tilsammen kunne give eleven en afsluttende uddannelse.

Hvis virksomheden er utilfreds med den endelige afgørelse, kan der klages til Ankenævnet vedr. Oplæringsvirksomheder.

Lærlinge kan udlånes til en anden virksomhed, hvis der er midlertidig nedgang i arbejdsopgaverne i oplæringsvirksomheden eller mulighed for udfordrende opgaver. Det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar påhviler stadig den virksomhed, der har indgået uddannelsesaftalen med lærlingen.

Der skal oprettes en skriftlig udlånsaftale mellem lærlingen og de to virksomhedsindehavere med en beskrivelse af udlånets omfang og faglige indhold.

Lærlingen kan ikke udlånes til arbejde, der kræver bopælsskift, hvis der ikke er enighed om dette. Hvis udlånet medfører overnatning skal dette aftales og accepteres af lærlingen eller dennes værge, hvis lærlingen er under 18 år.

Virksomheden skal være opmærksom på at være arbejdsskadeforsikret. Der er sikringspligt, såfremt en lærling/praktikant kommer til skade. Enkeltmandsvirksomheder uden ansatte skal være særlig opmærksomme på at tegne en arbejdsskadeforsikring ved ansættelse af lærlinge. Enkeltmandsvirksomheder skal tegne arbejdsskadeforsikring og afholde udgiften hertil, når der indgås en uddannelsesaftale. Undlader virksomheden/praktikværten at overholde sikringspligten, kan virksomheden både kunne pålægges en bøde og gøres personligt ansvarlig for udgifter til erstatning, méngodtgørelse mv., hvis lærlingen kommer til skade.