Træfagenes trepartsprojekter

Her kan du læse mere om de projekter som det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse har igangsat.

Igangværende projekter

Bedre undervisning på EUX – undervisningsmaterialer til de almene EUX-fag (2022-2025): Projektet skal give et løft af den faglige toning på de almene EUX-fag (f.eks. matematik) på tømreruddannelsen, og evt. gulvlæggeruddannelsen, så undervisningen og opgaver i højere grad end i dag relaterer sig til fagene. Derfor skal der udvikles nye undervisningsmaterialer, der kan være med til at skabe bedre sammenhæng på EUX.

Mere bæredygtighed i undervisningen – udvikling af undervisningsmaterialer (2022-2025): Projektet bygger videre på erfaringer fra projekt ”Bæredygtighed i undervisningen”. Der skal udvikles undervisningsmaterialer, der inddrager de fremtidige grønne og bæredygtige kompetencebehov i undervisningen. Dette så kvaliteten i uddannelsens undervisning i bæredygtighed og grønne kompetencer sikres på tværs af erhvervsskolerne.

EUX-netværk (2022-2025): Der er oprettet et netværk for de skoler, der udbyder EUX på træfagene, så de får et forum, hvor de kan videndele omkring EUX. Målet er, at alle skoler kan lære af hinanden og dermed øge uddannelsens kvalitet. Der afholdes løbende møder i netværket, pt. cirka 1-2 gange om året.

Grøn omstilling i bekendtgørelsen (2023-2024): Projektet skal sikre en inddragende og struktureret proces, hvor de relevante aktører kommer med input og relevant faglig viden til de grønne ændringer, der skal ske i uddannelsens bekendtgørelse.

Godkendte virksomheder uden lærlinge (2023-2025): Formålet er at kontakte de virksomheder, som er godkendt til lærlinge, men ikke har haft en lærling indenfor de seneste 12 måneder og de ny-godkendte virksomheder, der efter 3 måneder ikke har fået en lærling. Det skal undersøges, hvorfor de virksomheder ikke har en lærling, og hvad der skal til for, at de kan få en lærling. Desuden skal interesserede virksomheder have besøg og evt. matches med en lærling.

Mangfoldige erhvervsskoler (2023-2025): Projektet har fokus på at skabe en mangfoldig kultur med respekt for og plads til alle på erhvervsskolerne. Det betyder, at projektet vil skabe fokus på at øge trivsel, sikre større diversitet og skabe et sexismefrit miljø særligt på træfagenes byggeuddannelse. Det skal på sigt gøre uddannelsen mere attraktiv for en større gruppe af unge.

Reduktion af ophævelser - analyse og anbefalinger (2024): Projektet er en analyse, der skal afdække, hvilke årsager der er til, at uddannelsesaftaler ophæves. På den baggrund skal analysen give konkrete anbefalinger til, hvordan antallet af ophævelser reduceres i fremtiden. Det skal være med til at sikre et mere sammenhængende uddannelsesforløb for lærlingene, så de ikke skal skifte læreplads undervejs i deres uddannelse, hvor der er risiko for frafald.  

80% målsætning (2024-2025): Projektet understøtter formålet om øget kvalitet og flere lærepladser, ved at sikre, at alle skoler med træfagenes byggeuddannelser opfylder målsætningen om at 80 pct. af eleverne skal have en uddannelsesaftale ved afslutningen af grundforløb 2 i 2024.

Best practice i treparten på træfagene (2024-2025): Det faglige udvalg har gennem de seneste pulje-år igangsat flere lokale skoleprojekter og også egne udvalgsprojekter. I den forbindelse er der behov for at følge op på, hvad der virker i de igangsatte projekter inden for de tre pejlemærker (flere lærepladser, øget søgning, øget kvalitet).

Veludført stråtag - opdatering (2024): Formålet er at øge kvaliteten og ensartethed i oplæringen på uddannelsen til tækkemand. Dette skal gøres ved at opdatere undervisningsbogen ”Veludført Stråtag” med den nyeste viden og udgive og distribuere bogen, så den kan anvendes i oplæringen.

Opdatering af tækkebogen (2024): Det faglige udvalg vurderer, at der er behov for et løft af kvaliteten i undervisningsmaterialet ”Tækkebogen”. Den har brug for at blive opdateret, så den er ajour med nyeste viden og gældende regler for tækkefaget. Bogen vil være et undervisningsredskab på skolen og dermed være med til at sikre kvalitet i undervisningen.

Ipraxis og roadshow (2024-2025): Projekterne skal hjælpe erhvervsskolerne med at digitalisere deres undervisningsmaterialer og undervisningsforløb. Digitalisering af undervisningsmaterialer og undervisningsforløb kan forbedre tilgængeligheden både for undervisere og eleverne. Materialerne kan opdateres hurtigt og nemt, hvilket betyder, at indholdet altid kan være opdateret og relevant.

 

Afsluttede projekter

Bæredygtighed i undervisning (2021-2022): Det Faglige Udvalg for Træfagene Byggeuddannelse igangsatte projekt ”Bæredygtighed i undervisningen” for at understøtte erhvervsskolerne i deres arbejde med bæredygtighed og FN's verdensmål på Træfagenes Byggeuddannelse. Det skete i tæt samarbejde med Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed, der samlede en kreds af erhvervsskoler, der bidrog med konkrete undervisningsforløb i projektet.

Du kan se mere om forløbene her: Bæredygtighed i undervisningen

EUX - Information til virksomheder (2021-2022): Projektet havde til formål at give virksomhederne mere viden om fordelene ved en EUX-lærling. I projektet er der udarbejdet en faktafolder og en erfaringsfolder, der er udsendt til alle, godkendte virksomheder indenfor tømrer og gulvlægger Herudover har alle relevante erhvervsskoler modtaget folderne til brug for deres virksomhedsopsøgende arbejde.

Du kan se fakta-folderen her og erfarings-folderen her

Mesterarrangementer (2021-2023): Projektet har været med til at sikre flere lærepladser og den tidligere aftaleindgåelse gennem lokale mesterarrangementer på erhvervsskolerne.

Grøn profil på Gør Noget Nu (2021-2023): Der er blevet udviklet og annonceret en særlig grøn og bæredygtig profil på træfagenes byggeuddannelse, som en del af den fælles Gør Noget Nu kampagne. Kampagnen var målrettet de unge mellem 13-25 år og kørte på de sociale medier. Filmen kan ses her.

Øget tiltrækning af lærlinge til gulvlæggeruddannelsen (2022-2023): Projektet skulle øge antallet af gulvlæggerlærlinge. Derfor introducerede vi elever på grundforløb 1 og grundforløb 2 i projektet mere systematisk til gulvlæggeruddannelsen. Samtidigt blev der sikret lærepladser gennem kontakt og dialog med virksomheder.