Ferie, sygdom og barsel

Ferie

1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Lovens bestemmelser gælder for uddannelsesaftaler, der starter 1. juli 2020 eller senere.

Lærlinge, der er omfattet af en uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser, er omfattet af ferielovens bestemmelser i § 42.

§ 42. Lærlinge med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser har ret til betalt ferie i 5 uger i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode, efter at ansættelsesforholdet er begyndt. Arbejdsgiveren betaler løn under ferien i det omfang, lærlingen ikke har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse.

Stk. 2. Er ansættelsesforholdet begyndt i perioden fra den 2. september til den 31. oktober, har lærlingen en tilsvarende ret til betalt ferie i 5 uger i den ferieafholdelsesperiode, der knytter sig til ferieåret.

Stk. 3. Er ansættelsesforholdet begyndt i perioden fra den 1. november til den 30. juni, har lærlingen ret til 3 ugers betalt hovedferie i hovedferieperioden og 5 dages betalt ferie under virksomhedslukning før hovedferieperioden.

Lærlingens ret til betalt ferie gælder straks, også selvom den ikke er optjent på ferietidspunktet eller ville kunne optjenes i ferieåret.

Ferieloven opererer med følgende begreber:

Ferieåret og optjeningsåret, der går fra 1. september til 31. august.

Ferieafholdelsesperioden, der går fra 1. september til 31. december det efterfølgende år.

Hovedferieperioden, der går fra 1. maj til 30. september.

Har lærlingen optjent feriegodtgørelse fra anden ansættelse, modregnes den i lønnen.

Lærlinge optjener ferietillæg jf. ferielovens regler, dvs. 1 % af lønnen i optjeningsåret.

Hvis en lærling skifter virksomhed undervejs i uddannelsesforløbet, har lærlingen samme ret til betalt ferie, som hvis lærlingen var ansat i samme virksomhed hele uddannelsesforløbet. Retten til ferie starter altså ikke forfra, hvis der indgås en ny uddannelsesaftale. Har lærlingen allerede holdt en del af ferien hos den tidligere arbejdsgiver, er det kun restferien, der kan holdes i den nye virksomhed.

Eksempler:

En lærling, der ansættes i perioden 1.7.-31.10, har 5 ugers ferie i det ferieår, der starter 1.9. samme år. Fra 1.7.-31.8. optjener lærlingen 2,08 feriedag pr. måned. Dagene skal afholdes inden årets udgang.

En lærling, der ansættes i perioden 1.11.-30.6., har 3 ugers ferie i hovedferieperioden. Derudover har lærlingen 5 dages ferie, hvis virksomheden holder ferielukket fx mellem jul og nytår. De tre ugers ferie tildeles med det samme. En lærling, der ansættes 1.6. har altså ret til 3 ugers sommerferie, selvom andre ansatte kun ville optjene 6,24 feriedage i samme periode af optjeningsåret (1.6.-31.8.)

 

Feriefridage

Lærlinge i uddannelserne under Byggeriets Uddannelser – undtagen teknisk isolatør – har ret til 5 feriefridage pr. kalenderår. Dagene placeres efter ferielovens regler om restferie. Lærlinge kan kun afholde 5 feriedage pr. kalenderår, uanset eventuelt jobskifte i løbet af kalenderåret.

Lærlinge, der påbegynder eller afslutter læreforhold, optjener ret til ½ feriefridag pr. måneds ansættelse, dog max. 5 feriefridage pr. kalenderår.

Lærlinge får kompensation for ikke afholdte feriefridage.

For lærlinge under uddannelse til teknisk isolatør gælder følgende regler:

Lærlinge, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder, har ret til at afholde 5 feriefridage inden for et ferieår. Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret.

Lærlinge får kompensation for ikke afholdte feriefridage.

Sygdom

Lærlinge er omfattet af bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Se endvidere de gældende overenskomster.

Sygdomstilfælde skal altid hurtigst muligt meldes til lærestedet. Under en skoleperiode skal lærlinge sygemelde sig til både lærestedet og til skolen.

Løn under sygdom

Lærlinge ydes løn for 37 timer pr. uger inkl. søgnehelligdage.

Virksomheden har ret til at bede om en friattest eller mulighedserklæring, som virksomheden selv skal betale. Hvis lærlingen ikke indvilliger i at attestere sygdommen, ophører retten til løn under sygdom.

Forlængelse af uddannelsen

Lærling og virksomhed kan indgå en aftale om forlængelse af uddannelsestiden, hvis lærlingen på grund af sygdom er fraværende fra oplæringsvirksomheden i mere end 10 % af den fastsatte uddannelsestid. Medfører en aftale, at uddannelsestiden forlænges med mere end fraværsperioden, er aftalen kun gyldig, hvis det faglige udvalg godkender den. Er der ikke enighed mellem lærling og virksomhed om forlængelse af uddannelsestiden på grund af fravær, kan Det faglige udvalg efter anmodning fra en af parterne fastsætte forlængelsesperioden. Se i øvrigt bestemmelserne i Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser § 58.

Barsel

Lærlinge er omfattet af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Se endvidere de gældende overenskomster.

Fravær pga. normal graviditets- og barselsorlov

I henhold til erhvervsuddannelseslovens § 58 kan oplæringsvirksomheden og lærlingen indgå aftale om forlængelse af uddannelsestiden, hvis lærlingen har orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption efter lovgivningen herom.

Hvis aftalen om forlængelse er længere end fraværsperioden, er denne kun gyldig, hvis det faglige udvalg har godkendt aftalen.

Hvis parterne er uenige om forlængelsen, kan det faglige udvalg fastsætte forlængelsesperioden.

Der er således intet krav om forlængelse, så længe graviditets-, barsels- eller adoptionsorlov ligger inden for lovgivningens grænser.

Til medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 6 måneders anciennitet inden for de seneste 18 måneder, betaler arbejdsgiveren løn under fravær på grund af barsel fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen (graviditetsorlov - barselsorlov). Til adoptanter betales løn under barsel i 14 uger fra barnets modtagelse.

Forældreorlov efter 1. juli 2012

Virksomheden yder endvidere betaling under forældreorlov i op til 11 uger. Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til at holde 4 uger.

Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder, ikke, bortfalder betalingen. De resterende 3 ugers orlov ydes enten til faderen eller moderen.

De 11 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal de 11 uger varsles med 3 uger.

Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales.

Fravær af andre årsager i graviditetsperioden

Såfremt lærlingen bliver fraværende under graviditeten på grund af sygdom, behandles spørgsmålet som al anden sygdom. Det betyder, at et sammenlagt sygefravær på mere end 10 % af den samlede uddannelsestid kan medføre aftale mellem parterne om forlængelse af uddannelsesaftalen.

I tilfælde af, at lærlingen bliver fraværsmeldt under graviditeten, men inden graviditetsorloven, på grund af risiko for fostret eller moderen, f.eks. hvis arbejdet eller arbejdsmiljøet udgør en risiko, skal uddannelsesaftalen forlænges svarende til fraværsperioden. Dette er dog ikke noget krav, hvis fraværet er under en måned og uddannelsesaftalen i øvrigt forlænges på grund af graviditets- og barselsorlov.

Løn under barsel

Der ydes frihed efter samme regler som gælder for svende/voksne medarbejdere med den for eleven gældende lønsats, dog maksimalt den for svende / voksne medarbejdere gældende maksimumssats.

Nyttige links

Borger.dk/Hvem har ret til ferie