Grundforløbsprøve

Som afslutning på grundforløbets 2. del skal eleverne gennemføre en prøve. Prøven skal være bestået, for at eleven kan starte på hovedforløbet.

Grundforløbsprøven er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag, som skal medvirke til at afgøre, om eleven opfylder overgangskravene.

De faglige udvalg i Byggeriets Uddannelser har besluttet, at eleverne også skal bestå det uddannelsesspecifikke fag for at bestå grundforløbet.

Det er et bekendtgørelseskrav, at skoler, der udbyder grundforløb inden for samme uddannelse, skal udarbejde en fælles standard for indhold og niveau i prøven. Ligeledes skal de udforme et eksempel på en opgave, der opfylder den fælles standard. Det faglige udvalg for uddannelsen skal have mulighed for at komme med ønsker til konkrete ændringer til forslagene.

Den fælles standard skal sikre, at de elever, der består en uddannelses grundforløb, har nået samme minimumsniveau.

For alle uddannelserne i Byggeriets Uddannelser gælder det, at skolerne og de faglige udvalg er blevet enige om at udføre beskrivelsesarbejdet i fællesskab.

Den fælles standard skal anvendes på skolernes lokalt fastsatte uddannelsesspecifikke fag.

På baggrund af den fælles standard og opgaveeksemplet udarbejder den enkelte skole de opgaver, der skal anvendes lokalt. Byggeriets Uddannelser vil følge de første fælles grundforløbsprøver tæt og evaluere, om prøverne fungerer hensigtsmæssigt, eller om der skal justeres.

Prøven følger reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Hvis eleven ikke består, har eleven ret til at gå til en ny prøve.

Skolen har ansvaret for at udpege og aflønne censorer til prøven.

Den fælles beskrivelse af grundforløbsprøven for anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger kan ses hér.

For skoler, der har adgang til Ipraxis-forløb, er der lagt en prøve ind, der dækker grundforløbsprøven. Den kan findes ved at logge sig ind på praxisonline.dk og søge på 'grundforløbsprøver'.