Uddannelsens længde/merit

Fastsættelse af uddannelseslængde og muligheder for merit og afkortning for elever under 25 år

Bemærk – at for oplysninger vedrørende Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV) fremgår oplysningerne og evt. merit i et særligt afsnit på hjemmesiden.

Uddannelsestiden bliver beregnet ud fra tre forhold:


1. Grundforløbet er enten på 40 uger eller 20 uger afhængig af, om eleven tager både grundforløbets første og andet del (dvs. 40 uger = 1 år) eller kun tager grundforløbets anden del (20 uger = ½ år).
Grundforløbets første 20 uger (GF1) er målrettet unge, der starter senest 12 måneder efter folkeskolens 9. eller 10. klasse. Grundforløbets anden del (GF2) skal også elever med uddannelsesaftale eller elever, der starter senere end 12 måneder efter afsluttet folkeskole, starte direkte på.


2. Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve enten sidste fredag i marts eller september. Da eleven kan påbegynde sin uddannelsesaftale når som helst på året, varierer uddannelseslængden med op til 6 måneder.


3. Uddannelseslængden afhænger også af, om eleven har en uddannelsesaftale eller ej. Hvis eleven har en uddannelsesaftale før grundforløbet, regnes eleven for at være praktikvejselev. Får eleven en uddannelsesaftale i løbet af grundforløbet, regnes eleven for at være praktikvejselev, med udregning fra grundforløbets start. Hvis eleven afslutter grundforløbet uden en uddannelsesaftale, regnes eleven for at være skolevejselev.

Praktikvej – Grundforløb 1 + Grundforløb 2 (G1 + G2 = 1 år) Udregning fra påbegyndelse af uddannelsesforløbet + 4 år og frem til næste svendeprøve. Se vejledende datoer:


For praktikvejselever, der starter direkte på GF2 (20 uger = ½ år) og ny mesterlæreelever, regnes fra uddannelsesaftalens påbegyndelse og 3 år og 6 måneder + frem til næste svendeprøve. Se vejledende datoer:

For skolevejselever er uddannelseslængden efter grundforløbets afslutning 3 år fra uddannelsesaftalens påbegyndelse eller optag i skolepraktik + frem til næste svendeprøve. Se vejledende datoer:

 

Merit/godskrivning for skolernes undervisning
Erhvervsskolen skal vurdere, om eleven skal have merit/godskrivning for dele af skoleundervisningen på baggrund af en kompetenceafklaring og tidligere uddannelser og relevante eksamener.
Hvis ansøgeren opfylder de kriterier for godskrivning af uddannelser, der er beskrevet i bekendtgørelsen, for voksne over 25 år, bør de indgå i skolens godskrivning. Se kriterierne her (bilag 1, punkt 3).

Hvis eleven får merit/godskrivning skal skolen tilbyde eleven undervisning på et højere niveau eller andre arbejdsopgaver, der er relevante for skoleopholdet. Tager eleven ikke imod disse tilbud, skal eleven tilbage i virksomheden i de pågældende lektioner.

Nedsættelse af den samlede uddannelsestid
Det faglige udvalg tager stilling til afkortning af den samlede uddannelsestid for elever under 25 år på baggrund af en ansøgning.
Eleven skal have foretaget en kompetenceafklaring på en erhvervsskole forud for ansøgningen.
Da der kun afholdes svendeprøver to gange om året, afkortes uddannelsestiden typisk i perioder på 6 måneder.

Det faglige udvalg vurderer ansøgningen ud fra et af følgende forhold, hvor ansøgeren:

Der skal helst ansøges inden for et halvt år efter uddannelsens start.

Det faglige udvalg anbefaler i nogle tilfælde, at eleven kan søge om nedsættelse af læretiden på ny efter gennemgang af 3. skoleperiode i hovedforløbet. Med sådan en ansøgning fremsendes skolebeviser for de 3 gennemgåede skoleophold.

Det faglige udvalg vurderer de indkomne ansøgninger individuelt.

Ansøgningen skal indeholde:

 1. Ansøgningsskema med personlige oplysninger med oversigt over uddannelse og beskæftigelse efter det fyldte 18. år (beskæftigelse før tæller ikke med). Hent og udfyld ansøgningsskemaet her. 
 2. Erhvervsskolens kompetenceafklaring af ansøgeren med vurdering af et afkortet praktik- og skoleforløb.
 3. Startdato for uddannelsesforløb med kopi af uddannelsesaftale, hvis eleven er omfattet af en sådan.
 4. Udfyldt erfaringsoversigt. Find erfaringsoversigten her (pdf).
 5. Nuværende praktikvirksomheds accept og anbefaling
 6. Relevante skole- / eksamenspapirer, beviser fra efteruddannelseskurser o. lign
 7. Andre dokumentationer, der kan være relevante. (Afgangspapirer fra folkeskolen er ikke relevante)

Forlængelse af uddannelsestiden

Eleven og/eller virksomheden kan ansøge om forlængelse af uddannelsestiden, hvis en elev:

 1. På grund af sygdom er fraværende fra praktikvirksomheden i mere end 10 procent af den fastsatte uddannelsestid.
 2. Er fraværende fra virksomheden på grund af supplerende skoleundervisning.
 3. Har orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption efter lovgivningen herom eller
 4. Har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold.

Da der kun afholdes svendeprøver to gange om året, forlænges uddannelsestiden altid i perioder på 6 måneder uanset fraværets længde.

Ansøgning om forlængelse af uddannelsestiden skal altid sendes til Det faglige udvalg, og forlængelsen er kun gyldig, hvis/når det faglige udvalg godkender den. Der skal vedlægges relevant dokumentation, der kan begrunde ansøgningen, fx fraværsopgørelse.

Ansøgning om nedsættelse af eller forlængelse uddannelsestiden sendes til bygud@bygud.dk eller med post til Byggeriets Uddannelser, Bygmestervej 5, 2. sal, 2400 København NV.
Indeholder ansøgningen cpr.nr. eller andre personfølsomme oplysninger, bør du, af hensyn til beskyttelse af dine data, fremsende dokumenterne i en krypteret e-mail til bygud@bygud.dk eller pr. brevpost.