Svendeprøve

Se følgende
afsnit

I sidste skoleperiode afholdes den afsluttende eksamen, der samtidig udgør en svendeprøve.

For at eleven kan gå til svendeprøve, skal virksomheden have indbetalt svendeprøvegebyr og afleveret elevens udfyldte logbog til det lokale uddannelsesudvalg på skolen med bekræftelse af, at eleven har gennemført praktiktiden og den fornødne oplæring. Endvidere skal eleven have bestået alle fag i hovedforløbet.

Eksamen består af en projektfremlæggelse og en praktisk prøve.

Den praktiske prøve består af individuelle tagdækningsopgaver inden for uddannelsesspecifikke fag. Prøven varer 18 timer.

Opgaverne til den teoretiske - og den praktiske prøve stilles af skolen i samråd med Det faglige Fællesudvalg. Elever, der ønsker det, kan få opgaverne læst op.

Bedømmelsen foretages i fællesskab af en faglærer, der er udpeget af skolen og af 2 censorer, der er udpeget af Det faglige Fællesudvalg.

Der gives en karakter for hver prøve, og der beregnes et vægtet gennemsnit af de to karakterer, hvori karakteren for den skriftlige prøve vægter 1/4, og den praktiske prøve vægter 3/4 dele. Svendeprøven er bestået, hvis både det vægtede gennemsnit uden afrunding og karakteren for den praktiske prøve er mindst 02.

Hvis en elev ikke har bestået, er det skolens opgave straks at underrette virksomhed og det lokale uddannelsesudvalg og give en kort beskrivelse af årsagen til, at eleven ikke har bestået.

Inden uddannelsesaftalens udløb indkalder det lokale uddannelsesudvalg elev, virksomhed og skole til et møde med 2 repræsentanter fra udvalget. Her afklares årsagerne til, at eleven ikke bestod, og hvad der videre skal ske i uddannelsesforholdet.

Der tages stilling til forlængelse af elevtiden.

Det lokale uddannelsesudvalg har på Det faglige Udvalgs vegne ret til at pålægge virksomheden en forlængelse af uddannelsen. Inden uddannelsestidens udløb laves der et Tillæg til uddannelsesaftalen.

Uddannelsesudvalget udfærdiger et referat, som underskrives af elev, virksomhed og de to medlemmer af uddannelsesudvalget. Referatet sendes til sekretariatet for Det faglige Udvalg.

Det lokale uddannelsesudvalgs repræsentanters udgifter i forbindelse med mødet afholdes af organisationerne.

Eleven har normalt to forsøg til at bestå svendeprøven.
I særlige tilfælde kan der efter ansøgning til skolen gives tilladelse til et tredje forsøg. Ansøgningen skal indeholde en forklaring på de særlige omstændigheder, som skal begrunde et tredje forsøg, en beskrivelse af hvad der gik galt ved de to tidligere forsøg og en plan for forberedelsen af det tredje forsøg. Skolen træffer afgørelse efter samråd med Det faglige Udvalg.

Består den enkelte elev ikke begge prøver, kan eleven vælge at få et skolebevis med den del af de afsluttende prøver, der er bestået.

I tilfælde af sygdom før eller under svendeprøven orienterer skolen straks det lokale uddannelsesudvalg. Skolen tilrettelægger skolen en sygeprøve efter samråd med det faglige udvalg. Skal prøven afvikles så snart raskmelding foreligger, forudsætter det, at eleven har fuldført sidste skoleophold, og at der er udstedt et afsluttende skolebevis.

Kan sygeprøven først afholdes efter udløbet af den oprindelige uddannelsestid skal uddannelsesaftalen forlænges. Dette skal ske inden udløb af den igangværende uddannelsesaftale. Se ovenfor.

Hvis eleven vil klage over prøverne, skal eleven sende en skriftlig klage til skolen senest to uger efter at bedømmelsen er meddelt. Vedrører klagen prøvegrundlaget eller bedømmelsen, afgøres klagen efter samråd med Det Faglige Fællesudvalg.

Læs mere her.