Værktøj

Det på værktøjslisten anførte værktøj udleveres af virksomheden til eleven på Tømrer-specialet som personligt værktøj ved uddannelsens påbegyndelse.

Det Faglige Udvalg har endvidere besluttet, at værktøjslisten skal indeholde et udsnit af fagets vigtigste lærebøger, som er samlet i Tømrerfagets Bogpakke.

Bogpakken er digital og login til bogpakken udleveres til eleven, når eleven påbegynder uddannelsens hovedforløb på den lokale tekniske skole. Virksomheden vil efterfølgende modtage en opkrævning direkte fra Praxis, som udgiver bøgerne.

Prisen for bogpakken er pr. 1.4.2020 2.060,25 kr. inkl. moms.

Adgang til bogpakkens udgivelser fra Praxis er livslang. Der er mulighed for at købe de bøger fra Træinformation, der indgår i bogpakken, til en fordelagtig pris. Eleven kan se nærmere herom, når vedkommende er logget på Træinformation.

Ved korte uddannelsesaftaler er det den praktikvirksomhed, eleven først er ude hos, der indkøber værktøj og bogpakke, på samme betingelser som ved ordinære uddannelsesaftaler.

Værktøjet skal være af en god professionel kvalitet, svarende til det er beskrevet på værkstøjslisten.

Det skal medbringes på skoleophold og altid være vedligeholdt og i brugbar stand.

Eleverne skal i begyndelsen af uddannelsen have mulighed for at fremstille en værktøjskasse således, at værktøjet under skoleophold og på byggepladsen kan opbevares forsvarligt og aflåst.

Værktøjskonto Værktøjet og Tømrerfagets Bogpakke leveres af læremesteren. Eleven og praktikstedet aftaler indbyrdes en rimelig ordning eller værktøjskonto for afregning af værktøjet og bogpakken efter den på indkøbstidspunktet fakturerede pris.

Det faglige udvalg har lavet en aftaleblanket, der kan anvendes i forbindelse med indgåelse af aftalen. Det faglige udvalg anbefaler til at blanketten anvendes i videst muligt omfang.

Aftalepapiret ændrer dog ikke ved den nuværende retsstilling jf. overenskomstens bestemmelser omkring elevens betaling af værktøjet, ligesom det ikke har nogen indskrænkende virkning i forholdet til virksomhedens rettigheder. Dette er fastslået ved Faglig Voldgift 14. oktober 2010. 

Personlige værnemidler Ved påbegyndelse af uddannelsen er virksomheden ansvarlig for, at der udleveres passende sikkerhedsfodtøj og andre personlige værnemidler, høreværn, sikkerhedsbriller mm. til eleven.

Personlige værnemidler skal ikke medregnes på værktøjsordningen eller -kontoen.

Eleven er forpligtet til at anvende de udleverede værnemidler såvel under det daglige arbejde som under skoleophold, når der er risiko for skader.

Eleven skal passe på de udleverede værnemidler og renholde disse.

Arbejdstøj Eleven har krav på 2 sæt arbejdstøj pr. uddannelsesår, 8 sæt i alt i uddannelsesperioden. Arbejdstøjet udleveres af virksomheden, første gang efter endt prøvetid og skal være af sædvanlig og god kvalitet.

Tømrerspecialets værktøjsliste og bogpakke.
(Listen vil løbende blive revideret og ajourført i takt med udviklingen af undervisningsplanerne.)

Aftale om afregning af værktøj mm. (Elektronisk)

Aftale om afregning af værktøj mm.