Uddannelseslængde/ merit

Fastsættelse af uddannelseslængde og muligheder for merit og afkortning for lærlinge under 25 år

Bemærk – at oplysninger vedrørende Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) og evt. merit fremgår i et særligt afsnit på hjemmesiden.

Uddannelsestiden bliver beregnet ud fra tre forhold:
1. Grundforløbet er enten på 40 uger eller 20 uger afhængig af, om det er både grundforløbets første og anden del (dvs. 40 uger = 1 år) eller kun grundforløbets anden del (20 uger = ½ år).
Grundforløbets første 20 uger (GF1) er målrettet unge, der starter senest 12 måneder efter folkeskolens 9. eller 10. klasse. Grundforløbets anden del (GF2) kan også lærlinge med uddannelsesaftale eller lærlinge, der starter senere end 12 måneder efter afsluttet folkeskole, starte direkte på.

2. Uddannelseslængden afhænger også af, om lærlingen har en uddannelsesaftale eller ej. Hvis lærlingen har eller får en uddannelsesaftale før eller under grundforløbet, regnes lærlingen for at være oplæringsvejslærling. Hvis lærlingen afslutter grundforløbet uden en uddannelsesaftale, regnes lærlingen for at være skolevejslærling.

For oplæringsvejslærlinge, der tager både GF1 og GF2 (40 uger), regnes uddannelseslængden fra startdatoen for GF1 + 4 år + frem till næstkommende svendeprøvedato. Uddannelseslængden må maksimum være 4 år og 6 mdr. 

For oplæringsvejslærlinge, der starter direkte på GF2 (20 uger = ½ år), regnes uddannelseslængden fra uddannelsesaftalens påbegyndelse + 3 år og 6 mdr. + frem til næstkommende svendeprøvedato. Uddannelseslængden må maksimum være 4 år. 

For skolevejslærlinge, der indgår uddannelsesaftale efter GF2, regnes uddannelseslængden fra uddannelsesaftalens påbegyndelse + 3 år + frem til næstkommende svendeprøve.  Uddannelseslængden må maksimum være 3 år og 6 mdr.  

Merit/godskrivning for skolernes undervisning
Erhvervsskolen skal vurdere, om lærlingen skal have merit/godskrivning for dele af skoleundervisningen på baggrund af en kompetenceafklaring og tidligere uddannelser og relevante eksamener.
Hvis ansøgeren opfylder de kriterier for godskrivning af uddannelser, der er beskrevet i bekendtgørelsen, for voksne over 25 år, bør de indgå i skolens godskrivning. Se kriterierne her (bilag 1, 3).

Hvis lærlingen får merit/godskrivning, skal skolen tilbyde lærlingen undervisning på et højere niveau eller andre arbejdsopgaver, der er relevante for skoleopholdet. Tager lærlingen ikke imod disse tilbud, skal lærlingen tilbage i virksomheden i de pågældende lektioner.

Nedsættelse af den samlede uddannelsestid
Det faglige udvalg tager stilling til afkortning af den samlede uddannelsestid for lærlinge under 25 år på baggrund af en ansøgning.
Lærlingen skal have foretaget en kompetenceafklaring på en erhvervsskole forud for ansøgningen.
Da der kun afholdes svendeprøver to gange om året, afkortes uddannelsestiden typisk i perioder på 6 måneder.

Det faglige udvalg vurderer ansøgningen ud fra et af følgende forhold, hvor ansøgeren:

I særlige tilfælde kan udvalget dispensere fra kravet om 24 måneders beskæftigelse, hvis det i samråd med skolen, lærestedet og lærlingen skønnes, at lærlingen har de fornødne kvalifikationer og kompetencer til at gennemføre uddannelsen med et forkortet forløb.

Der skal helst ansøges inden for et halvt år efter uddannelsens start.

Det faglige udvalg anbefaler i nogle tilfælde, at lærlingen kan søge om nedsættelse af læretiden på ny efter gennemgang af 3. skoleperiode i hovedforløbet. Med sådan en ansøgning fremsendes skolevejledninger for de 3 gennemgåede skoleophold.

Det faglige udvalg vurderer de indkomne ansøgninger individuelt.

Ansøgningen skal indeholde:

 1. Ansøgningsskema med personlige oplysninger med oversigt over uddannelse og beskæftigelse efter det fyldte 18. år (beskæftigelse før tæller ikke med). Hent og udfyld ansøgningsskemaet her. 
 2. Erhvervsskolens kompetenceafklaring af ansøgeren med vurdering af et afkortet oplærings- og skoleforløb.
 3. Startdato for uddannelsesforløb med kopi af uddannelsesaftale, hvis lærlingen er omfattet af en sådan.
 4. Udfyldt erfaringsoversigt. Find erfaringsoversigten her (pdf).
 5. Nuværende læresteds accept og anbefaling
 6. Relevante skole- / eksamenspapirer, beviser fra efteruddannelseskurser o. lign
 7. Andre dokumentationer, der kan være relevante. (Afgangspapirer fra folkeskolen er ikke relevante)

Forlængelse af uddannelsestiden

Lærlingen og/eller virksomheden kan ansøge om forlængelse af uddannelsestiden, hvis en lærling:

 1. På grund af sygdom er fraværende fra lærestedet i mere end 10 procent af den fastsatte uddannelsestid.
 2. Er fraværende fra lærestedet på grund af supplerende skoleundervisning.
 3. Har orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption efter lovgivningen herom eller
 4. Har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold.

Da der kun afholdes svendeprøver to gange om året, forlænges uddannelsestiden altid i perioder på 6 måneder uanset fraværets længde.

Ansøgning om forlængelse af uddannelsestiden skal altid sendes til Det faglige udvalg, og forlængelsen er kun gyldig, hvis/når det faglige udvalg godkender den. Der skal vedlægges relevant dokumentation, der kan begrunde ansøgningen, fx fraværsopgørelse og skolevejledninger.

Ansøgning om nedsættelse eller forlængelse af uddannelsestiden sendes til bygud@bygud.dk eller med post til Byggeriets Uddannelser, Bygmestervej 5, 2. sal, 2400 København NV.
Indeholder ansøgningen cpr.nr. eller andre personfølsomme oplysninger, bør du, af hensyn til beskyttelse af dine data, fremsende dokumenterne i en krypteret e-mail til bygud@bygud.dk eller pr. brevpost.