Vejledning til bygherrer

Vejledning til bygherrer

Byggeriets Uddannelser har samlet en række anbefalinger til dig som bygherre. Anbefalingerne hviler på de erfaringer, vi har gjort i vores tætte samarbejde med Metroselskabet.

Vi anbefaler tæt kontakt til arbejdsmarkedets parter så tidligt som muligt i processen, uanset om der er tale om et udbud med klausuler, en frivillig partnerskabsaftale eller en kombination af flere forskellige modeller. Vi anbefaler også, at den tætte kontakt til arbejdsmarkedets parter fastholdes, når budprocessen er afsluttet og undervejs i hele byggeprocessen.

Når udbuddet formuleres

 • Overvej, om praktikpladser og samarbejde om praktikpladser skal beskrives i udbudsmaterialet.
 • Husk, at udenlandske virksomheder ofte ikke kender til det danske uddannelsessystem. Derfor:
  • Giv relevant information om eks. virksomhedsgodkendelser, løn under uddannelse m.v.
  • Beskriv arbejdsmarkedets parters, de faglige udvalgs og skolernes rolle i elevernes uddannelsesforløb. 
  • Henvis evt. til denne generelle beskrivelse af det danske erhvervsuddannelsessystem på engelsk. Læs Cedefops rapport her.

Når aftalen lige er indgået

 • Etablér en formel samarbejdsorganisation med ansvar for praktikpladsdelen. Sørg for, at alle relevante parter er med i organisationen: Bygherre, rådgiver, hovedentreprenør, arbejdsmarkedets parter, evt. erhvervsskoler og underentreprenører.
 • Aftal præcise ansvarsområder: Hvem gør hvad og hvornår. Planlæg faste møder med status på, hvor langt arbejdet med praktikpladser er nået - fx hver tredje måned, men gerne oftere, især i de første faser.
 • Ansæt eller udpeg en elev-koordinator, der har det formelle ansvar for kontakt til byggeriets relevante parter.
 • Udarbejd en rekrutterings- og tidsplan med fokus på ansættelse af elever inden for de aktuelle uddannelser. Så sikrer I, at I får de rigtige elever på det rigtige tidspunkt i byggeriet.
 • Identificér uddannelsesrelevante arbejdsopgaver for de forskellige fag - gerne i samarbejde med faglige udvalg og skoler.
 • Aftal, hvordan elevtallet på byggeriet mest hensigtsmæssigt kan dokumenteres.
 • Bygherren kan med fordel hjælpe hoved- og underentreprenører med tidlig kontakt til skoler og praktikcentre for rekruttering af elever.
 • Elevkoordinatoren skal have tæt kontakt til skolerne om rekrutteringsprocessen.

 

Når byggeriet er i gang

 • Sørg for at alle byggeriets aktører - både topledelse, byggepladsledelse, formand og sjak - har information, der er relevant for den enkelte aktør. Så kan alle løfte deres specifikke del af ansvaret for elevernes uddannelse.
 • Elevens sjak skal kunne hjælpe eleven med at nå sine praktikmål - det vil sige, at sjakket skal have både den relevante viden om eleven og uddannelsen OG de nødvendige ressourcer til at kunne fungere som oplæringsansvarlig.
 • Bygherren bør samarbejde med hoved- og underentreprenører for at sikre, at elevens arbejde er relevant for uddannelsen og egnet til eleven. Inddrag gerne skoler og faglige udvalg i processen.
 • Det er en god idé med en kontaktperson til eleverne – gerne en faglært person inden for det relevante område. Kontaktpersonen kan også sørge for, at eleven trives og lærer mest muligt, hvis arbejdssproget ikke er dansk.
 • Brug gerne logbogen for den enkelte uddannelse til at strukturere elevens praktikforløb. Find de engelske versioner af logbogen her.

Baggrund

Hvis du er interesseret i at læse mere om baggrunden og de erfaringer vi har gjort, kan du læse mere her: Baggrund og erfaringer med Praktikpladsskabende initiativer på metroen

Anbefalingerne er blevet udarbejdet som et bidrag til Region Hovedstadens praktikpladsskabende arbejde, hvor Regionen sammen med Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar har udarbejdet analysen ’Flere praktikpladser – anbefalinger til bygherrer ud fra Best Practice’.

Information in English