Afsluttet analyse for BAI kortlægger faglæreres kompetencebehov ved planlægning af AMU-kurser med prøveafholdelse

Afsluttet analyse for BAI kortlægger faglæreres kompetencebehov ved planlægning af AMU-kurser med prøveafholdelse

I 2019 blev der indført prøvekrav på arbejdsmarkedsuddannelserne pr. 1. januar for at styrke kvaliteten og validiteten i AMU.

Men hvilke udfordringer har prøvekravet medført for underviserne? Hvordan har det påvirket kursisterne og hvad har undersøgelsen afdækket, der kan styrke faglærernes kompetenceudvikling?

Det afslører Anne Mette Brock Jensen fra Byggeriets Uddannelser og projektleder på analysen, en lille smule af her.

Undersøgelsens resultater er repræsentativt for næsten alle BAI’s jobområder

Målet med analysen har været at undersøge faglærernes behov for kompetencer og fagligt netværk i forbindelse med effektuering af prøvekravet på AMU, men også hvordan faglærerne bedst muligt kunne understøttes i deres daglige arbejde.

Undersøgelsen blev gennemført i april 2020 på baggrund af spørgeskemaer til BAI’s godkendte skoler og de faglærere, der havde nået at gennemført AMU-kurser med prøver i løbet af 1. kvartal 2020. 21 faglærer, fordelt på 11 institutioner og 14 jobområder, har svaret på undersøgelsen med deres erfaringer og tanker omkring gennemførelsen af AMU-kurser med tilhørende prøveafholdelse.

Særligt tre nedslag i undersøgelsen skaber eftertanke

Undersøgelsens resultater blev kvalificeret af en fokusgruppe, der bestod af faglærere fra forskellige skoler og brancheområder inden for BAI’s kursusportefølje.


Resultaterne fra undersøgelsen understreger tre væsentlige områder:

 • Faglærernes erfaringer med at gennemføre arbejdsmarkedsuddannelser, hvor der indgår prøver
  Mange faglærere bruger en del tid på at forberede kursisterne til prøven. De fleste faglærere fortæller, at kursisterne generelt er nervøse før prøven pga. dårlige erfaringer, men at kursisterne generelt udviser forståelse, accept og tilfredshed for en prøve. De fleste faglæreres oplevelse er, at kursisterne er væsentlig mere aktive og opmærksomt lyttende i undervisningen, når de skal have en prøve. 

 • De valgte prøveformers effekt på gennemførelsen af undervisningen og anvendte didaktik
  Prøven afholdes inden for kursets normale varighed. Det er mange faglærere utilfredse med, da undervisningstiden er en væsentlig faktor for, at kursisterne opnår de nødvendige kompetencer forud for prøven. Nogle faglærere mener, at de er blevet mere bevidste om kursets mål og indhold. Andre faglærere mener, at den centrale prøves indhold og form ikke har indflydelse på deres planlægning af undervisningen, da de ser prøven som et krav udefra. Indførelsen af prøver har endvidere påvirket flere faglærere til primært at fokusere på de svageste kursister - end på kompetenceudviklingen af den enkelte kursist.

 • Faglærernes evaluering og forslag til forbedringer af de valgte prøveformer
  Slutteligt viser analysen, at nogle faglærere hæfter sig ved, at prøveformen bør afspejle de praktiske kurser ved at have tilsvarende praktiske prøver. De fleste faglærere peger ikke på konkrete uoverensstemmelser mellem kurset og den valgte prøveform, men peger mere på evt. mangler ved prøven og evt. uenighed om prøvens faglige indhold.

Faglærerseminarer skal understøtte faglærerne og skabe fora for netværk og vidensdeling 

Anne Mette Brock Jensen fra Byggeriets Uddannelser fortæller, at handlingsplanen på undersøgelsens resultater er et faglærerseminar i to dele, som forventes af blive afholdt i efteråret 2021.

 

"Faglærerseminaret er udviklet inden for de emner, som undersøgelsen viser, at faglærerne gerne ser foldet mere ud. Her kan der fx nævnes oplæg med emnerne Hvordan forbereder man sig som faglærere til at imødekomme kursister, hvor prøver er en uoverstigelig hindring? og Klasseledelse – læreprocesser og rammefaktorer, Udvikling af understøttende UV-materialer til kurser med prøver og Vurdering – gennemførelsen af prøver."

 

Anne Mette Brock Jensen forklarer desuden, at faglærerseminarerne er bygget op omkring Hiim og Hippies didaktiske model, så faglærerne efterfølgende nemmere vil kunne implementere udbyttet fra seminaret.

Helt præcist vil faglærerseminarerne tage udgangspunkt i følgende didaktiske indhold:

 • Effektiv undervisning med prøver - med fokus på ”Læreprocessen”, ”Rammefaktorer” og ”Læringsforudsætninger” i forhold til ”Vurdering”.
 • Effektiv undervisning med prøver – med fokus på fokus på ”Mål” og ”Indhold” og ”Vurdering”

Seminarerne skal samtidig skabe bedst mulighed for netværk for faglærerne og samtaler om ”Next Best Practice”, hvilket også tydeligt blev efterspurgt af deltagerne i undersøgelsen.

Det forventes at seminarerne udbydes så de dækker både Øst- og Vestdanmark. Byggeriets Uddannelser vil invitere faglærerne til faglærerseminarer, når tid og sted er besluttet. 

Læs hele undersøgelsen her