Vigtig info om supplerende undervisning og optag til GF2

Vigtig info om supplerende undervisning og optag til GF2

Ekstra forsøg til optagelse på grundforløbets 2. del og supplerende undervisning på grundforløbets 2. del

Ekstra mulighed for optagelse på grundforløbets 2. del

Efter de almindelige regler kan en ansøger uden en uddannelsesaftale, der omfatter grundforløbets 2. del, kun optages på grundforløbets 2. del tre gange.

Denne begrænsning af optagelse på grundforløbets 2. del suspenderes midlertidigt ved optag fra den 27. juni 2020 til og med den 31. december 2020, jf. eud-nødbekendtgørelsens § 2 a, stk. 1.

Suspenderingen betyder, at elevens optagelse på grundforløbets 2. del i denne periode ikke indgår i beregningen af uddannelsesforsøg.

Eux-elever på grundforløbets 2. del er også omfattet af den midlertidige suspendering.

Optag, som ligger tidligere end 1. juli 2020 eller senere end 31. december 2020 suspenderes ikke og vil derfor tælle med i anvendte uddannelsesforsøg.

Se orienteringsbrev fra B-UVM med uddybende eksempler

Midlertidig adgang til supplerende undervisning på grundforløbets 2. del

Eud-nødbekendtgørelsens § 2 b giver mulighed for, at skolen kan tilbyde en elev op til fire kalenderugers supplerende skoleundervisning på grundforløbets 2. del, hvis skolen inden elevens grundforløbsprøve vurderer, at eleven uden supplerende skoleundervisning er i nærliggende risiko for ikke at kunne bestå grundforløbsprøven.

Den supplerende undervisning omfatter kun undervisning i det uddannelsesspecifikke fag, da grundforløbsprøven er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag.

Hvis en elev tager imod skolens tilbud om supplerende undervisning på op til fire kalenderuger, betyder det i udgangspunktet, at uddannelsestiden for en elev på grundforløbets 2. del forlænges tilsvarende, og at grundforløbsprøven derved udskydes til efter den supplerende undervisning er afviklet. Skolen kan dog senest udskyde grundforløbets afslutning til udgangen af august måned, dvs. både den supplerende skoleundervisning og grundforløbsprøven skal være afviklet inden den 1. september 2020. Ferieperioden, dvs. fra uge 27 til og med uge 30 i 2020, medregnes ikke i forlængelsen, da det er forudsat, at der ikke afholdes undervisning i denne periode.

Se orienteringsbrev fra B-UVM med uddybende eksempler

SU ved supplerende undervisning

Elever på grundforløbets 2. del, der modtager SU, og som har sagt ja til et tilbud om at modtage supplerende undervisning, har ret til SU i den periode, hvor den supplerende undervisning foregår.

Se orienteringsbrev fra B-UVM med uddybende eksempler