Covid19

Covid19

Som alle vel er opmærksomme på, er det nu et generelt hensyn ikke at brede smitterisikoen for coronavirussen i samfundet.

Det får også betydning for de bygge- og anlægsfaglige uddannelser og elever i disse.

Elever i praktik

Elever, som er i praktik i virksomhederne, er omfattet af de tiltag og løsninger, der igangsættes i de respektive virksomheder.

Elever kan ikke hjemsendes fra virksomheden uden løn.

Hvis eleven bliver syg eller sættes i karantæne af myndighederne vil der være ret til sædvanlig sygdomsbetaling.

Elever på skoleophold

Elever, der er på skoleophold, er underlagt de meldinger, der bliver udstukket på den pågældende erhvervsskole, der har ansvaret for elevernes undervisning.
Skoler skal gennemføre nødundervisning i den udstrækning, de kan det, eventuelt ved brug af digitale løsninger, hvor eleven ikke arbejder på skolen.

Hvis skolen vælger at hjemsende, og eleven skal deltage i virksomhedens produktion, skal der være enighed mellem elev, skole og praktiksted om, at der foretages en ændring af skole- og praktikperioder. Fordelingen af skole- og praktikperioder kan fraviges i den udstrækning, det er nødvendigt.

Undervisningsministeriet har på deres hjemmeside en lang række svar på mange af de spørgsmål, der relaterer sig til nødundervisning og elever i praktik. Siden opdateres løbende. Du finder siden her.

Økonomi

Trepartsaftale om lønkompensation dækker også elever.

Det er en forudsætning, at virksomheden fastholder sit uddannelsesansvar og som udgangspunkt ikke hjemsender lærlingen/eleven, i det omfang at det er sundhedsmæssigt, driftsmæssigt og uddannelsesmæssigt forsvarligt.

Som en del af trepartsaftalen kan praktikvirksomheder, der efter coronaudbruddet står over for afskedigelser af mindst 30 procent af deres medarbejdere eller mindst 50 medarbejdere, få lønkompensation for elever, de er nødt til at sende hjem. Staten finansierer 90 % af lønnen, og virksomheden 10 procent.

Eleven skal afvikle 5 fridage i den periode, lønkompensationen omfatter.

Eleven skal have udbetalt sin normale løn, og lønkompensation kan kun opnås for praktikperioder. Er eleven på skoleophold, modtager virksomheden lønrefusion fra AUB.

Læs trepartsaftalen om midlertidig lønkompensationsordning her.

Er der yderligere spørgsmål om løn og ansættelsesvilkår, bedes elev eller virksomhed tage kontakt direkte til deres respektive organisationer og få den nødvendige hjælp derfra.

Administrativ afslutning af uddannelser

Uddannelserne og svendeprøverne kan nu afsluttes administrativt for tømrer, gulvlæggere, tækkemænd, murere, stenhuggere og struktører.

Corona-krisen har skabt en helt ukendt og uvis situation for både skoler, elever og virksomheder, og derfor ønsker de faglige udvalg for uddannelserne at skabe klarhed for alle og få afsluttet så mange elever som muligt på en smidig måde.
Det er naturligvis trist, at der ikke kan afholde svendeprøver på traditionel vis, men situationens alvor og den uvished, der er forbundet med den, gør, at der må accepteres nødløsninger.

Tiden er knap i forhold til de elever, der pga. corona -krisen ikke har haft mulighed for at afslutte svendeprøverne for tømrer, gulvlæggere, tækkemænd, murere, stenhuggere og struktører inden deres aftaler udløber fredag d. 27. marts.

Erhvervsskolen har nu mulighed for at indstille, at det faglige udvalg for uddannelserne udsteder et svendebrev administrativt til eleven.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213541

Derved kan elevens uddannelse afsluttes, og der fremsendes et gyldigt svendebrev med virkning fra d. 27. marts til eleven med posten, på baggrund af, at eleverne har gennemført deres læretid og skoleophold med beståkarakter i alle fag, samt at virksomhederne har afleveret den endelige praktikerklæring med indstilling til svendeprøven. Svendebrevene vil blive afsendt onsdag. d. 1. april

Forløbet bliver således ikke, som det plejer for de afsluttende svendeprøver og de berørte elever. Det er derfor vigtigt, at situationen og omstændighederne ikke går ud over elevernes oplevelse. Deres uddannelse og svendebrev er absolut lige så godt som alle andres, og vi håber meget, at alle vil være med til at bakke op om det.

Hvis elev og virksomhed ønsker at gå op til den næste svendeprøve, som afholdes på skolen, skal der i gensidig forståelse indgås en forlængelse af uddannelsesaftalen senest fredag d. 27. marts. Samtidigt bortfalder muligheden for af få det administrative svendebrev og dermed afslutning på uddannelsen til elevens oprindelige slutdato.

 

Refusion af svendeprøvegebyr

Virksomhederne vil få en mulighed for at få refunderet en del af svendeprøvegebyret – bedømmelse, festligholdelse - ved at rette henvendelse til bygud@bygud.dk med angivelse af bankkonto, virksomhedsnavn, elevnavn, fag, skole og fakturanummer på svendeprøvegebyropkrævning.

Byggeriets Uddannelser

De fleste af de ansatte i Byggeriets Uddannelser hjemsendes de kommende uger. De fleste af de normale arbejdsfunktioner vil fortsat gennemføres - bare for det meste som hjemmearbejde.

Der opretholdes et beredskab i fornødent omfang på kontoret.

Alle medarbejdere kan stadig kontaktes med brug af de kontaktoplysninger, der fremgår på hjemmesiden under Kontakt øverst på forsiden

 

Venlig hilsen

Byggeriets Uddannelser

Torsten Lindum Poulsen

Sekretariatschef