Svendeprøve

I sidste skoleperiode afholdes en afsluttende eksamen, der samtidig udgør en svendeprøve. Eksamen består af en skriftlig prøve og en praktisk prøve, og foregår uden vejledning.

For at eleven kan gå til svendeprøve, skal virksomheden have indbetalt svendeprøvegebyr og afleveret elevens udfyldte logbog til det lokale uddannelsesudvalg på skolen med bekræftelse af, at eleven har gennemført praktiktiden og den fornødne oplæring. Endvidere skal eleven have bestået alle fag i hovedforløbet.

Stenhugger: Den teoretiske prøve består af opgaver inden for uddannelsesspecifikke fag. Skriftligt opslagsmateriale, herunder elevens egne notater og regnemaskine, må anvendes under løsningen af opgaven. Spørgsmålene skal besvares inden for 6 klokketimer.

Stentekniker: Den teoretiske prøve af den afsluttende prøve består af en skriftlig prøve inden for de uddannelsesspecifikke fag. Opgaverne for specialet stentekniker skal løses inden for 3 timer.

Stenhugger: Den praktiske opgave skal indeholde disciplinerne: Skrifthugning. Fladehugning. Profilhugning. Dekorationshugning. Den praktiske opgaves varighed udgør max. 60 klokketimer.

Stentekniker: Den praktiske prøve består af en eller flere fremstillingsopgaver inden for uddannelsesspecifikke fag udført under skoleundervisningen.  Opgaverne for specialet stentekniker indeholder Digital opmåling og tegning. Tilskæring og udskæring. Kantbearbejdning. Reparation. Montering. Opgaverne for specialet stentekniker skal løses indenfor 10 timer.

Svendeprøven bedømmes af en faglærer og to faguddannede stenhuggere, der er udpeget som censorer af Det Faglige Udvalg.

Ved bedømmelse af opgaveløsningerne både ved den skriftlige og praktiske prøve, giver faglæreren og de to censorer hver en karakter, under anvendelse af talværdierne i karakterskalaen. Karakteren ved prøven fremkommer som et gennemsnit af de tre afgivne karakterer. Karakteren for den skriftlige prøve vægtes med 1/6 og karakteren for den praktiske prøve med 5/6.

Hvis en elev ikke har bestået, er det skolens opgave straks at underrette virksomhed og det lokale uddannelsesudvalg og give en kort beskrivelse af årsagen til, at eleven ikke har bestået.

Inden uddannelsesaftalens udløb indkalder det lokale uddannelsesudvalg elev, virksomhed og skole til et møde med 2 repræsentanter fra udvalget. Her afklares årsagerne til, at eleven ikke bestod, og hvad der videre skal ske i uddannelsesforholdet.

Der tages stilling til forlængelse af elevtiden.

Det lokale uddannelsesudvalg har på Det faglige Udvalgs vegne ret til at pålægge virksomheden en forlængelse af uddannelsen. Inden uddannelsestidens udløb laves der et Tillæg til uddannelsesaftalen.

Uddannelsesudvalget udfærdiger et referat, som underskrives af elev, virksomhed og de to medlemmer af uddannelsesudvalget. Referatet sendes til sekretariatet for Det faglige Udvalg.

Det lokale uddannelsesudvalgs repræsentanters udgifter i forbindelse med mødet afholdes af organisationerne.

Eleven har normalt to forsøg til at bestå svendeprøven.
I særlige tilfælde kan der efter ansøgning til skolen gives tilladelse til et tredje forsøg. Ansøgningen skal indeholde en forklaring på de særlige omstændigheder, som skal begrunde et tredje forsøg, en beskrivelse af hvad der gik galt ved de to tidligere forsøg og en plan for forberedelsen af det tredje forsøg. Skolen træffer afgørelse efter samråd med Det faglige Udvalg.

Består den enkelte elev ikke begge prøver, kan eleven vælge at få et skolebevis med den del af de afsluttende prøver, der er bestået.

I tilfælde af sygdom før eller under svendeprøven orienterer skolen straks det lokale uddannelsesudvalg. Skolen tilrettelægger skolen en sygeprøve efter samråd med det faglige udvalg. Skal prøven afvikles så snart raskmelding foreligger, forudsætter det, at eleven har fuldført sidste skoleophold, og at der er udstedt et afsluttende skolebevis.

Kan sygeprøven først afholdes efter udløbet af den oprindelige uddannelsestid skal uddannelsesaftalen forlænges. Dette skal ske inden udløb af den igangværende uddannelsesaftale. Se ovenfor.

 

Hvis eleven vil klage over prøverne, skal eleven sende en skriftlig klage til skolen senest to uger efter at bedømmelsen er meddelt. Vedrører klagen prøvegrundlaget eller bedømmelsen, afgøres klagen efter samråd med Det Faglige Udvalg.

Se i øvrigt afsnit 6 og 7 i Råd og vink til erhvervsrettet eksamensbekendtgørelse.

Læs mere her.