Afsluttende eksamen

Eksamensbestemmelser

Eleven afslutter Byggemontageteknikeruddannelsens hovedforløb med et projektarbejde med en uges udførsel af et praktisk produkt og en efterfølgende mundtlig eksamination.

Projektforløbet afvikles efter aftale mellem skolen og det lokale uddannelsesudvalg for tømrerfaget under Træfagenes Byggeuddannelse.

Opgaven bedømmes og den mundtlige eksamination gennemføres af en eksaminerende faglærer fra skolen og en fagkyndig censor udpeget af skolen i samråd med det lokale uddannelsesudvalg.

Projektet afspejler elevens opnåede kvalifikationer og kompetencer i uddannelsesforløbet med hovedvægten lagt på områdefag og bundne specialefag.

Projektet skal vise elevens arbejde med en faglig problemstilling og de opnåede faglige færdigheder.

Efter en bestået eksamen modtager eleven et uddannelsesbevis, som afslutning på uddannelsen.

Projekteksamen

Den følgende beskrivelse er aftalt i et samarbejde mellem skolerne, der udbyder uddannelsen, og Tømrerfagets brancheudvalg under Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse.

Projektet er en del af undervisningsforløbet, hvorfor eleven følger skolens almindelige regler for tilstedeværelse

Afvikling af projekteksamen på det afsluttende skoleophold

Mandag fire uger før eleven afslutter uddannelsen, stiller skolen i samråd med det lokale uddannelsesudvalg eleven en faglig problemstilling, som eleven skal arbejde ud fra.

Skolen sætter samtidigt en økonomisk ramme for udgifterne til elevens projektprodukt.

Herefter arbejder eleven resten af ugen med udarbejdelsen af en projektbeskrivelse ud fra de beskrevne rammer og muligheder.

Eleverne kan arbejde individuelt om projektbeskrivelsen eller i gruppe (her tages højde for, at den enkeltes præstation senere kan bedømmes individuelt)

Eleverne vil af skolen få tildelt arbejdsrum.

Mandag tre uger før eleven afslutter uddannelsen, sender skolen projektbeskrivelsen og elevens portfolio til den udpegede censor.

Mandag to uger før eleven afslutter uddannelsen, får eleverne ved undervisningstidens begyndelse adgang til praktiklokalerne og kan her starte på at udføre det praktiske produkt, som helt eller delvist er beskrevet i elevens projektbeskrivelse.

Det praktiske produkt kan udarbejdes individuelt eller i gruppe (her tages højde for, at den enkeltes præstation senere kan bedømmes individuelt).

Den praktiske opgave skal udføres i skolens daglige undervisningsperiode og afleveres fredag kl. 12.00.

I den sidste uge af uddannelsen gennemføres den mundtlig eksamination på max. 30 minutter pr. elev.

Den sidste fredag i uddannelsen modtager eleven sit uddannelsesbevis på skolen.

Opgaverne

Den faglige problemstilling til projektet udvælges mellem en række muligheder, som beskrives i fællesskab af skolerne og tømrerfagets brancheudvalg under Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse.

Problemstillingen tager udgangspunkt i et butikscenter med lokaler med forskellige specielle funktioner.

Oplægget består af en oversigtstegning og en nærmere teknisk beskrivelse af et defineret område. samt en prøvebeskrivelse.

Inden for det definerede område og beskrivelsen har eleven mulighed for selv at udfolde sig.

Aflevering

Mandag morgen i den tredje sidste uge skal eleven aflevere en projektbeskrivelse indeholdende følgende:

 1. Den faglige problemstilling som indledning
 2. En udførlig beskrivelse af arbejdsprocesserne fra start til slut af den givne opgave.
 3. Tegninger i skitseform med løsningsmuligheder til opgaven, hvor du tager højde for brand, lyd, akustik, varme og isolering.
 4. Arbejdsskitser og detailtegninger til den praktiske prøve.
 5. Evt. alternative løsninger og konsekvenser af disse.
 6. Skema over valg af og forbrug af materialer, samt en kort beskrivelse, hvor der tages højde for sikkerhed og arbejdsmiljø.
 7. Oversigt over valg af værktøj, der skal bruges ved udførelsen af den praktiske opgave.
 8. Kontrolplaner for materialer og arbejdets udførsel.
 9. Arbejds- og tidsplan for det praktiske forløb.

Samtidigt afleverer eleven sin portfolio, som dokumenterer, hvilke opgaver og erfaringer eleven har stiftet bekendtskab med på uddannelsens hovedforløb.

Tidsoversigt for censorens deltagelse i eksamen:

Skolen sender en indkaldelse om afholdelse af eksamen til censoren, senest 1 måned før uddannelsen afsluttes.

Censoren skal sende en skriftlig bekræftelse på mødedatoer til skolen.

Om mandagen i tredje sidste uge sender skolen projektbeskrivelsen og portfolien til censor, der har både ret og pligt til at informere og sætte sig ind i opgaven, for at være forberedt mest muligt til at bedømme opgaven sammen med eksaminatoren/den ansvarlige faglærer.

Skolen skal indkalde censoren til eksamensdagen så, der er rimelig tid til, at censoren og eksaminator kan:

 1. Orientere sig sammen i de afleverede projektbeskrivelser og portfolier
 2. Forberede sig til afholdelse af mundtlig eksamen
 3. Bedømme de praktiske eksamensopgaver
 4. Bedømme de afleverede projektbeskrivelser og portfolier
 5. Afholde mundtlig eksamen, 30 minutter pr. elev

Skolen dækker udgifterne til censorernes diæter, ophold og transport.

Til den mundtlige eksamen forventes det, at eleven kan redegøre for:

 • Hvordan elevens projektbeskrivelse og færdige projekt tager højde for det, eleven ønsker at  belyse.
 • Andre løsninger på den faglige problemstilling og mulige konsekvenser af disse.
 • Begrundelse for sit materialevalg, samt muligheder og begrænsninger af disse.
 • Begrundelse af sin arbejds- og tidsplanlægning.
 • En kvalitetsvurdering af udførslen af sit færdige produkt.
 • Hvordan værktøj og maskiner inddrages og anvendes ved lignende arbejdsopgaver.
 • Sin viden omkring sikkerhed, arbejdsmiljø og affaldssortering i relation til løsningen af den stillede problemløsning.
 • Sammenhængen mellem sit produkt og de grundlæggende elementer af uddannelsens indhold.
 • Hensyn til akustik, lyd, brand, varme, isolering og overflader.
 • Sammenhæng mellem de dokumenterede erfaringer i sin portfolio og løsningen på det stillede problem.

Bedømmelse af projekteksamen

Til brug for bedømmelse af elevernes afslutningsprojekt bruges Skema 1.

Det skal pointeres, at skemaet er et arbejdspapir.

Eksaminatorens og censors fælles dømmekraft er stadig det vigtigste element i bedømmelsen. Eksaminatoren og censor skal opbevare skemaet i mindst ½ år i det tilfælde, at der klages over eksamenskarakteren.

På skemaet noteres:

 1. En karakter for den mundtlige prøve, inklusiv projektarbejdsbeskrivelsen og portefolien.
 2. En karakter for det praktiske produkt.


Elevens endelige karakter er et gennemsnit af de to karakterer. Der rundes op eller ned til nærmeste karakter efter 7-trinsskalaen.

Opnås karakter under 02, må der ikke ske oprunding.
Eksaminator oplyser eleven karakteren umiddelbart efter den mundtlige eksamination.

Grundet eksamensformen kan der ikke foreligge facitlister til projektbesvarelserne.

Censorerne skal foretage et skøn i forhold til elevens valg af løsninger, som også er udgangspunktet ved den mundtlige eksamination. Det er vigtigt, at eksaminator og censorerne accepterer, at eleven kan have foretaget et korrekt valg, selv om valget er ukendt af eksaminator og censorerne, når bare valget er indenfor lovens krav og eleven kan argumentere for valget.

Forud for den mundtlige eksamination skal eksaminator og censor have afklaret, hvilke afsnit og specifikke områder i elevens rapport, man ønsker at stille uddybende og konkrete spørgsmål til.

Det er eksaminator, der stiller de forberedte spørgsmål under eksaminationen, og i mindre grad censor.

Under eksaminationen er det ikke tilladt at meddele eleven fejl og mangler ved materialet. Dette må først meddeles eleven, når denne har fået resultatet af eksaminationen.

Karakterskala
7-trinsskalaen
Betegnelse
Beskrivelse
12
 
Den fremragende præstation
Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler
10
Den fortrinlige præstation
Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler
7
Den gode præstation
Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler
4
Den jævne præstation
Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler
02
Den tilstrækkelige præstation
Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål
00
Den utilstrækkelige præstation
Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål
-3
Den ringe præstation
Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation

Uddannelsesbeviset

Skolen udsteder efter den beståede eksamen et uddannelsesbevis til eleven med angivelse af de afsluttende karakterer i uddannelsens fag.

Beviset er en kombination af et skolebevis og et endeligt uddannelsesbevis, som findes på skolernes interne udskrivningssystem.

Skolen opbevarer de oplysninger, der er nødvendige for at udstede et bevis i 30 år.

Sygeeksamen

Sygeeksamen afvikles så hurtigt som muligt efter, at eleven har raskmeldt sig igen til skolen.
Skolen meddeler det lokale uddannelsesudvalg herom.
 
Efter eksamensafslutningen

Censor og lærer underskriver og indsender kopi af skema 1 til sekretariatet for Træfagenes Byggeuddannelse.

Særlig hjælp

For elever der i deres uddannelsesforløb har modtaget specialpædagogisk støtte i en eller anden form, er der mulighed for at gå til prøve unders særlige vilkår. Afhængig af hvilken for støtte de har modtaget kan der f.eks. være tale om brug af elektroniske hjælpemidler eller uvildig hjælp i forbindelse med oplæsning og besvarelse af fagteorien.

Vejledning, såfremt elever ikke består eksamen

Den afsluttende projektopgave er en helhed. Består den enkelte elev ikke den samlede bedømmelse, kan eleven vælge at få et enkeltfagsbevis på den del af projektet, eleven har bestået, medmindre eleven vælger at gå op til en ny eksamen.

Inden fem dage efter prøvens afholdelse indkaldes eleven af skolen til et møde, hvor årsagerne til at eleven ikke bestod afklares, og hvor der sammensættes et særligt uddannelsesforløb for eleven på baggrund af en konkret kompetenceafklaring.

Eleven har normalt to forsøg til at bestå uddannelsens eksamen. I særlige tilfælde kan der til det lokale uddannelsesudvalg indstilles til tredje gang, med en angivelse af det særlige, der har forårsaget de to tidligere forsøg og en plan for forberedelsen af det tredje forsøg.

Klagemuligheder
Hvis eleven vil klage over projekteksamen eller afviklingen af eksamen skal eleven sende en skriftlig begrundelse til skolen senest to uger efter, at bedømmelsen er meddelt.

Eleven skal på forlangende have sin projektbeskrivelse og portfolio udleveret senest 2 uger efter udleveringen af uddannelsesbeviset (klageperiode).

Skolen opbevarer kopier af projektbeskrivelse og portfolio i 1 år efter afslutningen.

Skolen opbevarer elevens praktiske produkt i 2 uger efter udleveringen af uddannelsesbeviset (klageperiode).