Til LUU-medlemmer

Kære LUU-medlem

Vores hjemmeside er generelt bygget op, så du kan finde svar på alle spørgsmål om LUU-arbejdet, men her på siden finder du korte beskrivelser af og links til de emner, som de lokale uddannelsesudvalg beskæftiger sig mest med. Du behøver derfor ikke at lede hele hjemmesiden igennem for at finde de helt grundlæggende informationer om LUU’s arbejdsopgaver. Et hurtigt overblik over LUU’ernes arbejdsopgaver kan du finde ved at vælge den relevante uddannelse på linket her og dernæst finde menupunktet Lokale Uddannelsesudvalg.  

Medarbejderne i Byggeriets Uddannelser hjælper dig altid gerne videre. Du finder os her.

God arbejdslyst.

 

Se følgende
afsnit

Et lokalt uddannelsesudvalg skal samarbejde med skolen om uddannelsen på den lokale skole og medvirke til at udvikle og styrke samspillet mellem erhvervsskolen og de lokale (oplærings-)virksomheder. Udvalget består af lige mange arbejdsgivere og arbejdstagere fra det lokale erhvervsliv udpeget af et faglige udvalg efter indstilling fra 3F og DI Byggeri. Fra skolerne deltager repræsentanter fra ledelsen, lærerne og lærlingene.

Det lokale uddannelsesudvalg har altså blandt andet indflydelse på, hvordan skolen planlægger og gennemfører undervisningen og svendeprøven, samt hvad lærlinge i skoleoplæring skal lave. Det lokale uddannelsesudvalg skal i samarbejde med skolen og det faglige udvalg medvirke til at skaffe lærepladser.

De lokale uddannelsesudvalg udfører også en række opgaver på vegne af det faglige udvalg, blandt andet godkender LUU oplæringsvirksomheder, behandler tvistigheder og overrækker svendebreve. Hvilke opgaver, det lokale uddannelsesudvalg har, kan variere fra fra uddannelse til uddannelse, så tjek under menupunktet LUU for den uddannelse, du arbejder med: hér.

Det faglige udvalg har det overordnede ansvar for uddannelsen inden for lovgivningens rammer. Det faglige udvalg bestemmer altså uddannelsens indhold, mål og fag, uddannelsens længde og antallet af skoleophold. Det faglige udvalg har også ansvaret for at godkende oplæringsvirksomheder, godkende afkortning eller forlængelse af uddannelsestiden og skal forsøge at forlige lærling og virksomhed, hvis der opstår uenigheder. En del af disse opgaver har de faglige udvalg i Byggeriets Uddannelser valgt at bede de lokale uddannelsesudvalg om at løse. De faglige udvalg består ligesom de lokale uddannelsesudvalg af lige mange repræsentanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagerside.

Du kan læse mere hér.

Skolen stiller sekretariatsbistand til rådighed for det lokale uddannelsesudvalg. Skolen har ansvaret for skoleundervisningen (skoleopholdene) på erhvervsuddannelserne, både på grundforløbet og skoledelen af hovedforløbet. Derudover er skolen sekretariat for LUU’erne, og det betyder, at skolen bl.a. skal løse disse opgaver for LUU:

  • At indkalde til møder med dagsorden efter LUU's ønsker.
  • Tage referat, herunder sende en kopi til det faglige udvalg.
  • Sørge for, at LUU får de relevante oplysninger, som udvalget ønsker (fx antal EUV-elever, hvordan skolen foretager afklaring af eleverne m.v.).
  • Forberede overskueligt og forståeligt materiale til punkter og temaer, der skal drøftes i udvalget.

Skolen har også ansvaret for skoleoplæringen og skoleoplæringscentret. Se afsnittet om skoleoplæring.

En erhvervsuddannelse er i sin grundform bygget op af grundforløb, der foregår på en erhvervsskole, og et hovedforløb, hvor lærlingen skiftevis er i praktik i en virksomhed og på skoleophold.

Der er flere varianter af grundformen, ligesom skoleopholdenes antal og længde er forskellig fra uddannelse til uddannelse. Læs mere om den generelle struktur hér.

Har du brug for mere information om de(n) enkelte uddannelse(r), kan du klikke på dette link og derefter vælge den uddannelse, du vil vide mere om.

Erhvervsuddannelserne er også de mange forkortelsers verden. Du kan finde en oversigt over de mest brugte forkortelser hér.

Et lærested er en virksomhed, som det faglige udvalg har godkendt som oplæringssted for en eller flere elever inden for et bestemt fag og uddannelse fx murer, tømrer eller tagdækker.

Lærestedet skal sikre og er ansvarlig for, at lærlingen oplæres i de oplæringsmål, som er beskrevet for uddannelsen, og som fremgår af logbogen.

Oplæringen skal ske med en stigende sværhedsgrad, fra begynderniveau til rutineret niveau. Sammen med den undervisning, lærlingen modtager på skolen, skal det føre til, at lærlingen når uddannelsens mål og kan bestå svende-/fagprøven. Den eller de oplæringspersoner, der er involveret i lærlingens oplæring, skal derfor kende de oplæringsmål, der er beskrevet i logbogen.

Når en virksomhed søger om at blive godkendt, skal den bl.a. oplyse, hvilke opgaver virksomheden udfører. Det skal være med til at sikre sammenhæng mellem de oplæringsmål lærlingen skal nå, og de arbejdsopgaver virksomheden har. Virksomheden skal også oplyse, hvor mange faglærte der er ansat i virksomheden. Det har betydning for, hvor mange lærlinge den kan ansætte. Godkendelse af læresteder foretages som hovedregel i samråd med det lokale uddannelsesudvalg. Læs om godkendelser hér.

Når virksomheder godkendes, kan det give mening at gøre dem opmærksom på AMU-kurset ”Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling” eller DI Byggeris kursus ”Mentor for din lærling”.

En uddannelsesaftale er en aftale mellem en lærling og en virksomhed om uddannelse inden for et specifikt fag, men der findes flere varianter. Beskrivelserne de forskellige typer af aftaler findes hér.

En uddannelsesaftale er også en ansættelsesaftale, og det betyder, at lærlingen er omfattet af regler om ferie, sygdom og barsel. Reglerne herom kan du finde hér.

Har en lærling allerede en uddannelse og/eller erhvervserfaring, skal der typisk tages stilling til, om lærlingen kan få afkortet sin uddannelsestid (få merit). Det er forskelligt fra fag til fag, hvad der giver merit. Du finder information om reglerne for merit/afkortning under hver enkelt uddannelse i menupunktet Uddannelsens længde/merit.

Det er det faglige udvalg, der afgør, om uddannelsestiden kan afkortes, mens erhvervsskolen tager stilling til eventuel godskrivning (afkortning) for skoleundervisningen. Det er også det faglige udvalg, der træffer afgørelse, hvis uddannelsestiden skal forlænges. I nogle tilfælde involveres de lokale uddannelsesudvalg i konkrete sager om afkortning og forlængelse af uddannelsestiden, men godkendelsen gives altid af det faglige udvalg. Lærling og virksomhed skal altid aktivt søge om eventuel afkortning og forlængelse.

Skoleoplæring er et tilbud om oplæring for lærlinge, der ikke kan finde en læreplads i en virksomhed. Lærlinge i skoleoplæring skal arbejde med og nå de samme oplæringsmål som lærlinge med en uddannelsesaftale, men målet med skoleoplæringen er, at lærlingene hurtigst muligt får en uddannelsesaftale. Enten i form af en restlæreaftale, en kort aftale eller en delaftale. Hensigten er, at skoleoplæring højst udgør halvdelen af den samlede oplæringstid for den enkelte lærling.

Ansvaret for udbud og gennemførelse af skoleoplæring ligger i skoleoplæringscentret.

Skoleoplæringscentret er en selvstændig afdeling, der blandt andet skal sørge for, at der er fagligt kompetente medarbejdere til at stå for oplæring af de elever, der er i skoleoplæring. På mange skoler har skoleoplæringscentret egne værksteder og faciliteter.

Skoleoplæringscentret har også ansvaret for, at logbogen bliver udfyldt forud for et skoleophold for lærlingene i skoleoplæring.

Skolernes opsøgende oplæringsmedarbejdere refererer til skoleoplæringscentrets ledelse.

Skolerne organiserer arbejdet i skoleoplæringscentret forskelligt. På nogle skoler er de lokale uddannelsesudvalg inddraget i arbejdet i et skoleoplæringscenter-udvalg, men ikke alle steder. De lokale uddannelsesudvalg skal under alle omstændigheder være med til at kvalitetssikre skoleoplæringen.

Byggeriets Uddannelser har lavet to vejledninger om LUU’s rolle i forhold til skoleoplæring og skoleoplæringscentrene. Du kan finde vejledningerne her.

Du kan læse mere om skoleoplæring og uddannelsesgaranti på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, og de har også udgivet en håndbog om Skoleoplæring i erhvervsuddannelserne. Den kan du finde denne side.

Læs mere om skoleoplæring og skoleoplæringscentre her.

Uddannelseskonsulent Hanne Koblauch Christensen ved rigtigt meget om skoleoplæring, aftaletyper og de lokale uddannelsesudvalgs arbejde med skoleoplæringen.

Logbogen skal dokumentere, at lærlingen når de oplæringsmål, der er fastlagt for uddannelsen i oplæringsvirksomheden. Logbogen fungerer også som den erklæring om oplæring, der skal afleveres til skolen efter afslutningen af hvert oplæringsophold. De faglige udvalg anbefaler og forventer, at den uddannelsesansvarlige i virksomheden udfylder logbogen sammen med lærlingen.

Virksomheden har ansvaret for, at logbogens erklæring om oplæring/vurderingsskemaet bliver udfyldt og underskrevet. Lærlingen har ansvaret for, at logbogens aktivitetsskema bliver udfyldt, og at logbogen bliver taget med til skolen og det lokale uddannelsesudvalg og retur til lærestedet.

Det lokale uddannelsesudvalg og skolen aftaler, hvordan logbogen kontrolleres i forbindelse med skoleophold. Logbogen skal bruges, uanset om lærlingen har en uddannelsesaftale eller er i skoleoplæring.

Hvis en lærling og en virksomhed bliver uenige, kan de, eller den ene af parterne, indbringe sagen for det faglige udvalg. Uenigheden kan fx dreje sig om fraværsproblemer, mangelfuld oplæring, uenighed om løn/pension og mange andre ting. Ifølge loven skal det faglige udvalg forsøge at forlige parterne, men de faglige udvalg har besluttet, at det første forsøg på at opnå forlig skal ske lokalt. Det er derfor en af de arbejdsopgaver, der er overgivet til de lokale uddannelsesudvalg.

Læs mere om tvistighedsbehandling hér.

Svendeprøverne ligger typisk i marts og september og er en vigtig arbejdsopgave for de lokale uddannelsesudvalg. Der er stor forskel på, hvordan opgaven er organiseret på de forskellige uddannelser. Via dette link kan du klikke ind på den relevante uddannelse og vælge menupunktet ”Svendeprøve” under de enkelte uddannelser.

I forbindelse med festligholdelse for de nyudlærte svende deltager repræsentanter for LUU som regel for at overrække svendebreve og evt. gaver.

De lokale uddannelsesudvalg har helt særlige opgaver, når en lærling dumper eller bliver syg til en svendeprøve. For mere information om de opgaver skal du se under ”Svendeprøve” for den enkelte uddannelse.

De lokale uddannelsesudvalg har ansvaret for – sammen med det faglige udvalg – at arbejde for at skabe lærepladser. Målgruppen er først og fremmest elever på grundforløb 2, og til den opgave kan de lokale uddannelsesudvalg søge midler hos Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Byggeriets Uddannelser har ansat en konsulent, der hjælper de lokale uddannelsesudvalg med at søge midlerne og gennemføre projekterne, så der er elever nok til de ledige lærepladser og lærepladser nok til de søgende elever. Du finder kontaktinformation på den ansvarlige konsulent her. Vi har lavet en vejledning til det lærepladsopsøgende arbejde, som du finder hér

Skolerne har også et ansvar for det lærepladsopsøgende arbejde. Deres opgave retter sig mod alle lærepladssøgende elever – elever på grundforløb, lærlinge i skoleoplæring og lærlinge med afsluttet grundforløb, men uden for skoleoplæringen. Derudover skal skolen vejlede elever i deres lærepladssøgning og hjælpe til, når en elev og en virksomhed ønsker at indgå en uddannelsesaftale. Skolernes arbejde finansieres via tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Her kan du finde forslag til temaer, som LUU bør behandle i løbet af et års møder.

Adgang til digitale undervisningsforløb, iPraxis, for LUU-medlemmer.

De faglige udvalg og Byggeriets Uddannelser har sammen med forlaget Praxis udviklet en række digitale læringsforløb – såkaldte iPraxisforløb - til undervisning af tømrere, murere og struktører/brolæggere på grund- og hovedforløb. Undervisningsforløbene giver forslag til, hvordan eleverne kan arbejde med deres fagfaglige fag og bruge fagudvalgenes grundbøger fra bogpakkerne som baggrundsmateriale.

Som LUU-medlem har du mulighed for at få personlig adgang til ét eller flere forløb ved at udfylde og indsende en anmodning til Byggeriets Uddannelser. Du finder formularen hér.

Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg skal du som det vigtigste kende bekendtgørelsen og uddannelsesordningen for den uddannelse, du repræsenterer. Dem finder du ved at vælge den specifikke uddannelse i menuen hér og derefter vælge menupunktet ”Love og regler”.

Med udgangspunkt i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen skal skolen lave en lokal undervisningsplan (LUP), der beskriver, hvordan undervisningen på den enkelte skole afvikles. Den lokale undervisningsplan skal laves i samarbejde med LUU.

Erhvervsuddannelserne er i øvrigt reguleret af en lang række love, bekendtgørelser og regler. Du kan finde link til de vigtigste hér

Mens du er medlem af det lokale uddannelsesudvalg, vil du løbende være i kontakt med både uddannelseskonsulenter og administrative medarbejdere i uddannelsessekretariatet Byggeriets Uddannelser. Du kan læse mere om os hér

Typisk kontakt kan være om svendeprøver, godkendelse af virksomheder til uddannelsesforløb, tvistigheder, konferencer og møder mv. I nogle sager kontakter vi kun formand og næstformand for det lokale uddannelsesudvalg, og formand/næstformand har derefter ansvaret for at give informationerne videre til de øvrige medlemmer i udvalget – hvor det er nødvendigt og relevant.

Du kan altid finde opdaterede oplysninger om medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg, arbejdsopgaver mv. ved at vælge menupunktet Lokale uddannelsesudvalg under hver enkelt uddannelse på dette link.

LUU-medlemmer, der er udpeget af DI Byggeri og 3F, har i forhold til en række faglige arrangementer ret til transportgodtgørelse og diæter fra egen organisation.

Vi anbefaler, at man som LUU-medlem altid kontakter egen organisation før tilmelding til og deltagelse i møder/arrangementer, hvis man er i tvivl om reglerne for transportgodtgørelse og/eller diæter i det konkrete tilfælde.

I maj måned 2018 trådte persondataforordningen i kraft. Faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg har opgaver, som er defineret i loven, og derfor har medlemmer af disse udvalg ret til at modtage personfølsomme oplysninger. En stor del af sagsbehandlingen i forhold til elever indeholder personnumre (og nogle gange andre følsomme oplysninger), og derfor er det vigtigt at kommunikere sikkert med og om eleverne. Det betyder som udgangspunkt, at al kommunikation via mail skal ske som sikker mail, at mails ikke blot kan videresendes, og at fysisk materiale (print af mails og filer) skal opbevares forsvarligt. Det betyder også, at medlemmer af lokale uddannelsesudvalg skal slette/makulere personfølsomme oplysninger som bestemt i lovgivningen. Byggeriets Uddannelser har formuleret de retningslinjer, som medlemmer af både faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg skal overholde. Retningslinjerne findes hér

Er du i tvivl om, hvad du kan og må i konkrete tilfælde, så kontakt den relevante konsulent eller administrative medarbejder.