Hvad er skolepraktik og et praktikcenter?

Se følgende
afsnit

 

Skolepraktik er et tilbud om praktikoplæring for elever, der ikke kan finde en praktikplads i en virksomhed. Målet med skolepraktikken er dog, at eleverne hurtigst muligt får en uddannelsesaftale. Enten i form af en restlæreaftale, en kort aftale eller en delaftale. Hensigten er skolepraktik højst udgør halvdelen af den samlede praktiktid for den enkelte elev.

Skolerne har et praktikcenter, der er ansvarlig for skolepraktikken. Læs mere om praktikcentret længere nede. Skolepraktikelever skal arbejde med de samme praktikmål, som elever med en uddannelsesaftale. Det betyder, at praktikcentret skal tilrettelægge opgaver på skolen, der sikrer at eleven reelt får tilegnet sig den faglige viden og kunnen som fremgår af logbogen.

Forud for et skoleophold skal praktikcentret på sammen måde som et praktiksted udfylde og underskrive praktikerklæringen, der fremgår af logbogen.

 Elever, der har bestået grundforløb 2, elever der uforskyldt mister deres uddannelsesaftale og elever, der har afsluttet en kort uddannelsesaftale, kan optages i skolepraktik. Skolepraktik er dog ikke en mulighed på alle uddannelser. Du kan altid tjekke, hvilke af Byggeriets Uddannelser der udbydes med skolepraktik ved at vælge den enkelte uddannelse på dette link.

Er der en igangværende tvist mellem en elev og en virksomhed, kan eleven ikke optages før tvisten er afsluttet.

 

En elev der søger optagelse i skolepraktik skal fra afslutningen af grundforløbet og under hele skolepraktikforløbet opfylde egnethedsbetingelserne, de såkaldte EMMA-kriterier:

  1. Egnet: Praktikcentret skal løbende vurdere elevens faglige og personlige egnethed ift. en fremtid som faglært i det fag eleven uddanner sig inden for.
  2. Mobil geografisk: Eleven skal være geografisk mobil og opsøge og acceptere en praktikplads i hele landet.
  3. Mobil fagligt: Eleven skal være fleksibel i sit uddannelsesvalg og skal acceptere en praktikplads inden for en anden uddannelse end den primært ønskede. Dette gælder dog ikke elever, der har afsluttet en kort uddannelsesaftale eller uforskyldt mistet en praktikplads.
  4. Aktivt praktikpladssøgende: Eleven har selv ansvar for at skaffe sig en praktikplads og skal være aktivt praktikpladsopsøgende; også hvis eleven er i delaftale eller virksomhedsforlagt praktik. Endvidere skal eleven skal være registreret på praktikpladsen.dk under hele skolepraktikforløbet.  Eleven skal ligeledes være opsøgende i forhold til de stillingsopslag, der ligger på praktikpladsen.dk; uanset hvor i landet praktikpladsen ligger (jf. punkt 3 ovenfor).

Det er praktikcentret/skolen der står for EMMA-vurderingen og vurderingen kan ikke anfægtes. Se dog nedenfor om klager.

En skolepraktikelev har ikke en uddannelsesaftale og er dermed ikke ansat. Der er ikke tale om et ansættelsesforhold mellem elev og praktikcenter. Eleven og praktikcenteret underskriver derimod en skoleaftale om elevens skolepraktikforløb.

Elever i skolepraktik har derfor ikke status som lønmodtagere og dermed heller ikke de rettigheder, der følger med. Det betyder:

  • Eleverne får ikke løn, men en såkaldt skolepraktikydelse
  • Eleverne optjener ikke pension
  • Eleverne optjener ikke ferietillæg

Eleverne er heller ikke omfattet af ferielovens regler om ferie eller ret til feriefridage, barns sygedag eller omsorgsdage, der er fastlagt i de kollektive overenskomster.

Det er dog Undervisningsministeriets standpunkt, at elever i skolepraktik skal oppebære samme rettigheder, som elever med en uddannelsesaftale har. Altså samlet set 25 dages ferie om året og samme ret til feriefridage, barns sygedage og omsorgsdage, som gælder efter den relevante overenskomst. Eleverne modtager skolepraktikydelse i den forbindelse.

Skolepraktikelever har som alle andre forældre ret til fravær i forbindelse med graviditet, barsel og adoption.

Indgår en skolepraktikelev en kort aftale eller en delaftale, er eleven lønmodtager og dermed omfattet af alle de regler og rettigheder, der følger med.

 

Hvis et praktikcenter ikke mener, at en elev kan optages i skolepraktik eller udmelder eleven, kan eleven klage til det faglige udvalg over afgørelsen. Det faglige udvalg vil som oftest inddrage det lokale uddannelsesudvalg i afgørelsen af klagen.

Et praktikcenter er en del af en erhvervsskole med tilhørende faciliteter/værksteder til skolepraktikaktiviteter.

Ligesom en skole skal søge Undervisningsministeriet om ret til at udbyde en erhvervsuddannelse, skal skolen søge om at blive godkendt som praktikcenter for uddannelser, der udbydes med skolepraktik. Det kan du læse mere om hér

Praktikcentret er organiseret med en leder, som refererer til skolens direktion. Skolerne kan nedsætte et praktikcenterudvalg, der skal rådgive skolens bestyrelse om de overordnede retningslinjer for driften af praktikcentret. Udvalget skal sammensættes paritetisk med LUU medlemmer fra de uddannelser, som udbydes med skolepraktik. Praktikcenterudvalget erstatter ikke de lokale uddannelsesudvalg.

Skolens bestyrelse kan beslutte ikke at nedsætte et praktikcenterudvalg og selv udføre opgaverne med information fra de lokale uddannelsesudvalg.

Praktikcentret er ansvarlig for, at der er fagligt kompetente medarbejdere, der skal medvirke til, at elever i skolepraktik får et sammenhængende uddannelsesforløb, således at de når uddannelsens fastsatte praktikmål. Det kan være i form af skolepraktikinstruktører.

Praktikcentret skal endvidere arbejde for og understøtte at skolepraktikelever får en uddannelsesaftale med en virksomhed. Skolens praktikpladsopsøgende medarbejdere refererer til  praktikcentrets ledelse.

De lokale uddannelsesudvalg har også en række opgaver i forhold til selve praktikcentret. Byggeriets Uddannelser har lavet en vejledning, der fortæller mere om disse opgaver, og hvordan LUU kan arbejde med dem.

 

Når en elev er optaget i skolepraktik, kan praktikcentret sende eleven i praktik i en virksomhed. Det kan enten ske som virksomhedsforlagt praktik (VFP), eller i form af en delaftale.

VFP –Virksomhedsforlagt praktik er en ordning, hvor praktikcentret kan forlægge dele af praktikken til en virksomhed. Virksomheden gennemfører altså praktikuddannelse på skolens vegne og ansvar. Forløbet skal hænge sammen med elevens samlede uddannelsesforløb. Skolen og virksomheden skal, inden eleven begynder, indgå en skriftlig aftale med beskrivelse af, hvilke praktikmål eleven skal øve. Formelt skal skolen i den lokale undervisningsplan beskrive, hvordan virksomhedsforlagt praktik er med til at opfylde konkret angivne delmål i uddannelsen. Ligeledes skal det beskrives, hvordan praktikcentret vurderer, om eleven har nået de beskrevne mål.

Eleven skal være i overtal og må fx ikke være en erstatning for en anden elev. Eleven må ikke indgå i virksomhedens produktion, men må gerne udføre arbejdsopgaver i stedet for en svend, der instruerer eleven og kvalitetssikrer arbejdet.

Da der ikke er tale om en uddannelsesaftale, er eleven ikke ansat og modtager fortsat skolepraktikydelse.

En elev kan kun være én gang i virksomhedsforlagt praktik i samme virksomhed og højst i 3 uger. En elev må kun være i virksomhedsforlagt praktik i 6 uger i alt.

Delaftale: En elev i skolepraktik kan også indgå en delaftale med en virksomhed. En delaftale er en uddannelsesaftale, der kun omfatter en del af en praktikperiode. Der gælder de samme regler om løn og ansvar som for andre uddannelsesaftaler. Elever i delaftale kan derfor indgå i virksomhedens produktion. En elev og en virksomhed kan kun indgå én delaftale. En elev kan have flere delaftaler med forskellige virksomheder, og en virksomhed kan indgå flere delaftaler med forskellige elever.

De lokale uddannelsesudvalg har en særlig opgave med at følge op på antallet af og brugen af delaftaler og VFP.  De faglige udvalg ønsker, at brugen af disse praktikformer begrænses mest muligt. Årsagen er, at elever i disse forløb fortsat registreres som skolepraktikelever og derfor tæller med i statistikken over det samlede antal skolepraktikelever. Både antallet af elever i skolepraktik, og hvor lang tid de er i skolepraktik, har betydning for om uddannelsen kan være en fordelsuddannelse, og om uddannelsen bliver omfattet af dimensionering (adgangsbegrænsning).  

Uddannelseskonsulent Hanne Koblauch Christensen ved rigtigt meget om skolepraktik, aftaletyper og de lokale uddannelsesudvalgs arbejde med skolepraktikken.

Endelig har Undervisningsministeriet en temaside om skolepraktik, som du kan finde her.

Her findes også link til ministeriets håndbog om skolepraktik i erhvervsuddannelserne.