Hvad er faglige udvalg?

I henhold til lov om erhvervsuddannelser har alle erhvervsuddannelser et fagligt udvalg. Udvalgene er alle sammensat med lige mange repræsentanter fra arbejdsgiversiden og arbejdstagersiden.

Et fagligt udvalg er blandt andet ansvarligt for:

 • Uddannelsens indhold og rammer i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen
 • Svendeprøver; indhold og udvikling
 • Udpegning af skuemestre
 • Svendebreve og medaljer
 • Godkendelser af praktikvirksomheder
 • Uddannelsesaftaler; afkortning, forlængelse, fastsættelse af uddannelsestid
 • Tvistighedssager
 • Kontakt med ministerier og organisationer omkring uddannelsen
 • Relevante analyser, forsøg og udviklingsprojekter i uddannelsen og fagområdet

De faglige udvalg kan overdrage opgaver til de lokale uddannelsesudvalg.

Lokale uddannelsesudvalg

Hver skole nedsætter et eller flere lokale uddannelsesudvalg, der består af lige mange repræsentanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagersiden efter indstilling fra organisationernes lokalafdelinger.

Skolen varetager sekretariatsbetjening for de lokale uddannelsesudvalg.

De lokale uddannelsesudvalg har forskellige opgaver i forhold til skolen, det faglige udvalg og praktikvirksomhederne:

 • I samråd med skolen at fastlægge den lokale undervisningsplan.
 • I samråd med skolen at sikre udbuddet af uddannelsens valgfri uddannelsesspecifikke fag og eventuelle valgfag.
 • Deltage i planlægning og afslutning af svendeprøverne.
 • Udpege skuemestre
 • Medvirke i skolens tilrettelæggelse af skolepraktik.
 • Samarbejde med skolen om indsats og udbud af efteruddannelseskurser i lokalområdet.
 • Rådgive det faglige udvalg i godkendelsen af lokale praktikvirksomheder.
 • Medvirke til at opklare og forlige tvistigheder mellem elev og praktikvirksomhed.
 • Arbejde med at skaffe de nødvendige praktikpladser i lokalområdet.
 • Medvirke til, at praktikuddannelsen følger de mål og rammer, som er beskrevet i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse.
 • I øvrigt rådgive og formidle samarbejde imellem skole og det lokale erhvervsliv.

Daglig sekretariatsbetjening af de faglige udvalg

De faglige udvalg på denne hjemmeside har alle valgt at blive sekretariatsbetjent i Byggeriets Uddannelser, som er et professionelt uddannelsessekretariat med det formål at støtte og betjene faglige udvalg og uddannelsesudvalg. Læs mere om Byggeriets Uddannelser.

Læs mere om de enkelte udvalg under de pågældende uddannelser og specialer, der kan ses i menuen til venstre.