Godkendelse af praktikvirksomheder

Se følgende
afsnit

For at en virksomhed kan ansætte elever, skal virksomheden være godkendt af den pågældende uddannelses faglige udvalg.

Følgende vejledning og procedure for godkendelse af praktikvirksomheder gælder for:

  • Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget.
  • Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Tagdækker- og Brolæggerfaget.
  • Træfagenes Byggeuddannelse.
  • Det Faglige Udvalg for Isoleringsfaget.

Når en virksomhed skal ansøge om at blive godkendt til at have elever, skal virksomheden udfylde et ansøgningsskema eller kontakte den lokale erhvervsskole, det lokale uddannelsesudvalg eller Byggeriets Uddannelser. Hele ansøgningsprocessen vil være gennemført i løbet af et par uger.

  • Virksomheder, der ikke tidligere er blevet godkendt til at uddanne elever. 
  • Virksomheder, hvor det er mere end 5 år siden, at den sidste elev blev udlært.
  • Virksomheder, der tidligere har fået en begrænset godkendelse skal ansøge om en ny vurdering for at få ophævet forbeholdet.
  • Ved skift af CVR-nummer skal den godkendte virksomhed indsende et nyt ansøgningsskema - dog er det sjældent nødvendigt med en ny vurdering.

Ansøgningsskemaerne kan findes i bunden af denne side og skal indsendes til Byggeriets Uddannelser.

På baggrund af ansøgningen skriver Byggeriets Uddannelser et udkast til godkendelsen og evt. begrænsninger. Dette udkast samt virksomhedsansøgningen sendes herefter til høring i det lokale uddannelsesudvalg.

Efter lov om erhvervsuddannelser er det formelt uddannelsens faglige udvalg, der godkender virksomheder til at have elever i lære. I praksis er godkendelsen lagt ud til de lokale uddannelsesudvalg, da det skønnes, at det lokale uddannelsesudvalg i højere grad har en lokal og faglig indsigt i virksomheden.

For at kunne blive godkendt som praktikvirksomhed skal virksomheden kunne varetage en praktikuddannelse i overensstemmelse med uddannelsens praktikregler og skal kunne give elever tilfredsstillende oplæringsforhold.

I forbindelse med vurderingen kan det lokale uddannelsesudvalg vælge at kontakte virksomheden vedr. eksempelvis virksomhedens uddannelsesmuligheder, beskæftigelsesforventninger m.v. Hvis det lokale uddannelsesudvalg vurderer, at det er nødvendigt at besøge virksomheden, skal den virksomhedsansvarlige være til stede.

De lokale uddannelsesudvalg vil efterfølgende følge op på virksomhedsgodkendelsen i form af et informationsmøde på den lokale erhvervsskole, hvor uddannelsesforløb, krav til dokumentation, vejledning i skole og svendeprøver m.v. vil blive præsenteret.

Når det lokale uddannelsesudvalg har foretaget sin vurdering af virksomheden, sendes denne til Byggeriets Uddannelser. Den godkendte virksomhed vil herefter få tilsendt godkendelsen, samt information om uddannelsesforhold, lønforhold, ferie, tilskud og pjecen den gode praktikplads.

I tilfælde af, at det lokale uddannelsesudvalg ikke har vurderet ansøgningen inden for ti dage, vil der blive foretaget en administrativ godkendelse.

Godkendelsen offentliggøres endvidere på praktikpladsen.dk.

Vi anbefaler i øvrigt, at virksomheden deltager på følgende to AMU-kurser for at få et kompetenceløft til at understøtte lærlingens uddannelse. Læs mere i pjecerne her:

Alt efter arbejdsopgaver, størrelse og erfaring gives enten en fuldstændig godkendelse, en delvis godkendelse eller, hvilket sker meget sjældent, et afslag på ansøgningen om at blive praktikvirksomhed.

Dette vil fremgå af den fremsendte behandling fra Byggeriets Uddannelser.

En fuldstændig godkendelse:

Virksomheder med en rimelig medarbejderstab og det fornødne omfang af faglige opgaver får en fuldstændig godkendelse.

Begrænset godkendelse:

Begrænset godkendelse gives hvis eks.:

  • Virksomheden har de fornødne faglige opgaver, men har en mindre medarbejderstab. Her kan godkendelsen begrænses til et bestemt antal elever.
  • Virksomheden mangler centrale faglige opgaver i forhold til elevens uddannelse. Her er det muligt at indgå en kombinationsaftale i samarbejde med en anden helt eller delvist godkendt virksomheden. I forbindelse med en kombinationsaftale skal der udfærdiges 2 eller flere uddannelsesaftaler, hvor det angives i hvilken periode, hver virksomhed har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar. Virksomhederne skal tilsammen kunne give eleven en afsluttende uddannelse.

Hvis virksomheden er utilfreds med det lokale uddannelsesudvalgs endelige afgørelse, kan der klages til Ankenævnet vedr. praktikvirksomheder.

Elever kan udlånes til en anden virksomhed, hvis der er midlertidig nedgang i arbejdsopgaverne i praktikvirksomheden eller mulighed for udfordrende opgaver. Det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar påhviler stadig den virksomhed, der har indgået uddannelsesaftalen med eleven.

Der skal oprettes en skriftlig udlånsaftale mellem eleven og de to virksomhedsindehavere med en beskrivelse af udlånets omfang og faglige indhold.

Eleven kan ikke udlånes til arbejde, der kræver bopælsskift, hvis der ikke er enighed om dette. Hvis udlånet medfører overnatning skal dette aftales og accepteres af eleven eller dennes værge, hvis eleven er under 18 år.

Virksomheden skal være opmærksom på at være arbejdsskadeforsikret. Der er sikringspligt, såfremt en elev/praktikant kommer til skade. Enkeltmandsvirksomheder uden ansatte skal være særlig opmærksomme på at tegne en arbejdsskadeforsikring ved ansættelse af elever. Enkeltmandsvirksomheder skal tegne arbejdsskadeforsikring og afholde udgiften hertil, når der indgås en uddannelsesaftale. Undlader virksomheden/praktikværten at overholde sikringspligten, kan virksomheden både kunne pålægges en bøde og gøres personligt ansvarlig for udgifter til erstatning, méngodtgørelse mv., hvis eleven kommer til skade.

Der er forskellige krav og fagligt indhold til de forskellige specialer og uddannelser. De nærmere bestemmelser vil fremgå på selve ansøgningsskemaet.

Udfyld og indsend elektronisk ansøgningsskema

Anlægsstruktør - Udfyld og indsend elektronisk

Brolægger - Udfyld og indsend elektronisk

Bygningsstruktør - Udfyld og indsend elektronisk

Gulvlægger - Udfyld og indsend elektronisk

Murer - Udfyld og indsend elektronisk

Stenhugger - Udfyld og indsend elektronisk

Stentekniker - Udfyld og indsend elektronisk

Stukkatør - Udfyld og indsend elektronisk

Tagdækker - Udfyld og indsend elektronisk

Teknisk Isolatør - Udfyld og indsend elektronisk

Tækkemand - Udfyld og indsend elektronisk

Tømrer - Udfyld og indsend elektronisk

Print, udfyld og indsend ansøgningsskema

Anlægsstruktør - Print, udfyld og indsend

Brolægger - Print, udfyld og indsend

Bygningsstruktør - Print, udfyld og indsend

Glarmester - AlubyggerPrint, udfyld og indsend

Gulvlægger - Print, udfyld og indsend

Murer - Print, udfyld og indsend

Stenhugger - Print, udfyld og indsend

Stentekniker - Print, udfyld og indsend

Stukkatør - Print, udfyld og indsend

Tagdækker - Print, udfyld og indsend

Teknisk Isolatør - Print, udfyld og indsend

Tækkemand - Print, udfyld og indsend

Tømrer - Print, udfyld og indsend